Địa hình bề mặt Trái Đất có đồng nhất hay không?
Bài 8:
TÁC ĐỘNG CỦA NỘI LỰC ĐẾN ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT
Bài 8:
TÁC ĐỘNG CỦA NỘI LỰC ĐẾN ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT
NỘI DUNG
NỘI LỰC
Khái niệm
Nguyên nhân
II. TÁC ĐỘNG CỦA NỘI LỰC
Vận động theo phương thẳng đứng
Vận động theo phương nằm ngang
I. NỘI LỰC
Khái niệm nội lực?
Nguyên nhân sinh ra nội lực?
1. Khái niệm:
Nội lực: là lực được phát sinh từ bên trong Trái Đất.
2. Nguyên nhân:
Sinh ra từ các nguồn năng lượng do phản ứng trong lòng Trái Đất.
+ Năng lượng của sự phân huỷ các chất phóng xạ.
+ Sự chuyển dịch và sắp xếp lại vật chất cấu tạo bên trong của Trái Đất theo trọng lực.
+ Năng lượng các phản ứng hoá học, sự ma sát vật chất.
SỰ CHUYỂN ĐỘNG VẬT CHẤT TRONG MANTI
Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất thông qua các vận động nào?
II. TÁC ĐỘNG CỦA NỘI LỰC
1. Vận động theo phương thẳng đứng
Vận động theo phương thẳng đứng diễn ra những vận động chính nào ?
Diễn ra trên phạm vi lãnh thổ như thế nào ?
Kết quả của vận động theo phương thẳng đứng ?
II. TÁC ĐỘNG CỦA NỘI LỰC
1. Vận động theo phương thẳng đứng
II. TÁC ĐỘNG CỦA NỘI LỰC
1. Vận động theo phương thẳng đứng
Khái niệm: Là vận động nâng lên hạ xuống của vỏ Trái Đất theo phương thẳng đứng.
Diễn ra trên diện tích lớn
Thu hẹp, mở rộng diện tích lục địa một cách chậm chạp và lâu dài.
Kết quả: biển tiến, biển thoái
II. TÁC ĐỘNG CỦA NỘI LỰC
2. Vận động theo phương nằm ngang
a. Hiện tượng uốn nếp
Trước khi uốn nếp
Sau khi uốn nếp
- Laø hieän töôïng caùc ñaù uoán thaønh neáp
Đặc điểm:
+ Khoâng phaù vôõ tính chaát lieân tuïc cuûa chuùng
+ Diễn ra ở nơi đá mềm, độ dẻo cao
Nguyên nhân: do caùc löïc neùn eùp theo phöông naèm ngang.
- Kết quả:
+Cường độ yếu : neáp uốn
+Cường độ mạnh: nuùi uoán neáp
II. TÁC ĐỘNG CỦA NỘI LỰC
1. Vận động theo phương nằm ngang
a. Hiện tượng uốn nếp
Hình 8.2: Nếp uốn của các lớp đá trầm tích
II. TÁC ĐỘNG CỦA NỘI LỰC
1. Vận động theo phương nằm ngang
b. Hiện tượng đứt gãy
Địa hào
Địa luỹ
Đứt gãy
II. TÁC ĐỘNG CỦA NỘI LỰC
1. Vận động theo phương nằm ngang
b. Hiện tượng đứt gãy
- Là hiện tượng các lớp đá bị gãy, đứt ra rồi dịch chuyển ngược hướng nhau
D?c di?m:
+ Phá vỡ tính chất liên tục của chúng
+ Di?n ra ? noi d� c?ng
Nguy�n nh�n: do các lực nén ép theo phương nằm ngang.
- K?t qu?:
+Cu?ng d? t�ch d�n y?u: D� b? n?t, khơng d?ch chuy?n t?o th�nh khe n?t
+Cu?ng d? t�ch d�n m?nh: D?a luy, d?a h�o
Hình 8.5: Biển Đỏ - địa hào bị ngập nước
Hình 8.4: Đứt gãy Đông Phi và Biển Đỏ
CỦNG CỐ
Câu 1: Dãy núi con voi ở bờ trái sông Hồng được hình thành là do vận động:
A. Nâng lên và hạ xuống
B. Theo phương nằm ngang
C. Theo phương thẳng đứng
D. Cả 3 vận động trên
Câu 2: Hiện nay vùng lãnh thổ nào trên thế giới vẫn còn tiếp tục hạ xuống
A. Thuỵ Điển
B. Phần Lan
C. Hà Lan
D. Đức
Câu 3: Chuỗi hồ ở cao nguyên Đông Phi được hình thành là do:
A. Vận động kiến tạo theo phương nằm ngang.
B. Khúc uốn của sông
C. Vùng trũng của địa hình
D. Vận động kiến tạo theo phương thẳng đứng
Câu 4: Vận động tạo núi là vận động
A. Nâng lên - hạ xuống
B. Uốn nếp - đứt gãy
C. Nâng lên
D. Cả 3 vận động trên
Câu 5: Địa hào được hình thành do:
A. Một bộ phận địa hình giữa hai đường đứt gãy bị sụt xuống
B. Vận động theo phương thẳng đứng với cường độ mạnh
C. Hiện tượng uốn nếp diễn ra với cường độ mạnh
D. Tất cả các ý trên
nguon VI OLET