Bài 9: Áp suất khí quyển

Đăng ngày 3/23/2008 7:24:01 PM | Thể loại: Vật lý 9 | Chia sẽ bởi: Duẩn Lê Văn | Lần tải: 72 | Lần xem: 88 | Page: 1 | Kích thước: 0.30 M | Loại file: doc

 


GIAÙO AÙN :GIAO LÖU CHUYEÂN MOÂN

Tieát 9:AÙP SUAÁT KHÍ QUYEÅN

I/Muïc tieâu:

-Giaûi thích söï toàn taïi cuûa lôùp khí quyeån ,aùp suaát khí quyeån

-Giaûi thích ñöôïc thí nghieäm Toâ-ri-xen-li vaø moät soá hieän töôïng ñôn giaûn thöôøng gaëp

-Hieåu ñöôïc vì sao ñoä lôùn aùp suaát khí quyeån thöôøng ñöôïc tính theo ñoä cao cuûa coät thuyû ngaân vaø bieát caùch ñoåi ñôn vò töø mmHg sang ñôn vò N/m2

II/Chuaån bò:

Cho moãi nhoùm hoïc sinh:

-Hai voû chai nöôùc khoaùng baèng nhöïa moûng

-Moät oáng thuyû tinh daøi 10-15cm,tieát dieän2-3mm2

-Moät coác ñöïng nöôùc

III/Toå chöùc caùc hoaït ñoäng hoïc taäp cuûa hoïc sinh

 

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

Phaàn ghi baûng

Hoaït ñoäng 1(5p):Kieåm travaø toå chöùc tình huoáng hoïc taäp:

1/Kieåm tra(4p)

-Chaát loûng gaây ra aùp suaát nhö theá naøo?vieát coâng thöùc tính aùp suaát chaát loûng

2/Toå chöùc tình huoáng hoïc taäp(1p):

GV laøm thí nghieäm hình 9.3 SGK .Taïi sao khi nhaát oáng nghieäm ra khoûi coác vaø bòt kín ñaàu phía treân thì nöôùc khoâng chaûy ra coøn neáu khoâng bòt nöõa thì nöôùc chaûy ra

Gv ghi ñeà baøi hoïc leân baûng

Hoaït ñoäng 2(15p):Tìm hieåu söï toàn taïi cuûa aùp suaát khí quyeån

GV:Traùi Ñaát ñöôïc bao boïc bôûi moät lôùp khoâng khí daøy,maëc duø khoâng khí raát nhoû beù nhöng coù khoái löôïng            Khoâng khí coù troïng löôïng

Gv hoûi:Vì sao chaát loûng coù aùp suaát?

-1 hoïc sinh leân baûng traû lôøi

 

 

 

 

 

 

-Caù nhaân hoïc sinh quan saùt thí nghieäm do giaùo vieân laøm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieát9:AÙP SUAÁT KHÍ QUYEÅN

I/Söï toàn taïi cuûa aùp suaát khí quyeån

 

 

 

 

 

 


Gv hoûi:Nhö vaäy khoâng khí coù troïng löôïng seõ nhö theá naøo?

*AÙp suaát khoâng khí ñoù goïi laø aùp suaát khí quyeån

-Ñeå xem aùp suaát khí quyeån toàn taïi nhö theá naøo ta laàn löôït tìm hieåu caùc thí nghieäm

Gv giao duïng cuï TN ôû hình 9.2,9.3 SGK cho hoïc sinh

 

-Yeâu caàu hoïc sinh traû lôøi caâuC1

Neáu hoïc sinh khoâng traû lôøi ñöôïc thì GV gôïi yù:

 

 

+Beân trong voû hoäp söõa chòu taùc duïng cuûa aùp suaát naøo?(pkk beân trong taùc duïng leân voû hoäp söõa ôû moïi phöông vaøpkq>pkk)

 

 

 

 

-GV yeâu caàu hoïc sinh laøm TN hình 9.3 sgk vaø traû lôøi caâu hoûi C2

Neáu hoïc sinh khoâng traû lôøi ñöôïc thì giaùo vieân gôïi yù

AÙp suaát taùc duïng leân chaát loûng ôû mieäng oáng goàm nhöõng aùp suaát naøo?

