Lịch sử
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6
Trường Tiểu học Phú Định
Tại sao Nguyễn Tất Thành lại quyết chí ra đi tìm đường cứu nước?
MAY MẮN
1
2
3
MẢNH GHÉP BÍ MẬT
BÀI 7: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI
- Biết Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập ngày 3-2-1930. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc là người chủ trì hội nghị thành lập Đảng:
+ Biết lí do tổ chức Hội nghị thành lập Đảng: thống nhất ba tổ chức Cộng sản.
+ Hội nghị ngày 3-2-1930 do Nguyễn Ái Quốc chủ trì đã thống nhất đã thống nhất ba tổ chức Cộng sản và đề ra đường lối cho cách mạng Việt Nam.
Yờu c?u c?n d?t
Từ giữa năm 1929 tình hình nước ta như thế nào?
Hà Nội

§«ng D­Ư¬ng Céng s¶n §¶ng (6/1929)
SÀI GÒN
AN NAM CỘNG SẢN ĐẢNG (8/1929)
Hu?
ĐÔNG DƯƠNG CỘNG SẢN LIÊN ĐOÀN (9/1929)
Nếu vẫn tồn tại song song cả ba tổ chức cộng sản thì tình hình sẽ ra sao?
Tình hình mất đoàn kết, thiếu thống nhất trong lãnh đạo sẽ gây ảnh hưởng xấu cho cách mạng
Trước tình hình đó đặt ra yêu cầu gì?
Cần phải sớm hợp nhất ba Đảng thành một Đảng duy nhất, để đoàn kết chống lại kẻ thù.
Đông Dương
Cộng sản đảng
An Nam Cộng sản đảng
Đông Dương cộng sản liên đoàn
6/1929
8/1929
9/1929
HỢP NHẤT .
Vì sao chỉ có lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc mới làm được điều đó?
Vì : Từ khi hoạt động ở nước ngoài , Người đã được bạn bè thế giới khâm phục . Nguyễn Ái Quốc là người hiểu biết sâu sắc về lí luận và thực tiễn cách mạng , có uy tín trong phong trào Quốc tế; được nhiều người Việt Nam yêu nước ngưỡng mộ …
10
2 . Hội nghị thành lập Đảng
Dựa vào sách giáo khoa , hãy hoàn thành bảng sau
Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Khai mạc ngày 3-2-1930.
Tại Cửu Long - Hồng Kông(Trung Quốc)
Lónh t? Nguy?n �i Qu?c
- H?p nh?t cỏc t? ch?c c?ng s?n th�nh m?t D?ng C?ng s?n duy nh?t, l?y tờn l� D?ng C?ng s?n Vi?t Nam.
- D? ra du?ng l?i cỏch m?ng nu?c ta.
- 2 đại biểu Đông Dương CS Đảng : Trịnh Đình Cửu , Nguyễn Đức Cảnh
Hội nghị thành lập Đảng
- 2 d?i bi?u An Nam CS D?ng : Nguy?n Thi?u , Chõu Van Liờm
- 2 d?i bi?u ho?t d?ng ? nu?c ngo�i: H? Tựng M?u v� Lờ H?ng Son.

- Đồng chí Nguyễn Ái Quốc đại diện cho Quốc tế Cộng Sản .
Lãnh tụ
Nguyễn Ái Quốc
(n¨m 1930)
Châu Văn Liêm
Nguyễn Thiệu
Trịnh Đình Cửu
Nguyễn Đức Cảnh
Hồ Tùng Mậu
Lê Hồng Sơn
3-2-1930 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
RA ĐỜI
Phong trào Xô Viết-Nghệ Tĩnh
Biểu tình chiếm Phủ Khâm sai
Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập (2-9-1945)
Nhân dân Sài Gòn giành chính quyền
(25-8-1945)
17
HÃY CHỌN ĐÁP ÁN TRƯỚC CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG :
A. Đảng ra đời là sự kiện vĩ đại, đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử cách mạng Việt Nam .
Ý nghĩa của sự kiện thành lập Đảng .
B. Từ đây cách mạng Việt Nam đã có Đảng lãnh đạo đúng đắn liên tiếp giành được những thắng lợi to lớn .
C. Chấm dứt cuộc kháng chiến chống Pháp .
D. Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam .
E. Đảng ra đời cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới
G. Ngày 3/2 trở thành ngày kỉ niệm của Đảng Cộng sản Việt Nam
Ghi nhớ
Ngày 3-2-1930 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Từ đó, cách mạng nước ta có Đảng lãnh đạo và đã giành được nhiều thắng lợi vẻ vang.
?
Dặn dò.
- Xem lại nội dung bài.
- Làm VBT Lịch sử bài: 1,2,3,4,5/17,18
nguon VI OLET