Vẽ theo mẫu
Vẽ tĩnh vật : lọ hoa và quả
( Vẽ màu )
-Quintu-
-Quintu-
I- Quan sát, nhận xét
- Quan sát một số tranh tĩnh vật của các hoạ sỹ
-Quintu-
- Quan sát một số tranh tĩnh vật của học sinh
-Quintu-
? Tranh tĩnh vật thưu?ng vẽ những gì.
? Màu sắc trong tranh nhuư thế nào.
Em hãy cho biết
-Quintu-
Tranh tĩnh vật thưuờng vẽ đồ vật nhuư chai, lọ. kết hợp với hoa quả tự nhiên.
Màu sắc vẽ theo sự quan sát thực và cảm xúc riêng của nguười vẽ.
-Quintu-
Bày mẫu - quan sát nhận xét
? Nhận xét các cách bày mẫu dưuới đây.
-Quintu-
? Hình dáng, đưuờng nét của lọ, hoa, quả.
? Kích thuước, tỷ lệ tưuơng quan giữa các vật.
? Màu sắc và độ đậm nhạt trên mẫu.
Em hãy nhận xét
-Quintu-
II- Cách vẽ
Quan sát hình huướng dẫn cách vẽ và nêu
các bưuớc tiến hành.
-Quintu-
1- Vẽ hình:
-ưUớc luượng kích thuước, tỷ lệ vẽ khung hình chung, và khung hình từng vật mẫu - Tìm kích thước, tỷ lệ các bộ phận của lọ, hoa, quả để vẽ các nét thẳng.
? Nêu các bưuớc vẽ hình.
-Quintu-
1- Vẽ hình:
-Vẽ nét chi tiết cho giống mẫu
-Quintu-
-Quintu-
1- Vẽ màu:
? Nêu cách vẽ màu.
-Vẽ các mảng đậm nhạt của màu ở lọ hoa, quả. Vẽ màu từ nhạt đến đậm dần . Vẽ màu nền và không gian phía sau.
-Quintu-
Bài vẽ đã hoàn thành
-Quintu-
III- Thực hành
-Hoạt động vẽ bài cá nhân
-Quintu-
Đánh giá kết quả học tập
Học sinh chọn bài lên trưung bày:
Chọn bài đẹp trong nhóm (bàn) lên truưng bày ở bảng viết.
-Quintu-
? Nhận xét bố cục trong từng bài vẽ
? Cách vẽ hình đã giống mẫu chưua
? Màu sắc lọ, hoa,và quả nhuư thế nào
Đánh giá kết quả học tập
-Quintu-
Nhận xét, đánh giá kết quả bài vẽ và tiết dạy, liên hệ thực tế.
- Chuẩn bị cho bài học sau.
Đánh giá kết quả học tập
-Quintu-
nguon VI OLET