(p chaát loûng,pkk trong oáng,p   kq töø döôùi leân

pcl+pkkto=pkq)

-Yeâu caâu hoïc sinh traû lôøi caâu C3

Neáu hoïc sinh khoâng traû lôøi ñöôïc thì giaùo vieân gôïi yù:Neáu thaû ngoùn tay bòt ñaàu treân cuûa oáng ra thì aùp suaát taùc duïng leân chaát loûng ôû mieäng oáng goàm aùp suaát naøo

p chaát loûng,pkq töø treân xuoáng,p   kq töø döôùi leân.chính söï cheânh leäch aùp suaát naøy laøm nöôùc chaûy ra

-Chaát loûng coù troïng löôïng

 

 

-aùp suaát cuûa khoâng khí

 

 

 

 

 

-Nhoùm hoïc sinh nhaän duïng cuï vaø kieåm tra duïng cuï

-Ñaïi dieän nhoùm traû lôøi caâu C1 (duøng baûng phuï)

C1:Khi huùt bôùt khoâng khí trong voû hoäp ra,thì aùp suaát cuûa khoâng khí trong hoäp nhoû hôn aùp suaát khoâng khí beân ngoaøi ,neân voû hoäp chòu taùc duïng cuûa aùp suaát cuûa khoâng khí töø ngoaøi vaøo vaø laøm voû hoäp bò beïp theo moïi phía

 

 

 

C2:Nöôùc khoâng chaûy ra

AÙp suaát taùc duïng leân chaát loûng ôû mieäng oáng caân baèng vôùi aùp suaát khí quyeån taùc duïng töø döôùi leân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/Thí nghieäm

a/TN1:Hình 9.2(sgk)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b/TN2:hình 9.3(sgk)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


GV duøng tranh giôùi thieäu TN3 vaø yeâu caàu hoïc sinh traû lôøi caâu C4

GV:Qua 3 thí nghieäm treân ta ruùt ra keát luaän gì veà söï toàn taïi cuûa aùp suaát khí quyeån?

(GV treo baûng phuï coù noäi dung ghi phaàn1)

GV :Qua thí nghieäm 3 ta thaáy aùp suaát khí quyeån raát lôùn vaäy thì ñoä lôùn ñoù baèng bao nhieâu?chuùng ta cuøng tìm hieåu phaàn 2 ñoä lôùn cuûa aùp suaát khí quyeån

Hoaït ñoäng 3(14p):Tìm hieåu ñoä lôùn cuûa aùp suaát khí quyeån

Taïi sao khoâng tính aùp suaát khí quyeån tröïc tieáp töø coâng thöùc p=d.h

 

GV duøng tranh veõ saün hình 9.5 vaø giôùi thieäu TN

Yeâu caàu hoïc sinh traû lôøi C5,C6,C7

 

 

 

 

 

 

Yeâu caàu hoïc sinh giaûi caâu C7

(Gv treo baûng phuï coù giaûi saün caâu C7 ñeå hoïc sinh ñoái chieáu nhaän xeùt)

GV:AÙp suaát khí quyeån coù ñoä lôùn 103360N/m2 ñang taùc duïng leân vaät coù ñoä cao ngang vôùi möïc nöôùc bieån

 

 

 

 

 

C3:Nöôùc chaûy ra vì khi thaû ngoùn tay bòt ñaàu treân cuûa oáng thì khí trong oáng thoâng vôùi khí quyeån,aùp suaát khí trong oáng coäng vôùi aùp suaát do coät nöôùc lôùn hôn aùp suaát khí quyeån          nöôùc chaûy töø trong oáng ra

 

 

C4:AÙp suaát trong quaû caàu baèng 0,voû quaû caàu chòu aùp suaát cuûa khí quyeån töø moïi phía neân hai baùn caàu eùp chaët vaøo nhau

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d giaûm daàn theo ñoä cao

h:ñoä cao lôùp khí quyeån khoâng xaùc ñònh ñöôïc

-Caù nhaân hoïc sinh traû lôøi caâu C5,C6

 

