CHỦ ĐỀ:
SỰ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC,
KĨ THUẬT,VĂN HÓA
THẾ KỈ XVIII- ĐẦU THẾ KỈ XX
Bài 8+ 22
Nội dung chính
I . Những thành tựu tiêu biểu về kĩ thuật
II. Những tiến bộ về khoa học tự nhiên
và Khoa học xã hội
III. Thành tựu tiêu biểu về văn học và nghệ thuật
I . Những thành tựu tiêu biểu về kĩ thuật
Nội dung 1: Đây là hình ảnh thành tựu của lĩnh vực nào?
Cuộc cách mạng công nghiệp diễn ra trước tiên ở Anh sau đó lan sang các nước Âu-Mĩ đã tạo nên một cuộc cách mạng trong sản xuất, chuyển từ lao động thủ công sang lao động bằng máy móc, đưa nền kinh tế tư bản phát triển nhanh chóng.
Nước Anh là “ Công xưởng của thế giới”
MÁY KÉO SỢI GIEN NI
Áccraitơ
Máy kéo sợi chạy bằng sức nước
Giêm Oát
Máy hơi nước
Tàu thuỷ chạy bằng hơi nước
Tàu hỏa đầu tiên
NHỮNG THÀNH TỰU VỀ KỸ THUẬT
Xưởng dệt đầu tiên của Anh
Nội dung 1: Đây là hình ảnh thành tựu của lĩnh vực nào?
Thành tựu trong lĩnh vực công nghiệp
B. Thành tựu trong lĩnh vực giao thông vận tải
C.Thành tựu trong lĩnh vực Nông nghiệp
D. Thành tựu trong lĩnh vực quân sự
Thành tựu trong lĩnh vực công nghiệp
Nêu những tiến bộ về kĩ thuật trong các lĩnh vực công nghiệp?
I . Những thành tựu tiêu biểu về kĩ thuật
Nội dung 2: Đây là hình ảnh thành tựu của lĩnh vực nào?
Thành tựu trong lĩnh vực công nghiệp
B. Thành tựu trong lĩnh vực giao thông vận tải
C.Thành tựu trong lĩnh vực Nông nghiệp
D. Thành tựu trong lĩnh vực quân sự
I . Những thành tựu tiêu biểu về kĩ thuật
Giêm Oát
Máy hơi nước
Đầu máy xe lửa
Tàu thuỷ chạy bằng hơi nước
Tàu hỏa đầu tiên
NHỮNG THÀNH TỰU VỀ KỸ THUẬT
Giao thông vận tải-thông tin:
Đầu máy xe lửa đầu tiên do Xti-phen-tơn chế tạo
Xe lửa Xti-phen-xơn
Xe lửa Xti-phen-xơn
Tàu thuỷ Phơn-tơn
Xe hơi
Tàu thuỷ
Nội dung 2: Đây là hình ảnh thành tựu của lĩnh vực nào?
Thành tựu trong lĩnh vực công nghiệp
B. Thành tựu trong lĩnh vực giao thông vận tải
C.Thành tựu trong lĩnh vực Nông nghiệp
D. Thành tựu trong lĩnh vực quân sự
B. Thành tựu trong lĩnh vực giao thông vận tải
I . Những thành tựu tiêu biểu về kĩ thuật
* Tiến bộ về công nghiệp, giao thông vận tải, nông nghiệp và quân sự từ nửa sau thế kỉ XVIII đến cuối thế kỉ XIX?
- Công nghiệp: Kĩ thuật luyện kim được cải tiến làm tăng nhanh sản xuất thép. Nhiều máy chế tạo công cụ ra đời. Các nguồn nguyên liệu mới như: than đá, dầu mỏ,… được sử dụng trong công nghiệp. Sắt trở thành nguyên liệu chủ yếu. Máy hơi nước được ứng dụng rộng rãi.
- Giao thông vận tải: Tiến bộ nhanh chóng với phát minh máy hơi nước. Năm 1807, Phơn-tơn (Mĩ) đóng được tàu thủy chạy bằng động cơ hơi nước đầu tiên. Năm 1814, Xti-phen-xơn (Anh) chế tạo được loại xe lửa chạy trên đường sắt kéo theo nhiều toa với tốc độ nhanh. Giữa thế kỉ XIX, máy điện tín được phát minh ở Nga và Mĩ. Moóc-xơ (Mĩ) đã sáng chế ra bảng chữ cái cho điện tín gồm những gạch và chấm.
- Từ nửa sau thế kỉ XVIII sản xuất máy móc được tiến hành đầu tiên ở Anh, sau đó lan tràn ở các nước Âu - Mĩ, tạo nên cuộc cách mạng công nghiệp:
+ Kỹ thuật luyện kim được cải tiến.
