Bài 9: Áp suất khí quyển

Đăng ngày 10/28/2014 7:55:29 PM | Thể loại: Hóa học 9 | Chia sẽ bởi: Oanh Đặng Thị Kim | Lần tải: 38 | Lần xem: 34 | Page: 21 | Kích thước: 0.78 M | Loại file: ppt

  • Bài 9: Áp suất khí quyển - 1
  • Bài 9: Áp suất khí quyển - 2
  • Bài 9: Áp suất khí quyển - 3
  • Bài 9: Áp suất khí quyển - 4
  • Bài 9: Áp suất khí quyển - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung

Giáo án điện tử
Hóa học 9
Một số quy định:
1. Phần phải ghi vào vở:
Các đề mục.
Khi nào có biểu tượng xuất hiện .
2. Trong giờ học phải trật tự, hoạt động theo hướng dẫn của giáo viên
?
* Kiểm Tra BàI Cũ
Cho các chất sau: H2O; H2SO4; CaO; SO2. Hãy cho biết các cặp chất nào có thể tác dụng được với nhau?
Đáp án:
Các cặp chất tác dụng được với nhau là:
- CaO và H2O
- CaO và H2SO4
- CaO và SO2
- SO2 và H2O

Bài 2: một số oxít quan trọng
A. Canxi Oxit ( Vôi sống )
- CTHH : CaO
- Là Oxit bazơ
I. Canxi Oxit có những tính chất nào?
*.Là chất rắn, màu trắng, tonc =2585oc
?
?
Bài 2: một số oxít quan trọng
A. Canxi Oxit ( Vôi sống )
I. Canxi Oxit có những tính chất nào?
Làm thí nghiệm và hoàn thành bảng sau:
Bài 2: một số oxít quan trọng
A. Canxi Oxit ( Vôi sống )
I. Canxi Oxit có những tính chất nào?
CaO tan ra, tỏa nhiệt, sinh ra chất rắn màu trắng ít tan.
CaO tác dụng với nước
A. Canxi Oxit ( Vôi sống )
I. Canxi Oxit có những tính chất nào?
*. Là chất rắn, màu trắng, tonc =2585oc
*.
Bài 2: một số oxít quan trọng
?
Bài 2: một số oxít quan trọng
A. Canxi Oxit ( Vôi sống )
I. Canxi Oxit có những tính chất nào?
Làm thí nghiệm và hoàn thành bảng sau:
Bài 2: một số oxít quan trọng
A. Canxi Oxit ( Vôi sống )
I. Canxi Oxit có những tính chất nào?
CaO tan ra tạo thành dung dịch, tỏa nhiệt .
CaO tác dụng với dung dịch HCl
Bài 2: một số oxít quan trọng
A. Canxi Oxit ( Vôi sống )
I. Canxi Oxit có những tính chất nào?
* Là chất rắn, màu trắng, tonc =2585oc
*.
2.Tác dụng với Axit

VD: CaO (r) + 2HCl(dd) CaCl2 (dd) + H2O(l)
1.Tác dụng với nước

CaO (r) + H2O(l) Ca(OH)2 (r)
3.Tác dụng với Oxit Axit
VD: CaO(r) + CO2 (k) CaCO3 (r)
Có đầy đủ tính chất hóa học của Oxit Bazơ
?
?
?
?
Bài 2: một số oxít quan trọng
A. Canxi Oxit ( Vôi sống )
I. Canxi Oxit có những tính chất nào?
1. Tác dụng với nước
2. Tác dụng với Axit
3. Tác dụng với Oxit Axit
Bài tập:
Bằng phương pháp hóa học nào có thể nhận biết được từng chất trong dãy chất sau:
CaO và Na2O.

Đáp án:
- Lấy mỗi chất một ít ra ống nghiệm (đánh dấu) cho tác dụng với nước.
- Lấy nước lọc của các dung dịch này thử bằng khí CO2
Nếu thấy có kết tủa trắng xuất hiện thì chất ban đầu là CaO, chất còn lại là Na2O.
Bài 2: một số oxít quan trọng
A. Canxi Oxit ( Vôi sống )
I. Canxi Oxit có những tính chất nào?
Bài tập:
Bằng phương pháp hóa học nào có thể nhận biết được từng chất trong dãy chất sau: CaO và Na2O.
II. Canxi Oxit có những ứng dụng gì ?
Bài 2: một số oxít quan trọng
A. Canxi Oxit ( Vôi sống )
I. Canxi Oxit có những tính chất nào?
1. Tác dụng với nước
2. Tác dụng với Axit
3. Tác dụng với Oxit Axit
III. Sản xuất Canxi Oxit như thế nào(Xem mô phỏng)?
1. Nguyên liệu
II. Canxi Oxit có những ứng dụng gì ? (SGK)
Bài 2: một số oxít quan trọng
A. Canxi Oxit ( Vôi sống )
I. Canxi Oxit có những tính chất nào?
1. Tác dụng với nước
2. Tác dụng với Axit
3. Tác dụng với Oxit Axit
Nguyên liệu để sản xuất canxi oxit là đá vôi, chất đốt than đá, củi, dầu, khí tự nhiên
III. Sản xuất Canxi Oxit như thế nào(Xem mô phỏng)?
1. Nguyên liệu
II. Canxi Oxit có những ứng dụng gì ? (SGK)
Bài 2: một số oxít quan trọng
A. Canxi Oxit ( Vôi sống )
I. Canxi Oxit có những tính chất nào?
1. Tác dụng với nước
2. Tác dụng với Axit
3. Tác dụng với Oxit Axit
Nguyên liệu để sản xuất canxi oxit là đá vôi, chất đốt than đá, củi, dầu, khí tự nhiên
2. Các phản ứng hóa học xảy ra
Than cháy tạo ra khí Cacbon đioxit, phản ứng tỏa nhiều nhiệt

C (r) + O2 (k) CO2 (k)

Phản ứng phân hủy đá vôi thành vôi sống ( t0 ? 9000C)

CaCO3 (r) CaO(r) + CO2(k)
t0
t0
Bài tập củng cố
Bài tập 2: Hãy nhận biết từng chất trong mỗi nhóm chất
sau bằng phương pháp hóa học:

a). CaO, CaCO3

b). CaO, MgO

Viết các phương trình phản ứng ?
đáp án
a) Nhận biết CaO, CaCO3
chất nhận biết
Thuốc thử
PTHH
CaO + H2O Ca(OH)2
b) Nhận biết CaO, MgO
chất nhận biết
Thuốc thử
PTHH
CaO + H2O Ca(OH)2