 

 

 

 

c/TN3:hình 9.4sgk

 

 

 

2/Keát luaän:Traùi Ñaát vaø moïi vaät treân Traùi Ñaát ñeàu chòu taùc duïng cuûa aùp suaát khí quyeån theo moïi phöông

 

 

 

II/Ñoä lôùn cuûa aùp suaát khí quyeån

1/TN:Toâ-ri-xen-li

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


-Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc chuù yù trong sgk

-GV:Ñoä lôùn cuûa aùp suaát khí quyeån ñöôïc tính nhö theá naøo?

(Gv treo baûng phuï coù ghi saün noäi dung 2)

Hoaït ñoäng 4(10p):Vaän duïng

-Yeâu caâu hoïc sinh laøm caâu C10

 

 

 

 

 

-Goïi 1hs giaûi caâu C11

 

C5:AÙp suaát taùc duïng leân A (ngoaøi oáng) vaø aùp suaát taùc duïng leân B (Trong oáng ) baèng nhau

C6:AÙp suaát taùc duïng leân A laø aùp suaát khí quyeån,aùp suaát taùc duïng leân B laø aùp suaát gaây ra bôûi troïng löôïng cuûa coät thuyû ngaân cao 76cm

Moät hoïc sinh leân baûng giaûi caâu C7

 

 

 

 

 

 

 

 

Caù nhaân hoïc sinh ñoïc sgk

-Caù nhaân hoïc sinh traû lôøi

 

 

-Caù nhaân hoïc sinh laøm caâu C10

C10:Noùi aùp suaát khí quyeån baèng 76cm Hg nghóa laø khoâng khí gaây ra aùp suaát baèng aùp suaát ôû ñaùy cuûa coät thuyû ngaân cao 76cm

C11:1hs leân baûng giaûi

Giaû söû thay thuyû ngaân baèng nöôùc trong oáng Toâ-ri-xen-li thì chieàu cao coät nöôùc : p=d.h

 

 

 

-AÙp suaát khí quyeån baèng aùp suaát cuûa coät thuyû ngan trong oáng Toâ-ri-xen-li

-Ngöôøi ta duøng mmHg (cmHg) laøm ñôn vò ño aùp suaát khí quyeån

 

 

 

 

 

 

 

 


 

h==103360/10000

=10,336(m)

oáng    Toâ-ri-xen-li daøi hôn 10,336m

 

*Cuûng coá höôùng daãn veà nhaø:(Gv ghi saün treân baûng phuï)

-Hoïc sinh ñoïc laïi noäi dung baøi hoïc ôû hai baûng phuï

-Veà nhaø laøm baøi taäp :9.1;9.2;9.3;9.4 sbt

-Ñoïc muïc coù theå em chöa bieát

-Chuaån bò baøi töø 1-9 ñeå tieát sau kieåm tra moät tieát

IV/Ruùt kinh nghieäm

 

 

 

 

 

 

GIAÙO AÙN :HOÄI GIAÛNG

Tieát 20:HÌNH THOI

I/Muïc tieâu:

-Hoïc sinh hieåu ñöôïc ñònh nghóa hình thoi,caùc tính chaát cuûa hình thoi,caùc daáu hieäu nhaän bieát moät töù giaùc laø hình thoi

-Hoïc sinh bieát veõ moät hình thoi,bieát chöùng minh moät töù giaùc laø hình thoi

II/Chuaån bò:

1/Giaùo vieân:

-Baûng phuï ghi giaû thieát vaø keát luaän ?3 vaø baøi giaûi hoaøn chænh ?3

-Baûng phuï ghi ñeà vaø hình veõ  baøi 73,baûng phuï cho troø chôi vaø höôùng daãn veà nhaø

2/Hoïc sinh:

-Baûng nhoùm,buùt daï,oân laïi tính chaát vaø ñònh nghóa hình bình haønh

III/Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

Ghi baûng

Hoaït ñoäng 1:ktbc:

Gv ñaët caâu hoûi:

Neâu ñònh nghóa vaø tính chaát cuûa hình bình haønh

Gv nhaän xeùt vaø ghi ñieåm

-HS neâu ñònh nghóa vaø tính chaát cuûa hình bình haønh

-1hs khaùc nhaän xeùt

 

 

 

 

 

 

 


Hoaït ñoäng 2:Ñònh nghóa

Gv :Veõ töù giaùc ABCD coù AB=BC=CD=DA vaø hoûi töù giaùc naøy coù gì ñaët bieät?

