Bài Giảng Lịch Sử 8:Bài 9. Ấn Độ Thế Kỉ Xviii - Đầu Thế Kỉ Xx

bài giảng điện tử Lịch sử Lịch sử 8
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
ctso0q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2016-10-25 19:49:34
Loại file
ppt
Dung lượng
Trang
29
Lần xem
0
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

NHI?T LI?T CH�O M?NG QUí TH?Y Cễ V� C�C EM! Chương III:châu á thế kỷ XVIII - đầu thế kỷ XX I. Sự xâm lược và chính sách thống trị của Anh - Qóa tr×nh x©m l­îc: + Đến giữa thế kỷ XIX, thực dân Anh ®· hoàn thành việc xâm lược và đặt ách cai trị ở Ấn Độ. TIẾT 15 - Bµi 9: Ên ®é thÕ kØ XVIII - ®Çu thÕ..

  • Bài 9. Ấn Độ thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX - 1
  • Bài 9. Ấn Độ thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX - 2
  • Bài 9. Ấn Độ thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX - 3
  • Bài 9. Ấn Độ thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX - 4
  • Bài 9. Ấn Độ thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%


NHI?T LI?T CH�O M?NG QUí TH?Y Cễ V� C�C EM!

Chương III:châu á
thế kỷ XVIII - đầu thế kỷ XX
I. Sự xâm lược và chính sách thống trị của Anh
- Qóa tr×nh x©m l­îc:
+ Đến giữa thế kỷ XIX, thực dân Anh ®· hoàn thành việc xâm lược và đặt ách cai trị ở Ấn Độ.

TIẾT 15 - Bµi 9: Ên ®é thÕ kØ XVIII - ®Çu thÕ kØ XX
+ Ấn Độ trở thành thuộc địa quan trọng nhất của thực dân Anh.

Chân dung Nữ Hoàng Anh Victoria
Năm 1877, lễ leân ngoâi cuûa Nöõ Hoaøng Victoria ôû AÁn Ñoä
- Chính sách thống trị:
TIẾT 15 - Bµi 9: Ên ®é thÕ kØ XVIII - ®Çu thÕ kØ XX
I. Sự xâm lược và chính sách thống trị của Anh
- Qóa tr×nh x©m l­îc:
+ Kinh tế: vơ vét, bóc lột và kìm hãm nền kinh tế
+ Chính trị - văn hóa - xã hội: cai trị trực tiếp,"chia để trị", "ngu dân".
Những chính sách thống trị của thực dân Anh đã gây ra hậu quả gì đối với ấn Độ?
- Hậu quả:
I. Sự xâm lược và chính sách thống trị của Anh
TIẾT 15 - Bµi 9: Ên ®é thÕ kØ XVIII - ®Çu thÕ kØ XX
- Qóa tr×nh x©m l­îc:
- Chính sách thống trị:
Những hình ảnh về nạn đói ở ấn Độ do hậu quả chính sách cai trị của thực dân Anh
- Hậu quả:
+ §êi sèng nh©n d©n bÞ bÇn cïng, chÕt ®ãi
+ Kinh tÕ bÞ suy kiÖt, đất nước lạc hậu.
+ Mâu thuẩn dân tộc dâng cao.
I. Sự xâm lược và chính sách thống trị của Anh
TIẾT 15 - Bµi 9: Ên ®é thÕ kØ XVIII - ®Çu thÕ kØ XX
- Qóa tr×nh x©m l­îc:
- Chính sách thống trị:

II. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ấn Độ
1. Khởi nghĩa Xi-pay (1857-1859)
TIẾT 15 - Bµi 9: Ên ®é thÕ kØ XVIII - ®Çu thÕ kØ XX
- Nguyªn nh©n:
TIẾT 15 - Bµi 9: Ên ®é thÕ kØ XVIII - ®Çu thÕ kØ XX
II. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ấn Độ
1. Khởi nghĩa Xi-pay (1857-1859)
Do sự thống trị tàn ác của thực dân Anh. Binh lớnh ?n b?t món v?i b?n ch? huy Anh.
- Diễn biến:
Cuộc khởi nghĩa Xi-pay (1857-1859).
- Nguyªn nh©n:
TIẾT 15 - Bµi 9: Ên ®é thÕ kØ XVIII - ®Çu thÕ kØ XX
II. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ấn Độ
1. Khởi nghĩa Xi-pay (1857-1859)
- Diễn biến: sgk trang 57.
Thực dân Anh đàn áp nghĩa quân Xipay
- Nguyªn nh©n:
TIẾT 15 - Bµi 9: Ên ®é thÕ kØ XVIII - ®Çu thÕ kØ XX
II. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ấn Độ
1. Khởi nghĩa Xi-pay (1857-1859)
- Diễn biến:
- Kết quả:
- Nguyªn nh©n:
TIẾT 15 - Bµi 9: Ên ®é thÕ kØ XVIII - ®Çu thÕ kØ XX
II. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ấn Độ
1. Khởi nghĩa Xi-pay (1857-1859)
- Diễn biến:
- Kết quả: đến 1859, bị thực dân Anh đàn áp k/n thất bại.
- Nguyên nhân:
TIẾT 15 - Bµi 9: Ên ®é thÕ kØ XVIII - ®Çu thÕ kØ XX
II. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ấn Độ
1. Khởi nghĩa Xi-pay (1857-1859)
- Diễn biến:
- Kết quả:
- Ý nghĩa:
ý nghĩa lớn nhất của khởi nghĩa Xi-pay là gì?
- Nguyªn nh©n:
TIẾT 15 - Bµi 9: Ên ®é thÕ kØ XVIII - ®Çu thÕ kØ XX
II. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ấn Độ
1. Khởi nghĩa Xi-pay (1857-1859)
- Diễn biến:
- Kết quả:
- ý nghĩa: Thể hiện tinh thần đấu tranh bất khuất, m? d?u cho phong tr�o d?u tranh gi?i phúng dõn t?c ? ?n Độ.
1. Khởi nghĩa Xi-pay (1857-1859)
II. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ấn Độ
TIẾT 15 - Bµi 9: Ên ®é thÕ kØ XVIII - ®Çu thÕ kØ XX
2. Sự ra đời và hoạt động của Đảng Quốc đại
-Năm 1885, được thành lập
Mục tiêu đấu tranh của Đảng Quốc đại là gì?
- Mục tiêu: đấu tranh giành quyền tự chủ, phát triển kinh tế
- Hoạt động:
Quá trình hoạt động của Đảng Quốc đại đã diễn ra như thế nào?
+ Phái ôn hòa: thỏa hiệp với Anh
+Phái cấp tiến: do Ti-lắc cầm đầu,
kiên quyết chống Anh
1. Khởi nghĩa Xi-pay (1857-1859)
II. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ấn Độ
TIẾT 15 - Bµi 9: Ên ®é thÕ kØ XVIII - ®Çu thÕ kØ XX
2. Sự ra đời và hoạt động của Đảng Quốc đại
3. Phong trào dân tộc (1905-1908)
Ben-gan
Hồi giáo
Ấn giáo
1. Khởi nghĩa Xi-pay (1857-1859)
II. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ấn Độ
TIẾT 15 - Bµi 9: Ên ®é thÕ kØ XVIII - ®Çu thÕ kØ XX
2. Sự ra đời và hoạt động của Đảng Quốc đại
3. Phong trào dân tộc (1905-1908)
- 1905: nh�n d�n biĨu t�nh ch�ng ch�nh s�ch "chia �Ĩ tr�" cđa Anh � x� Ben-gan

- 7.1908: công nhân Bom-bay tổ chức nhiều cuộc bãi công - d?nh cao c?a phong tr�o d?u tranh ? ?n D?.
3. Phong trào dân tộc (1905-1908)
- 1905: nhân dân biểu tình chống chính sách "chia để trị" của Anh ở xứ Ben-gan
- 7.1908, công nhân Bom-bay tổ chức nhiều cuộc bãi công
TIẾT 15 - Bµi 9: Ên ®é thÕ kØ XVIII - ®Çu thÕ kØ XX
=> Các cuộc đấu tranh tuy thất bại song mang đậm ý thức dân tộc, đánh dấu sự thức tỉnh của nhân dân ấn Độ.
Khởi nghĩa Xi-pay
Chống chính sách cai trị, bóc lột của thực dân Anh
1885 - 1908
Sự ra đời và hoạt động của Đảng Quốc đại
Sự trưởng thành của tư sản dân tộc
1908
Công nhân khởi nghĩa chống quân đội Anh
Đỉnh cao của phong trào giải phóng dân tộc đầu thế kỉ XX
Tư sản ấn Độ chống thực dân Anh đòi quyền lợi dân tộc, kinh tế
Khởi nghĩa Bom-bay
NIÊN BIỂU VỀ PHONG TRÀO CHỐNG ANH CỦA NHÂN DÂN ẤN ĐỘ TỪ GIỮA THẾ KỈ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX
7
Trong Đảng Quốc Đại, phái này
chủ trương thoả hiệp với Anh
6
Cuộc khởi nghĩa mở đầu phong trào
giải phóng dân tộc ấn Độ
Phái chủ chương cương quyết chống Anh
2
4
Người đứng đầu phái
chống Anh
8
Chính sách thống trị của Anh được
đánh giá bằng từ này
5
Đây là một chính sách thống trị của Anh
3

Một chính sách thống trị khác của Anh về
mặt văn hoá, giáo dục

Tên chính đảng của giai cấp
tư sản dân tộc
1
Từ khóa
tRò CHƠI
ô CHữ
Dặn dò
1. Về nhà học bài và trả lời câu hỏi trong SGK trang 58.
2. Chuẩn bị bài mới: Đọc và chuẩn bị trước Bài 10 :Trung quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ xX
+ Trung Quốc bị các nước đế quốc chia xẻ
+ Phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX
+ Cách mạng Tân Hợi năm 1911

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Bài 9. Ấn Độ thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

ppt.pngBai_9_An_Do_the_ki_XVIII__dau_the_ki_XX.ppt[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng tương tự

bài giảng TIẾP THEO

bài giảng MỚI ĐĂNG

bài giảng XEM NHIỀU