Môn: HÓA HỌC 9
CHỦ ĐỀ BAZO
Tiết 1- Tính chất hoá học của bazo
? Bazơ được phân thành mấy loại? Lấy ví dụ?
 Bazơ được phân thành 2 loại:
Bazơ tan: NaOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2, Ca(OH)2…
Bazơ không tan: Mg(OH)2, Fe(OH)3, Fe(OH)2, Al(OH)3 …
CTHH chung của bazơ : M(OH)n
? Dựa vào các kiến thức đã học và thông tin sgk em hãy dự đoán xem Bazơ có những TCHH nào?
 1. Tác dụng của dd bazơ với chất chỉ thị
2. Tác dụng của dd bazơ với oxit axit
3. Tác dụng của dd bazơ với axit
4. Bazơ không tan bị nhiệt phân huỷ
5. DD bazơ tác dụng với dd muối
CHỦ ĐỀ BAZƠ
TIẾT 10- TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZO
I. TÍNH CHẤT HÓA HỌC
1. Tác dụng của dd bazơ với chất chỉ thị màu
* Thí nghiệm 1: Nhỏ 1 giọt dd NaOH lên mẫu quì tím. Quan sát sự đổi màu của quỳ tím.

* Thí nghiệm 2: Nhỏ 1- 2 giọt dd phenolphtalein không màu vào ống nghiệm có sẵn 1- 2ml dd NaOH. Quan sát sự đổi màu của dd phenolphtalein
 Quỳ tím hoá xanh
I. TÍNH CHẤT HÓA HỌC
Dung dịch bazơ làm:
- Quỳ tím hoá xanh
- Dung dịch phenolphtalein không màu  hồng.
1. Tác dụng của dd bazơ với chất chỉ thị màu
I. TÍNH CHẤT HÓA HỌC
1. Tác dụng của dd bazơ với chất chỉ thị màu
I. TÍNH CHẤT HÓA HỌC
2. Tác dụng của dd bazơ với oxit axit
DD bazơ + oxit axit  Muối + H2O
PTHH: 6KOH + P2O5  2K3PO4 + 3H2O
Ca(OH)2 + SO2  CaSO3 + H2O
1. Tác dụng của dd bazơ với chất chỉ thị màu
I. TÍNH CHẤT HÓA HỌC
2. Tác dụng của dd bazơ với oxit axit
DD bazơ + oxit axit  Muối + H2O
3. Tác dụng của bazơ với axit
Bazơ + axit  Muối + H2O
 phản ứng giữa axit với bazơ là phản ứng trung hòa
PTHH:
Fe(OH)3 + 3HCl  FeCl3 + 3H2O
Ba(OH)2 + 2HNO3  Ba(NO3)2 + 2H2O
1. Tác dụng của dd bazơ với chất chỉ thị màu
I. TÍNH CHẤT HÓA HỌC
2. Tác dụng của dd bazơ với oxit axit
DD bazơ + oxit axit  Muối + H2O
3. Tác dụng của bazơ với axit
Bazơ + axit  Muối + H2O
4. Bazơ không tan bị nhiệt phân huỷ
Thí nghiêm: Đun nóng Cu(OH)2 trên ngọn lửa đèn cồn  quan sát hiện tượng, nhận xét và rút ra kết luận.
Chất rắn màu xanh lơ chuyển thành chất rắn màu đen và nước.
Cu(OH)2 đã bị phân hủy tạo ra CuO màu đen và nước
? Em hãy viết PTHH của phản ứng xảy ra?
Cu(OH)2 CuO + H2O
4. Bazơ không tan bị nhiệt phân huỷ
1. Tác dụng của dd bazơ với chất chỉ thị màu
I. TÍNH CHẤT HÓA HỌC
2. Tác dụng của dd bazơ với oxit axit
DD bazơ + oxit axit  Muối + H2O
3. Tác dụng của bazơ với axit
Bazơ + axit  Muối + H2O
4. Bazơ không tan bị nhiệt phân huỷ
Bazơ không tan Oxit + H2O
PTHH:
Cu(OH)2 CuO + H2O

2Fe(OH)3 Fe2O3 + 3H2O
1. Tác dụng của dd bazơ với chất chỉ thị màu
I. TÍNH CHẤT HÓA HỌC
2. Tác dụng của dd bazơ với oxit axit
DD bazơ + oxit axit  Muối + H2O
3. Tác dụng của bazơ với axit
Bazơ + axit  Muối + H2O
4. Bazơ không tan bị nhiệt phân huỷ
Bazơ không tan Oxit + H2O
5. DD bazơ tác dụng với dd muối ( bài 9)
BAZƠ
Bazơ tan
Bazơ không tan
Tác dụng với chất chỉ thị màu
Tác dụng với oxit axit
Tác dụng với axit
Tác dụng với dd muối
Bị
nhiệt phân hủy
Tác dụng với axit
I. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZƠ
Bài tập 1 (bài 2 SGK/25):
Có những bazơ sau: Cu(OH)2, NaOH, Ba(OH)2. Hãy cho biết bazơ nào:
a/ Tác dụng với dd HCl
b/ Bị nhiệt phân hủy
c/ Tác dụng với CO2
d/ Đổi màu quỳ tím thành xanh
Viết các PTHH.
Bài tập 2 SGK/25:
Có những bazơ : Cu(OH)2, NaOH, Ba(OH)2.
a/ Tác dụng với dd HCl: Cu(OH)2, NaOH, Ba(OH)2
b/ Bị nhiệt phân hủy: Cu(OH)2
c/ Tác dụng với CO2 : NaOH, Ba(OH)2.
d/ Đổi màu quỳ tím thành xanh: NaOH, Ba(OH)2.

Bài tập 2:
? Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các dung dịch không màu sau:
Na2SO4, H2SO4, NaCl, NaOH
Hướng dẫn: Đánh STT và trích mẫu thử
Na2SO4,NaCl, NaOH, H2SO4
+ Quỳ tím
Hóa đỏ
Quỳ tím không
đổi màu
Hóa xanh
Na2SO4, NaCl
H2SO4
NaOH
Na2SO4
NaCl
Có kết tủa trắng
Không có hiện tượng
+ dd BaCl2
Bài 5/25sgk
a/ Tìm số mol Na2O lập luận theo PT  số mol NaOH Tính nồng độ mol
b/ Viết PT NaOH + H2SO4
Dựa vào câu a có số mol NaOH lập luận theo PT  số mol H2SO4 khối lượng H2SO4  Khối lượng dd H2SO4 Thể tích dd H2SO4: V = mdd/ d
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
*Đối với tiết học này
- Học thuộc tính chất hóa học của bazơ
Phân biệt bazơ tan và bazơ không tan
Làm BT 2,4,5 SGK/25
*Đối với tiết học sau
- Các em đọc trước bài : Một số bazơ quan trọng
CTHH của Natrihidroxit
Natrihidroxit là bazơ tan hay không tan? Từ đó dự đoán tính chất hóa học của Natrihidroxit và viết các PTHH minh hoạ?
- Tìm hiểu về tính chất vật lí và cách sản xuất NaOH


Bài 4/25sgk
Dùng quỳ tím
+ Quỳ tím  xanh: NaOH, Ba(OH)2
+ Quỳ tím không đổi màu: NaCl, Na2SO4
Lấy từng dd làm quỳ tím  xanh nhỏ vào từng dd không đổi màu quỳ tím nếu có kết tủa trắng thì đó là Ba(OH)2 mẫu kia là Na2SO4. Còn lại là NaOH và NaCl
nguon VI OLET