Töù giaùc ABCD  coù 4 caïnh baèng nhau goïi laø hình thoi

vaäy hình thoi ñöôïc ñònh nghóa nhö theá naøo?

Vaäy theo ñònh nghiaõ töù giaùc ABCD laø hình thoiñieàu gì?.Ngöôïc laïi töù giaùc ABCD coù AB=BC=CD=DADA ñieàu gì?

Gv ghi baûng vaø hoûi:Hình thoi laø töù giaùc coù 4 caïnh baèng nhau vaäy hình thoi coù phaûi laø hình bình haønh khoâng vì sao?

Vaäy hình thoi laø hình bình haønh vaø ghi

Vaäy ta xeùt xem hình thoi coù tính chaát gì?

Hoaït ñoäng 3:Tính chaát

Haõy xeùt xem caâu sau ñaây ñuùng hay sai?vì sao?

Hình thoi coù ñaày ñuû caùc tính chaát cuûa hình bình haønh?Vaäy nghóa laø hình thoi coù nhöõng tính chaát gì

Gv:Vaäy ngoaøi caùc tính chaát cuûa hình bình haønh ra hình thoi coù nhöõng tính chaát gì maø rieâng noù môùi coù khoâng?Haõy veõ hình thoi ABCD

Muoán veõ hình thoi ta veõ nhö theá naøo

GV veõ hình leân baûng

Gv:Em haõy döï ñoaùn xem hai ñöôøng cheùo hình thoi ngoaøi tính chaát caét nhau taïi trung ñieåm cuûa moãi ñöôøng ra noù coøn coù tính chaát gì

 

-Hs töù giaùc coù 4 caïnh baèng nhau

 

 

-HS :Hình thoi laø töù giaùc coù 4 caïnh baèng nhau

-HS töù giaùc ABCD laø hình thoi AB=BC=CD=DA ngöôïc laïi töù giaùc ABCD coù AB=BC=CD=DA laø hình thoi

 

 

 

 

HS:Phaûi vì hình thoi coù 4 caïnhbaèng nhau neân coù caùc caïnh ñoái baèng nhau do ñoù laø hình bình haønh

-HS ñuùng vì hình thoi laø hình bình haønh

 

 

-Hs coù caùc caïnh ñoái song song,

caùc caïnh ñoái baèng nhau,

caùc goùc ñoái baèng nhau,

hai ñöôøng cheùo caét nhau taïi trung ñieåm cuûa moãi ñöôøng

 

 

 

 

 

 

 

-HS veõ töù giaùc coù 4 caïnh baèng nhau

I/Ñònh nghóa (sgk)

 

             A           

 

D                          B

 

               C

 

Töù giaùc ABCD laø hình thoi AB=BC=CD=DA

 

 

*Hình thoi laø hình bình haønh

 

 

 

 

 

 

 

 

II/Tính chaát

Hình thoi coù taát caû caùc tính chaát cuûa hình bình haønh

Ñònh lí (sgk)

 

             A           

 

D          O              B

 

               C

Gt      Hình thoi 

           ABCD

 

          a/AC BD

           b/A1=A2 

              B1=B2,


GV khaúng ñònh ñuùng vaø cho hoïc sinh ñoïc ñònh lí trong sgk vaø cho hs döïa vaøo hình veõ ghi giaû thieát ,keát luaän

GV:chuùng ta chöùng minh ñònh lí

gt cho hình thoi nghóa laø ta coù ñöôïc ñieàu gì?Vì hình thoi laø hình bình haønh neân hai ñöôøng cheùo

cuûa noù nhö theá naøo?

