TIẾT 8: CHỦ ĐỀ
SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐiỆN TRỞ VÀO CÁC YẾU TỐ CỦA DÂY DẪN
Các dây có thể được làm từ cùng một vật liệu, chẳng hạn bằng đồng, nhưng với tiết diện khác nhau. Có dây tiết diện nhỏ, có dây tiết diện lớn. Nếu các dây này có cùng chiều dài thì điện trở của chúng phụ thuộc vào tiết diện như thế nào?
TIẾT 8: CHỦ ĐỀ
SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐiỆN TRỞ VÀO CÁC YẾU TỐ CỦA DÂY DẪN
I. Dự đoán sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn:
1. Có các dây dẫn làm từ cùng một vật liệu (đồng), cùng chiều dài l và có tiết diện S nên có điện trở R như nhau.
Mắc vào mạch điện như sơ đồ hình 8.1
R
R
R
R
R
R
R1 = R
l
R2
l
R3
l
h.a
h.b
h.c
C1
Điện trở tương đương của hình a là R. Tính điện trở tương đương của hình b và hình c
I. Dự đoán sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn:
R2
l
h.b
R1 = R
Điện trở tương đương R2
Điện trở tương đương R3
C1
C2
2.Nếu các dây dẫn trong h.b và h.c chập sát vào nhau, coi rằng chúng trở thành các dây dẫn có tiết diện 2S và 3S
R2
l
h.b
C2
- Nếu dây dẫn có tiết diện 2S và 3S có điện trở tương ứng là R2 và R3 như đã tính ở trên. Dự đoán khi tiết diện của dây dẫn thay đổi thì điện trở của dây dẫn sẽ thay đổi như thế nào?
Nếu tiết diện tăng (giảm)gấp 2, 3 lần thì điện trở của dây giảm (tăng) 2,3 lần.
I. Dự đoán sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn:
Dự đoán
Đối với dây dẫn có cùng chiều dài và làm từ cùng một loại vật liệu, nếu tiết diện của dây lớn bao nhiêu lần thì điện trở của nó nhỏ đi bấy nhiêu lần và ngược lại
II. Thí nghiệm kiểm tra:
? Nêu phương án tiến hành thí nghiệm kiểm tra xác định sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn.
• Đo điện trở của dây dẫn có tiết diện khác nhau, có chiều dài như nhau và được làm từ cùng một vật liệu.
? Nêu cách tiến hành thí nghiệm.
II. Thí nghiệm kiểm tra
1. Mắc dây dẫn có tiết diện S1 (ứng với đường kính tiết diện là d1) như sơ đồ mạch điện hình 8.3.
Đóng công tắc, đọc và ghi các giá trị đo được vào bảng 1
I1
U1
2.Thay dây dẫn có tiết diện S2 (ứng với đường kính tiết diện là d2 có cùng chiều dài, cùng vật liệu)

S2
R2
I2
U2
R1
R2
K
A
B
0,5
0
1
1,5
A
+
-
A
S1- R1 (d1)
1. Thí nghiệm với dây có tiết diện S1
K
A
B
0,5
0
1
1,5
A
+
-
A
S2 - R2 (d2)
2. Thí nghiệm với dây có tiết diện S2
Ghi kết quả vào bảng 1
U1= 6
U2= 6
I1= 0,5
R1= 12
I1= 1
R2= 6
S = r2.Π (r bán kính)
d = 2r (đường kính)
Lưu ý:
Suy ra
Điện trở của dây dẫn tỉ lệ
nghịch với tiết diện của dây dẫn
3.Nhận xét?
4.Kết luận:
III. Vận dụng:
Ta có:
C3 Hai dây đồng có cùng chiều dài, dây thứ nhất có tiết diện 2 mm2 , dây thứ hai có tiết diện 6 mm2. Hãy so sánh điện trở của hai dây này.
TLC3 Điện trở của dây thứ nhất gấp ba lần điện trở của dây thứ hai
I. Dự đoán sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn:
II. Thí nghiệm kiểm tra:
II. Thí nghiệm kiểm tra:
III. Vận dụng:
Ta có:
Þ
C4 Hai dây nhôm có cùng chiều dài. Dây thứ nhất có tiết diện 0,5 mm2 và có điện trở R1= 5,5 ôm. Hỏi dây thứ hai có tiết diện 2,5 mm2 thì có điện trở R2 bằng bao nhiêu ?
Một số hình ảnh về tiết diện lớn nhỏ khác nhau của dây dẫn
Có thể em chưa biết
Đường dây tải điện 500kV nước ta bao gồm 4 dây mắc song song. Mỗi dây có tiết diện 373mm2, như vậy mỗi đường dây tải có tiết diện tổng cộng là:
373x4 = 1492mm2. Điều này làm giảm điện trở của đường dây tải điện.
Hãy yêu thích việc mình làm,
bạn sẽ cảm thấy thú vị hơn
và việc làm sẽ hiệu quả hơn.

Bài học kết thúc.
Xin chào và hẹn gặp lại!