Bài 7: Các thủ tục chuẩn vào/ ra đơn giản
Tin học 11
Nguyễn Hữu Hào
1. Nhập dữ liệu vào từ bàn phím
Bài 7: Các thủ tục chuẩn vào/ ra đơn giản
Tin học 11
Nguyễn Hữu Hào
1. Nhập dữ liệu vào từ bàn phím
Bài 7: Các thủ tục chuẩn vào/ ra đơn giản
Tin học 11
Nguyễn Hữu Hào
1. Nhập dữ liệu vào từ bàn phím
2. Đưa dữ liệu ra màn hình
Bài 8: Soạn thảo, biên dịch chương trình
Tin học 11
Nguyễn Hữu Hào
Soạn thảo, biên dịch chương trình
Bài 8: Soạn thảo, biên dịch chương trình
Tin học 11
Bài tập
1. Nhập vào từ bàn phím 2 số nguyên a,b. Tính và in ra màn hình tổng, hiệu, tích, thương của 2 số đó.

2. Tính vận tốc chạm đất của 1 vật thể rơi từ độ cạo h (h được nhập vào từ bàn phím).
Nguyễn Hữu Hào
nguon VI OLET