CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH!
Lịch sử 7
GV: Đào Hương Giang
NHỮNG NÉT CHUNG VỀ XÃ HỘI
PHONG KIẾN
Tiết 9 - Bài 07
1. CƠ SỞ KINH TẾ-XÃ HỘI CỦA XÃ HỘI PHONG KIẾN
2. NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN
1. CƠ SỞ KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA XÃ HỘI PHONG KIẾN
* Nhóm 1: cơ sở kinh tế của XHPK ở phương Đông và châu Âu có điểm gì giống và khác nhau?

* Nhóm 2: các giai cấp cơ bản trong XHPK ở cả phương Đông và châu Âu?

* Nhóm 3: Hình thức bóc lột chủ yếu trong XHPK là gì? Cách bóc lột như thế nào?


Ai Cập
Lưỡng Hà
Trung Quốc
Ấn Độ
2. NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN
* Thể chế nhà nước Quân chủ (tức là do Vua đứng đầu)

* Phương Đông: Vua có rất nhiều quyền lực gọi là Hoàng đế. Gọi là chế độ phong kiến tập quyền.
* Phương Tây: Lúc đầu là hình thức phong kiến phân quyền, sang thế kỉ XV mới tập quyền.

Nông nghiệp
Địa chủ, nông dân lĩnh canh
Lãnh chúa, nông nô
Địa tô
Địa tô
Quân chủ chuyên chế
Quân chủ chuyên chế
Nông nghiệp
Củng cố:


nguon VI OLET