Vaäy döïa vaøo nhöõng ñieàu ñaõ coù haõy chöùng minh

ACBD vaø A1=A2,

Gv töông töï ta chöùng minh ñöôïc laø B1=B2,      C1=C2,D1=D2            

Gv nhaéc hoïc sinh veà nhaø chöùng minh caùch khaùc

Hoaït ñoäng 4:Daáu hieäu nhaän bieát

Gv:Theo ñònh nghóa muoán chöùng minh moät töù giaùc laø hình thoi ta chöùng minh gì?

Ta ñaõ bieát hình thoi laø hình bình haønh vaäy haõy döï ñoaùn xem hình  bình haønh muoán trôû thaønh hình thoi thì caàn coù theâm ñieàu gì?

GV:Em haõy neâu daáu hieäu nhaän bieát hình bình haønh(sgk)

Cho hs ñoïc daáu hieäu 3

Gv ta chöùng minh daáu hieäu naøy vaø treo baûng phuï ghi ñeà ,cho hoïc sinh ghi giaû thieát,keát luaän

-HS veõ vaøo vôû

-Hs:vuoâng goùc vôùi nhau vaø laø phaân giaùc cuûa 4 goùc cuûa hình thoi

 

-HS ñoïc ñònh lí

_HS ghi giaû thieát,keát luaän

-Cho hình thoi ta coù:AB=BC=CD=DA,coù caùc ñöôøng cheùo caét nhau taïi trung ñieåm cuûa moãi ñöôøng

-HSADB coù AD=AB(ñ/n hình thoi) ADB caân taïi A maø OD=OB(theo tính chaát cuûa hình bình haønh) AOlaø phaân giaùc vaø laø ñöôøng cao

do ñoù ACBD vaø A1=A2

 

 

 

 

 

 

 

-Töù giaùc coù 4 caïnh baèng nhau

-HS neâu coù moät ñöôøng cheùo laø phaân giaùc cuûa moät goùc

-Coùhai ñöôøng cheùo vuoâng goùc vôùi nhau

-Coù hai caïnh baèng nhau

 

 

 

 

-HS ñoïc daáu hieäu nhaän bieát ôû sgk

 

Kl       C1=C2,D1=D2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III/Daáu hieäu nhaän bieát?            


GV phaân tích:cho hình bình haønh ABCD coù nghóa laø cho gì

             A           

 

D          O              B

               C

GT          Hình bình haønh 

              ABCD

              ACBD

 

KL       ABCD

            laø hình thoi

 

Baûo chöùngminh ABCD laø hình thoi vaäy theo ñònh nghóa ta caàn chöùng minh gì?

Gv cho hs hoaït ñoäng nhoùm chöùng minh trong thôøi gian 5 phuùt

GV thu baøi vaø choïn hai baøi ñöa leân söûa ,caùc daáu hieäu coøn laïi veà nhaø chöùng minh

Hoaït ñoäng 5:Cuûng coá

-GvÑaët 3 caâu hoûi goïi 3 hoïc sinh traû lôøi

+Neâu ñònh nghóa hình thoi

+Neâu tính chaát hình thoi

+Neâu daáu hieäu nhaän bieát hình thoi

Baøi73:Gv treo baûng phuï,ghi ñeà,veõ hình vaø hoûi trong hình veõ sau hình naøo laø hình thoi vì sao

*Toå chöùc troø chôi

GV treo baûng phuï ghi ñeà

Haõy gheùp caùc yù ñeå ñöôïc hình thoi

a/Töù giaùc   

-HS ñoïc ví duï 3

-Hs traû lôøi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hs:AB=BC=CD=DA

 

 

-HS hoaït ñoäng nhoùm

 

 

 

-HS nhaän xeùt

 

 

 

 

-3 hs traû lôøi

 

 

 

 

 

