CHÀO MỪNG CÁC EM HỌC SINH LỚP 5
Môn: Lịch sử. GV MINH NGUYỆT
Thứ hai ngày 18 tháng 10 năm 2021
Lịch sử:

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI.
Lịch sử:
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI.
1. Tìm hiểu bối cảnh dẫn tới Hội nghị thành lập Đảng ở Việt Nam đầu năm 1930
1. Tìm hiểu bối cảnh dẫn tới Hội nghị thành lập Đảng ở Việt Nam đầu năm 1930
Vì sao cần phải sớm hợp nhất các tổ chức cộng sản?
- Lần lượt ra đời và tồn tại đồng thời 3 tổ chức cộng sản lãnh đạo các phong trào đấu tranh.
- Thiếu sự lãnh đạo thống nhất.
? Trước tình hình ấy đặt ra yêu cầu cần phải làm gì ?
Cần phải sớm hợp nhất 3 tổ chức cộng sản thành một Đảng duy nhất.
Lịch sử:
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI.
Ai là người có đủ uy tín đứng ra hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam?

Chỉ có đồng chí Nguyễn Ái Quốc mới có thể thống nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam thành một Đảng duy nhất.
Nguyễn Ái Quốc là người chiến sĩ cộng sản có hiểu biết sâu sắc về lí luận và thực tiễn cách mạng ; có uy tín trong phong trào cách mạng quốc tế ; được những người yêu nước Việt Nam ngưỡng mộ.
Vì sao chỉ có lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc mới có thể hợp nhất 3 tổ chức cộng sản thành một Đảng duy nhất ?
Lịch sử:
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI.
2. Tìm hiểu về Hội nghị thành lập Đảng
Lịch sử:
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI.
Hội nghị thành lập Đảng:
- Ngày 3 – 2 –1930
- Tại Hồng Công (Trung Quốc)
- Đồng chí Nguyễn Ái Quốc
- Hợp nhất 3 tổ chức cộng sản thành một Đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Đề ra đường lối hoạt động cho cách mạng Việt Nam.
Lịch sử:
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI.
- 2 đại biểu Đông Dương Cộng sản Đảng: Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Đức Cảnh
- 2 đại biểu An Nam Cộng sản Đảng: Nguyễn Thiệu, Châu Văn Liêm
- Đồng chí Nguyễn Ái Quốc đại biểu cho Quốc tế cộng sản .
GHI NHỚ
Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Từ đó, cách mạng nước ta có Đảng lãnh đạo và đã giành được nhiều thắng lợi vẻ vang.
nguon VI OLET