Bài 8
CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU
1. Véc tơ vận tốc trong chuyển động cong

1. Véc tơ vận tốc trong chuyển động cong

Véc tơ vận tốc tức thời có phương trùng với tiếp tuyến quỹ đạo tại M, cùng chiều với chuyển động và có độ lớn là:
1 / Định nghĩa :

2. Véc tơ vận tốc trong chuyển động tròn đều. Tốc độ dài
Chuyển động tròn đều là chuyển động có quỹ đạo tròn và tốc độ trung bình trên mọi cung tròn là như nhau
2. Véc tơ vận tốc trong chuyển động tròn đều. Tốc độ dài
Gọi ∆s là độ dài của cung tròn mà chất điểm đi được
trong khoảng thời gian∆t.
2. Véc tơ vận tốc trong chuyển động tròn đều. Tốc độ dài
O
x
A
M1
3. Chu kì và tần số của chuyển động tròn đều.
3.1 / Chu kỳ quay T (s) :
Chu kỳ quay là khoảng thời gian mà chất điểm đi hết một vòng trên đường tròn.
Đơn vị chu kỳ : (s) giây
3. Chu kì và tần số của chuyển động tròn đều.
3.2 / Tần số f (Hz) :
Tần số là số vòng chất điểm đi được trong một giây. Đơn vị : héc ( Hz ) 1Hz = 1 vòng/s.
O
4. Tốc độ góc. Liên hệ giữa tốc độ góc với tốc độ dài
Thương số của góc quét  và thời gian t gọi là tốc độ góc.
 đo bằng rađian trên giây (rad/s)
Mo
M
O
4. Tốc độ góc. Liên hệ giữa tốc độ góc với tốc độ dài
Hay v = r (8.7)
Công thức (8.7) cho ta mỗi liên hệ giữa tốc độ dài và tốc độ góc trong chuyển động tròn đều.
M
Mo
5. Mỗi liên hệ giữa tốc độ góc với chu kì T hay tần số f
Từ đó
Công thức (8.8) và (8.9) cho ta mỗi liên hệ giữa tốc độ góc  với chu kì T hay tần số f

CÂU HỎI ÔN TẬP
1. Hãy cho biết phương và chiều của véc tơ vận tốc trong chuyển động tròn.
2. Viết công thức tính tốc độ dài và tốc độ góc, từ đó suy ra công thức liên hệ giữa chúng.
BÀI TẬP
Làm bài 1;2;3 SGK và bài tập SBT
END
nguon VI OLET