Bài 9. Ấn Độ thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX

Đăng ngày 10/26/2016 9:18:14 PM | Thể loại: Lịch sử 8 | Chia sẽ bởi: linh trần thị mỹ | Lần tải: 7 | Lần xem: 6 | Page: 29 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: ppt
  • Bài 9. Ấn Độ thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX - 1
  • Bài 9. Ấn Độ thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX - 2
  • Bài 9. Ấn Độ thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX - 3
  • Bài 9. Ấn Độ thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX - 4
  • Bài 9. Ấn Độ thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Bài 9. Ấn Độ thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX, Lịch sử 8. NHI?T LI?T CH�O M?NG QUí TH?Y Cễ V� C�C EM! Chương III:châu á thế kỷ XVIII - đầu thế kỷ XX I. Sự xâm lược và chính sách thống trị của Anh - Qóa tr×nh x©m l­îc: + Đến giữa thế kỷ XIX, thực dân Anh ®· hoàn thành việc xâm lược và đặt ách cai trị ở Ấn Độ. TIẾT 15 - Bµi 9: Ên ®é thÕ kØ XVIII - ®Çu thÕ... nslide chia sẽ tới bạn đọc thư viện Bài 9. Ấn Độ thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng tham khảo , Tài liệu Bài 9. Ấn Độ thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX trong thể loại Lịch sử 8 được chia sẽ bởi thành viên linh trần thị mỹ tới mọi người nhằm mục đích học tập , thư viện này đã giới thiệu vào chuyên mục Lịch sử 8 , có tổng cộng 29 trang, thuộc thể loại .ppt, cùng mục còn có Bài giảng Lịch sử Lịch sử 8 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng xem NHI?T LI?T CH�O M?NG QUí TH?Y Cễ V� C�C EM! Chương III:châu á thế kỷ https://nslide.com/bai-giang/bai-9-an-do-the-ki-xviii-dau-the-ki-xx.k9to0q.html

Nội dung


NHI?T LI?T CH�O M?NG QUí TH?Y Cễ V� C�C EM!

Chương III:châu á
thế kỷ XVIII - đầu thế kỷ XX
I. Sự xâm lược và chính sách thống trị của Anh
- Qóa tr×nh x©m l­îc:
+ Đến giữa thế kỷ XIX, thực dân Anh ®· hoàn thành việc xâm lược và đặt ách cai trị ở Ấn Độ.

TIẾT 15 - Bµi 9: Ên ®é thÕ kØ XVIII - ®Çu thÕ kØ XX
+ Ấn Độ trở thành thuộc địa quan trọng nhất của thực dân Anh.

Chân dung Nữ Hoàng Anh Victoria
Năm 1877, lễ leân ngoâi cuûa Nöõ Hoaøng Victoria ôû AÁn Ñoä
- Chính sách thống trị:
TIẾT 15 - Bµi 9: Ên ®é thÕ kØ XVIII - ®Çu thÕ kØ XX
I. Sự xâm lược và chính sách thống trị của Anh
- Qóa tr×nh x©m l­îc:
+ Kinh tế: vơ vét, bóc lột và kìm hãm nền kinh tế
+ Chính trị - văn hóa - xã hội: cai trị trực tiếp,"chia để trị", "ngu dân".
Những chính sách thống trị của thực dân Anh đã gây ra hậu quả gì đối với ấn Độ?
- Hậu quả:
I. Sự xâm lược và chính sách thống trị của Anh
TIẾT 15 - Bµi 9: Ên ®é thÕ kØ XVIII - ®Çu thÕ kØ XX
- Qóa tr×nh x©m l­îc:
- Chính sách thống trị:
Những hình ảnh về nạn đói ở ấn Độ do hậu quả chính sách cai trị của thực dân Anh
- Hậu quả:
+ §êi sèng nh©n d©n bÞ bÇn cïng, chÕt ®ãi
+ Kinh tÕ bÞ suy kiÖt, đất nước lạc hậu.
+ Mâu thuẩn dân tộc dâng cao.
I. Sự xâm lược và chính sách thống trị của Anh
TIẾT 15 - Bµi 9: Ên ®é thÕ kØ XVIII - ®Çu thÕ kØ XX
- Qóa tr×nh x©m l­îc:
- Chính sách thống trị:

II. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ấn Độ
1. Khởi nghĩa Xi-pay (1857-1859)
TIẾT 15 - Bµi 9: Ên ®é thÕ kØ XVIII - ®Çu thÕ kØ XX
- Nguyªn nh©n:
TIẾT 15 - Bµi 9: Ên ®é thÕ kØ XVIII - ®Çu thÕ kØ XX
II. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ấn Độ
1. Khởi nghĩa Xi-pay (1857-1859)
Do sự thống trị tàn ác của thực dân Anh. Binh lớnh ?n b?t món v?i b?n ch? huy Anh.
- Diễn biến:
Cuộc khởi nghĩa Xi-pay (1857-1859).
- Nguyªn nh©n:
TIẾT 15 - Bµi 9: Ên ®é thÕ kØ XVIII - ®Çu thÕ kØ XX
II. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ấn Độ
1. Khởi nghĩa Xi-pay (1857-1859)
- Diễn biến: sgk trang 57.
Thực dân Anh đàn áp nghĩa quân Xipay
- Nguyªn nh©n:
TIẾT 15 - Bµi 9: Ên ®é thÕ kØ XVIII - ®Çu thÕ kØ XX
II. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ấn Độ
1. Khởi nghĩa Xi-pay (1857-1859)
- Diễn biến:
- Kết quả:
- Nguyªn nh©n:
TIẾT 15 - Bµi 9: Ên ®é thÕ kØ XVIII - ®Çu thÕ kØ XX
II. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ấn Độ
1. Khởi nghĩa Xi-pay (1857-1859)
- Diễn biến:
- Kết quả: đến 1859, bị thực dân Anh đàn áp k/n thất bại.
- Nguyên nhân:
TIẾT 15 - Bµi 9: Ên ®é thÕ kØ XVIII - ®Çu thÕ kØ XX
II. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ấn Độ
1. Khởi nghĩa Xi-pay (1857-1859)
- Diễn biến:
- Kết quả:
- Ý nghĩa:
ý nghĩa lớn nhất của khởi nghĩa Xi-pay là gì?
- Nguyªn nh©n:
TIẾT 15 - Bµi 9: Ên ®é thÕ kØ XVIII - ®Çu thÕ kØ XX
II. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ấn Độ
1. Khởi nghĩa Xi-pay (1857-1859)
- Diễn biến:
- Kết quả:
- ý nghĩa: Thể hiện tinh thần đấu tranh bất khuất, m? d?u cho phong tr�o d?u tranh gi?i phúng dõn t?c ? ?n Độ.
1. Khởi nghĩa Xi-pay (1857-1859)
II. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ấn Độ
TIẾT 15 - Bµi 9: Ên ®é thÕ kØ XVIII - ®Çu thÕ kØ XX
2. Sự ra đời và hoạt động của Đảng Quốc đại
-Năm 1885, được thành lập
Mục tiêu đấu tranh của Đảng Quốc đại là gì?
- Mục tiêu: đấu tranh giành quyền tự chủ, phát triển kinh tế
- Hoạt động:
Quá trình hoạt động của Đảng Quốc đại đã diễn ra như thế nào?
+ Phái ôn hòa: thỏa hiệp với Anh
+Phái cấp tiến: do Ti-lắc cầm đầu,
kiên quyết chống Anh
1. Khởi nghĩa Xi-pay (1857-1859)
II. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ấn Độ
TIẾT 15 - Bµi 9: Ên ®é thÕ kØ XVIII - ®Çu thÕ kØ XX
2. Sự ra đời và hoạt động của Đảng Quốc đại
3. Phong trào dân tộc (1905-1908)
Ben-gan
Hồi giáo
Ấn giáo
1. Khởi nghĩa Xi-pay (1857-1859)
II. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ấn Độ
TIẾT 15 - Bµi 9: Ên ®é thÕ kØ XVIII - ®Çu thÕ kØ XX
2. Sự ra đời và hoạt động của Đảng Quốc đại
3. Phong trào dân tộc (1905-1908)
- 1905: nh�n d�n biĨu t�nh ch�ng ch�nh s�ch "chia �Ĩ tr�" cđa Anh � x� Ben-gan

- 7.1908: công nhân Bom-bay tổ chức nhiều cuộc bãi công - d?nh cao c?a phong tr�o d?u tranh ? ?n D?.
3. Phong trào dân tộc (1905-1908)
- 1905: nhân dân biểu tình chống chính sách "chia để trị" của Anh ở xứ Ben-gan
- 7.1908, công nhân Bom-bay tổ chức nhiều cuộc bãi công
TIẾT 15 - Bµi 9: Ên ®é thÕ kØ XVIII - ®Çu thÕ kØ XX
=> Các cuộc đấu tranh tuy thất bại song mang đậm ý thức dân tộc, đánh dấu sự thức tỉnh của nhân dân ấn Độ.
Khởi nghĩa Xi-pay
Chống chính sách cai trị, bóc lột của thực dân Anh
1885 - 1908
Sự ra đời và hoạt động của Đảng Quốc đại
Sự trưởng thành của tư sản dân tộc
1908
Công nhân khởi nghĩa chống quân đội Anh
Đỉnh cao của phong trào giải phóng dân tộc đầu thế kỉ XX
Tư sản ấn Độ chống thực dân Anh đòi quyền lợi dân tộc, kinh tế
Khởi nghĩa Bom-bay
NIÊN BIỂU VỀ PHONG TRÀO CHỐNG ANH CỦA NHÂN DÂN ẤN ĐỘ TỪ GIỮA THẾ KỈ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX
7
Trong Đảng Quốc Đại, phái này
chủ trương thoả hiệp với Anh
6
Cuộc khởi nghĩa mở đầu phong trào
giải phóng dân tộc ấn Độ
Phái chủ chương cương quyết chống Anh
2
4
Người đứng đầu phái
chống Anh
8
Chính sách thống trị của Anh được
đánh giá bằng từ này
5
Đây là một chính sách thống trị của Anh
3

Một chính sách thống trị khác của Anh về
mặt văn hoá, giáo dục

Tên chính đảng của giai cấp
tư sản dân tộc
1
Từ khóa
tRò CHƠI
ô CHữ
Dặn dò
1. Về nhà học bài và trả lời câu hỏi trong SGK trang 58.
2. Chuẩn bị bài mới: Đọc và chuẩn bị trước Bài 10 :Trung quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ xX
+ Trung Quốc bị các nước đế quốc chia xẻ
+ Phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX
+ Cách mạng Tân Hợi năm 1911