+ Phát minh phương pháp sản xuất nhôm nhanh và rẻ.
+ Nhiều máy móc chế tạo công cụ ; Máy hơi nước được sử dụng rộng rãi
Năm 1807, tàu thủy chạy bằng hơi nước.
- Năm 1802, đầu máy xe lửa chạy bằng hơi nước.
- Năm 1814, xe lửa chạy trên đường sắt.
- Phát minh máy điện tín, sáng chế bảng chữ cái cho điện tín.
Nông nghiệp:
MÁY HƠI NƯỚC ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
Cơ khí hóa nông nghiệp
Quân sự:
Nêu những tiến bộ về kĩ thuật trong các lĩnh vực nông nghiệp và quân sự?
I . Những thành tựu tiêu biểu về kĩ thuật
1. Những thành tựu tiêu biểu về kĩ thuật trong thế kỉ XVIII- Nửa đầu thế kỉ XIX
* Vai trò của sắt, máy móc và động cơ hơi nước đối với các ngành kinh tế và đời sống xã hội: Tăng năng suất lao động, giải phóng sức lao động.
- Nông nghiệp: Có nhiều tiến bộ về kĩ thuật và phương pháp canh tác. Sử dụng phân bón hóa học trong nông nghiệp. Sử dụng rộng rãi các loại máy móc trong sản xuất: máy kéo chạy bằng hơi nước, máy cày nhiều lưỡi, máy gặt đập,…
- Quân sự: Nhiều vũ khí mới được sản xuất: đại bác, súng trường bắn nhanh và xa; chiến hạm võ thép chạy bằng chân vịt có trọng tải lớn; ngư lôi được sử dụng; khí cầu,…
- Từ nửa sau thế kỉ XVIII sản xuất máy móc được tiến hành đầu tiên ở Anh, sau đó lan tràn ở các nước Âu - Mĩ, tạo nên cuộc cách mạng công nghiệp:
+ Kỹ thuật luyện kim được cải tiến.
+ Phát minh phương pháp sản xuất nhôm nhanh và rẻ.
+ Nhiều máy móc chế tạo công cụ ; Máy hơi nước được sử dụng rộng rãi
Năm 1807, tàu thủy chạy bằng hơi nước.
- Năm 1802, đầu máy xe lửa chạy bằng hơi nước.
- Năm 1814, xe lửa chạy trên đường sắt.
- Phát minh máy điện tín, sáng chế bảng chữ cái cho điện tín.
- Kỹ thuật và phương pháp canh tác có nhiều tiến bộ:+ Máy kéo chạy bằng hơi nước, máy cày nhiều lưỡi, máy gặt được sử dụng.
+ Phân hóa học được sử dụng.
- Nhiều vũ khí mới được sản xuất: đại bác, súng trường bắn nhanh và xa, chiến hạm vỏ thép chạy bằng chân vịt có trọng tải lớn,…
* Tác động:
Nhà khoa học A. Nô-ben nói: “Tôi hi vọng rằng nhân loại sẽ rút ra được từ những phát minh khoa học nhiều điều tốt hơn là điều xấu”. Em hiểu như thế nào về câu nói đó?
II. Những tiến bộ về khoa học tự nhiên
và Khoa học xã hội

Kể tên các nhà bác học và các phát minh vĩ đại của thế kỉ XVIII – XX?
a) Khoa học tự nhiên
Các nhà khoa học tự nhiên cuối TK XVIII đầu TK XIX
Niu-tơn (1643-1727)
Lô-mô-nô-xốp (1720-1742)
S. Đác-uyn
a) Khoa học tự nhiên
Niu-tơn (Anh)
Thuyết vạn vật hấp dẫn
Lô-mô-nô-xốp (Nga)
Định luật bảo toàn vật chất và năng lượng
Puốc-kin-giơ (Séc)
Thuyết tế bào
Đác-uyn (Anh)
Thuyết tiến hóa và di truyền
b) Khoa học xã hội
Chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng
Phoi -ơ-bách và He-gen
Kinh tế chính trị học tư sản
Xmít và Ri-các-đô
Chủ nghĩa xã hội không tưởng
Xanh Xi-mông, Phu-ri-ê, Ô-oen
Chủ nghĩa xã hội khoa học
C.Mác và Ph. Ăng-ghen
III.Sự phát triển của KH-KT thế giới nửa đầu thế kỷ XX
? Bước vào thế kỷ XX nhân loại đạt được những thành tựu gì?
