BÀI 15:ADN
CHƯƠNG III: ADN VÀ GEN
BY: NGUYỄN CÔNG KHÔI
ĐINH XUÂN SANG
NGUYỄN VÕ KHÁNH VY
LÊ TRƯƠNG HỮU HƯNG
2
Nội dung bài học gồm 2 phần:
Cấu tạo hoá học của phân tử ADN
Cấu trúc không gian của phân tử ADN
3
I.Cấu tạo hoá học của phân tử AND
4
I.Cấu tạo hoá học của phân tử AND
-AND ( axit đêoxiribônuclêic ) là 1 loại axit nuclêic, được cấu tạo từ các nguyên tố C, H, O, N và P
5
MỘT CHUỖI ADN XOẮN:
7
8
- Bốn loại nuclêôit trên liên kết với nhau theo chiều dọc và theo số lượng của chúng mà xác định chiều dài của ADN, đồng thời chúng sắp xếp theo nhiều cách khác nhau tạo ra được vô số loại phân tử ADN khác nhau. Các phân tử ADN phân biệt nhau không chỉ bởi trình tự sắp xếp mà còn cả về số lượng và thành phần nuclêôit
Bài 15:
I.Cấu tạo hoá học của phân tử AND:
9
Bài 15:
II. Cấu trúc không gian của phân tử AND:
J.Oatxơn
F.Crick
-Năm 1953, hai ông đã công bố mô hình cấu trúc không gian của phân tử ADN
10
-Các loại nuclêôit nào giữa 2 mạch liên kết với nhau thành cặp?
Công thức tính tổng số nuclêôit:
N=A+T+G+X
A liên kết với T, ngược lại(ta viết: A-T; T-A)
G liên kết với X, ngược lại(ta viết:G-X;X-G)
11
-Giả sự trình tự các đơn phân trên một đoạn mạch ADN như sau:
-A-T-G-G-X-T-A-G-T-X-
Trình tự đoạn mạch tương ứng sẽ như thế nào?
Giải:
-Dựa trên nguyên tắc bổ sung, ta đã biết A-T;G-X.
Do đó, ta có thể viết được đoạn tiếp theo trên mạch ADN
Đoạn mạch mới như sau:
-A-T-G-G-X-T-A-G-T-X-
-T-A-X-X-G-A-T-X-A-G-
12
BÀI 15:
II.Cấu trúc không gian của phân tử AND:
-Theo nguyên tắc bổ sung, trong phân tử ADN số ađênin(A) bằng số timin(T) và số guanin(G) bằng số xitôzin(X)
-Do đó A+T=G+X, viết thành tỉ số
trong các ADN khác nhau thì khác nhau và đặc trưng cho từng loại
13
Thanks!
Use diagrams to explain your ideas
14
And tables to compare data
15
Maps
our office
16
89,526,124
Whoa! That’s a big number, aren’t you proud?
17
89,526,124$
That’s a lot of money
100%
Total success!
185,244 users
And a lot of users
18
Our process is easy
19
Android project
Show and explain your web, app or software projects using these gadget templates.
Place your screenshot here
21
22
Thanks!
ANY QUESTIONS?
You can find me at
@username
user@mail.me
Place your screenshot here
23
iPhone project
Show and explain your web, app or software projects using these gadget templates.
Place your screenshot here
24
Tablet project
Show and explain your web, app or software projects using these gadget templates.
Place your screenshot here
25
Desktop project
Show and explain your web, app or software projects using these gadget templates.
Credits
Special thanks to all the people who made and released these awesome resources for free:
Presentation template by SlidesCarnival
Photographs by Unsplash
26
Presentation design
This presentation uses the following typographies and colors:
Titles: Dosis
Body copy: Pontano Sans
You can download the fonts on these pages:
https://www.fontsquirrel.com/fonts/dosis
http://www.1001fonts.com/pontano-sans-font.html

Lime green #b8f567
Leaf green #9bcf63
Moss green #51b148
You don’t need to keep this slide in your presentation. It’s only here to serve you as a design guide if you need to create new slides or download the fonts to edit the presentation in PowerPoint®

27
SlidesCarnival icons are editable shapes.

This means that you can:
Resize them without losing quality.
Change fill color and opacity.
Change line color, width and style.

Isn’t that nice? :)

Examples:

28
Now you can use any emoji as an icon!
And of course it resizes without losing quality and you can change the color.

How? Follow Google instructions https://twitter.com/googledocs/status/730087240156643328✋👆👉👍👤👦👧👨👩👪💃🏃💑❤😂😉😋😒😭👶😸🐟🍒🍔💣📌📖🔨🎃🎈🎨🏈🏰🌏🔌🔑 and many more...
😉
29
Free templates for all your presentation needs
nguon VI OLET