Bài 8: Những ứng dụng của tin học
Nội dung bài học
1. Giải các bài toán khoa học kĩ thuật
2. Hỗ trợ việc quản lý
Các phần mềm chuyên dụng hỗ trợ việc quản lý.
3. Tự động hóa và điểu khiển
Phóng vệ tinh nhân tạo
4. Truyền thông
E-commerce
E-learning
E-government
5. Soạn thảo ,in ấn, lưu trữ, văn phòng
Máy in
Xuất bản điện tử
Văn phòng điện tử
6. Trí tuệ nhân tạo
7. Giáo dục
Các lớp học giảng dạy bằng máy tính – các thành tựu của tin học
8. Giải trí
Người dùng có thể dùng máy tính để chơi game, học vẽ, học nhạc, xem phim…
THANKS FOR WATCHING
nguon VI OLET