- Do nhu cầu về cuộc sống con người, cụ thể là yêu cầu của sản xuất (công cụ sản xuất mới có kỹ thuật cao, …).
Do yêu cầu của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai.
Những thành tựu về KHKT cuối thế kỷ XIX tạo tiền đề thúc đẩy bùng nổ cuộc cách mạng KHKT hiện đại.
* Các ngành khoa học cơ bản
- Bước vào thế kỉ XX, sau cuộc cách mạng công nghiệp, nhân loại tiếp tục đạt được những thành tựu rực rỡ về khoa học - kĩ thuật.
+ Trong lĩnh vực Vật lí: Sự ra đời của lí thuyết nguyên tử hiện đại, đặc biệt là lí thuyết tương đối của nhà bác học Đức An-be Anh-xtanh. Ngoài ra, các phát minh lớn về Vật lí học của thế kỉ XX, từ năng lượng nguyên tử đến lade, bán dẫn... đều có liên quan đến lí thuyết này.
1. Trình bày những phát minh lớn về khoa học kĩ thuật cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX?
Trong lĩnh vực Vật lí:
- Phát minh về điện của các nhà bác học G.Ôm người Đức, G.Jun người Anh, E.Len-xơ người Nga mở ra khả năng ứng dụng nguồn năng lượng mới.
- Phát hiện về phóng xạ của Hăng-ra Béc-cơ-ren (Pháp), Ma-ri Quy-ri đã đặt nền tảng cho việc tìm ra nguồn năng lượng hạt nhân.
- Rô-dơ-pho có bước tiến vĩ đại trong việc tìm hiểu cấu trúc vật chất và trở thành chiếc chìa khóa thần kì để tìm hiểu thế giới bên trong của nguyên tử.
- Phát minh của Rơn-ghen về tia X vào năm 1895 có ứng dụng quan trọng trong y học.
* Trong lĩnh vực Hóa học:
- Định luật tuần hoàn của Men-đe-lê-ep, đặt cơ sở cho sự phân hạng các nguyên tố hóa học.
* Trong lĩnh vực Sinh học:
- Học thuyết Đác-uyn đề cập đến sự tiến hóa và di truyền.
- Phát minh của nhà bác học Lu-i Pa-xto giúp chế tạo thành công vac-xin phòng bệnh chó dại.
- Pap-lốp nghiên cứu hoạt động của hệ thần kinh cao cấp của động vật và người.
* Trong lĩnh vực kỹ thuật:
- Kĩ thuật luyện kim được cải tiến, với việc sử dụng lò Bét-xme và lò Mác-tanh đã đẩy nhanh quá trình sản xuất thép, tuốc bin phát điện được sử dụng để cung cấp điện năng,...
- Dầu hỏa được khai thác để thắp sáng và cung cấp nguồn nhiên liệu mới cho giao thông vận tải. Công nghiệp hóa học ra đời phục vụ ngành nhuộm, phân bón và thuốc nổ.
- Phát minh ra điện tín giúp cho liên lạc ngày càng xa và nhanh.
- Cuối thế kỉ XIX, xe ô tô được đưa vào sử dụng nhờ phát minh về động cơ đốt trong.
- Tháng 12-1903, hai anh em người Mĩ chế tạo máy bay đầu tiên, ngành hàng không ra đời.
- Nhiều phát minh khoa học cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX đã được sử dụng như điện tín, điện thoại, rađa, hàng không, điện ảnh,...
Mô hình hành tinh nguyên tử
Ứng dụng đồng vị phóng xạ
Ứng dụng bán dẫn SX Máy vi tính (Cty IBM)
Máy khắc lade
Pháo hoa lade
Michaen- từ cậu bé đóng sách trở thành 1 thiên tài của nhân loại.
Phát minh ra động cơ điện
Ra-đa Trạm điều hành vệ tinh Vinasat Quế Dương – Hà Tây
Máy bay đầu tiên trên thế giới do 2 anh em người Mĩ O-Vin và Uyn-bơ Rai chế tạo.
Bom nguyên tử
Nạn nhân của bom nguyên tử
-> Những thành tựu KHKT lại được con người sử dụng không đúng mục đích gây nên:
- Ô nhiễm môi trường, nhiễm phóng xạ nguyên tử, tai nạn lao động, giao thông, bệnh tật.
- Đặc biệt hơn nữa là việc chế tạo ra vũ khí hiện đại như bom nguyên tử có nguy cơ của 1 cuộc chiến tranh hủy diệt cho loài người.
Chuẩn bị để kiểm tra
Cách mạng tư sản Anh;
Cách mạng tư sản Pháp
Chủ đề PT công nhân
Công xã Pari
nguon VI OLET