-HS ñöùng taïi choã traû lôøi mieäng

 


b/Hình bình haønh  

c/Coù 4 caïnh baèng nhau

d/Coù hai caïnh keà baèng nhau

e/Coù moät ñöôøng cheùo laø phaân giaùc cuûa moät goùc

f/Coù hai ñöôøng cheùo vuoâng goùc vôùi nhau

h/Coù caùc goùc ñoái baèng nhau

GV neâu theå leä:moãi ñoäi cöû 5 baïn,moãi em ghi moät caâu gheùp trôû veà vò trí ñöa phaán cho em treân theo leân gheùp trong 1 phuùt seõ toång keát .moãi caùch gheùp ñuùng 5 ñieåm,sai khoâng tính ñieåm.Ñoäi naøo coù ñieåm cao seõ thaéng cuoäc

Gv:toång keát,coâng boá

Hoaït ñoäng 6:Höôùng daãn veà nhaø

GV treo baûng phuï coù ghi noäi dung baøi taäp74;76;78 trang 106(sgk);135;136;138trang74 Sbt.OÂn taäp toaøn boä ñònh nghóa ,tính chaát vaø daáu hieäu nhaän bieát cuûa hình bình haønh,hình chöõ nhaät ,hình thoi

 

 

 

-Cho hoïc sinh ñoïc ñeà

 

-Cho hoïc sinh chôi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIAÙO AÙN THAO GIAÛNG

 

 

  TUÁÖN 23             Ngaìy soaûn  : 29/1/07

  Tiãút 41             LUYÃÛN TÁÛP Ngaìy  giaíng:13/2/07

 

         A. MUÛC TIÃU:

 - Reìn kyî nàng chæïng minh tam giaïc vuäng bàòng nhau, kyî nàng

            trçnh baìy baìi chæïng minh hçnh.

 - Phaït huy trê læûc hoüc sinh.

         B.  TIÃÚN TRÇNH:

  Hoaût âäüng 1: Kiãøm tra baìi cuî (12')

 HS1: Phaït biãøu caïc træåìng håüp bàòng nhau cuía tam giaïc vuäng?  

           Baìi táûp 64/136.

 HS2: Baìi táûp 65/137.

  Hoaût âäüng 2: Luyãûn táûp (30')

 

Baìi táûp 1: (Baìi 98/110 SBT)

 


- HS veî hçnh, GT/KL

Hæåïng dáùn theo læåüc âäö phán têch âi lãn:

ABC cán <- AB = AC (= ) <- KBM = HCM,<- BM=MC, MK=MH <- AKM.

Trãn hçnh coï tam giaïc naìo chæïa 2 caûnh AB () , AC ()  maì âuí âiãöu kiãûn bàòng nhau? Veî âæåìng phuû MK vaì MH.

Baìi 2: Baìi 101/110 SBT.

Yãu cáöu: HS âoüc to âãö, caí låïp veî hçnh vaìo våí.

- HS veî hçnh, phán biãût GT/KL.

- GV tæång tæû hæåïng dáùn theo læåüc âäö phán têch âi lãn.

 

 

 

 

 

Baìi táûp 3: (Baíng phuû)

Caïc cáu sau âuïng/sai. Nãúu sai phaíi giaíi thêch - minh hoüa.

1. Hai tam giaïc vuäng coï 1 caûnh huyãön bàòng nhau thç 2 tam giaïc âoï bàòng nhau.

2. Hai tam giaïc vuäng coï 1 goïc nhoûn vaì 1 caûnh goïc vuäng bàòng nhau thç 2 tam giaïc âoï bàòng nhau.

 

 

 

 

 

Keí MK ABC (K AB);

      MH AC     (H AC)

AMK = AMH (CH-GN) => KM = HM

KBM = HCM (CH-GN) => =

                                            => ABC cán.

 

GT

ABC: AB < AC

P/g càõt thæûc BC

taûi I.

IH AB, IK AC

KL

BH = CK

IMB = IMC (C-G-C) => IB = I C

IAH = IAK (Ch-Gn) => IH = IK

BHI = CKI (Ch-Cgv)=> BH = CK

Baìi 3

1. Sai: Chæa âuí âiãöu kiãûn

2. Sai. VD: AHB vaì CHA coï:

= = 900: AH chung

= nhæng 2 tam giaïc naìy khäng bàòng nhau.

3. Âuïng.

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc