CÁCH MẠNG MÙA THU
LỊCH SỬ 5
Chọn câu trả lời đúng nhất
Câu 1: Những thay đổi quan trọng trong các thôn,
xã ở Nghệ - Tĩnh thời kì có chính quyền nhân dân
là:
a. Trong các thôn, xã không có nạn trộm cắp.
b. Những phong tục lạc hậu bị đả phá.
c. Nông dân được chia ruộng đất.
d. Tất cả các ý trên.
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Hết giờ
Thứ hai, ngày 21 tháng 10 năm 2021
Lịch sử
KIỂM TRA BÀI CŨ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Hết giờ
Chọn câu trả lời đúng nhất
Câu 2: Ngày kỉ niệm Xô viết Nghệ - Tĩnh là:
a. 19 - 2
b. 12 - 9
c. 2 - 9
d. 9 - 12
Lịch sử
Thứ hai, ngày 21 tháng 10 năm 2019
Cách mạng mùa thu
Lịch sử
Thứ hai, ngày 21 tháng 10 năm 2019
- Cuối năm 1940, quân Nhật kéo vào xâm lược nước ta.
- Tháng 3/1945, Nhật đảo chính Pháp, giành quyền đô hộ nước ta.
Đọc SGK trang19, quan sát
hình ảnh bên và cho biết tình
cảnh của nhân dân ta từ cuối
năm 1940 đến tháng 3 năm 1945?
- Dân ta chịu cảnh “một cổ hai tròng”, vừa chịu ách đô hộ của thực dân Pháp, vừa chịu sự đô hộ của phát xít Nhật.
Cách mạng mùa thu
Thời cơ gì đã đến với nước ta để Đảng và Bác Hồ ra lệnh toàn dân khởi nghĩa?

Giữa tháng 8 năm 1945, Nhật thua trận ở châu Á phải đầu hàng đồng minh vô điều kiện, quân Nhật ở Việt Nam cũng suy yếu đi rất nhiều, chớp thời cơ ngàn năm có một, Đảng và Bác Hồ đã ra lệnh toàn dân khởi nghĩa.
Lịch sử
Thứ hai, ngày 21 tháng 10 năm 2019

Bác Hồ nói:
“Dù hi sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng cương quyết giành cho được độc lập”
1. Thời cơ cách mạng
Lịch sử
Cách mạng mùa thu
Thứ hai, ngày 21 tháng 10 năm 2019
Lịch sử
Cách mạng mùa thu
Thứ hai, ngày 21 tháng 10 năm 2019
Góc Hình ảnh
Nhóm 1, 4
Góc Thông Tin
Nhóm 2, 5
Góc Tư liệu phim
Nhóm 3, 6
2. Khởi nghĩa giành chính quyền
1. Thời cơ cách mạng
2. Khởi nghĩa giành chính quyền
Lịch sử
Cách mạng mùa thu
Thứ hai, ngày 21 tháng 10 năm 2019
* Khởi nghĩa ở Hà Nội ngày 19-8-1945:
Biểu dương lực lượng -> mít tinh
-> biểu tình vũ trang cướp chính quyền.
* Khởi nghĩa ở Sài Gòn ngày 25-8-1945
* Khởi nghĩa ở Huế ngày 23-8-1945
* Ngày 28 - 8 - 1945, cuộc tổng khởi nghĩa đã thành công trên cả nước.
1. Thời cơ cách mạng
2. Khởi nghĩa giành chính quyền
Lịch sử
Cách mạng mùa thu
Thứ hai, ngày 21 tháng 10 năm 2019
Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Huế.
Ngày 23/ 8, Huế rực rỡ cờ đỏ và quần chúng nhân dân xuống đường biểu tình, yêu cầu chuyển toàn bộ chính quyền cho Việt- Minh.
HUẾ
Cuộc mít tinh giành chính quyền ở Huế 23-8
23-8
Sài Gòn
Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Sài Gòn
25-8-1945
Lịch sử
Cách mạng mùa thu
Thứ hai, ngày 21 tháng 10 năm 2019
3. Nguyên nhân và ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám
+ Nhóm 1,2: Vì sao nhân dân ta giành được thắng lợi trong Cách mạng tháng Tám?
+ Nhóm 3,4: Cuộc khởi nghĩa của nhân dân Hà Nội có tác động như thế nào đến tinh thần cách mạng của nhân dân cả nước?
+ Nhóm 5,6: Cách mạng tháng Tám thành công đã mang lại tương lai gì cho nước nhà?
Lịch sử
Cách mạng mùa thu
Thứ hai, ngày 21 tháng 10 năm 2019
3. Nguyên nhân và ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám
Hãy nêu nguyên nhân và ý nghĩa thắng lợi của Cách mạng tháng Tám.
- Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám cho thấy lòng yêu nước và tinh thần cách mạng của nhân dân ta.
- Chúng ta giành được độc lập dân tộc, dân ta thoát khỏi kiếp nô lệ, ách thống trị của thực dân, phong kiến.
Ý nghĩa thắng lợi của Cách mạng tháng Tám
Lịch sử
Cách mạng mùa thu
Thứ hai, ngày 21 tháng 10 năm 2019
Nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Tám
- Nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn, đồng thời có Đảng và Bác Hồ lãnh đạo, chớp được thời cơ ngàn năm có một.
Vì sao mùa thu 1945 được gọi là mùa thu cách mạng?
Vì sao ngày 19/8 được lấy làm ngày kỉ niệm cách mạng tháng Tám 1945 ở nước ta?
Vì mùa thu 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ, nhân dân ta đứng lên tổng khởi nghĩa và giành chính quyền. Từ mùa thu này, dân tộc ta giành được độc lập tự do sau 80 năm nô lệ.
Vì đây là ngày nhân dân Hà Nội tiến hành khởi nghĩa và giành thắng lợi, đi đầu và cổ vũ cho nhân dân cả nước tiến lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền.
Mùa thu năm 1945, nhân dân cả nước vùng lên phá tan xiềng xích nô lệ. Ngày 19-8 là ngày kỉ niệm Cách mạng tháng Tám của nước ta.
Ghi nhớ:
Lịch sử
Cách mạng mùa thu
Thứ hai, ngày 21 tháng 10 năm 2019
Em biết gì về cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở địa phương em?
Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc bên lán Nà Lừa - Tân Trào - Thủ đô giải phóng (08-1945)
Lán Nà Lừa, nơi Bác Hồ từng sống và làm việc để chỉ đạo Tổng khởi nghĩa giành chính quyền.
Cây đa Tân Trào
Mái đình Hồng Thái bên cây đa Tân Trào
Dưới gốc đa này, chiều 16/8/1945, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đọc Bản Quân lệnh số 1 và ngay sau đó, quân Giải phóng đã làm lễ xuất quân, lên đường qua Thái Nguyên tiến về giải phóng Thủ đô Hà Nội trước sự chứng kiến của nhân dân xã Tân Trào cùng 60 đại biểu toàn quốc về dự Quốc dân Đại hội.
Hãy chọn câu đúng nhất

Vì sao nhân dân ta giành được thắng lợi trong cách mạng tháng Tám?
a. Vì nhân dân ta đoàn kết chống giặc.
b. Vì Nhật thất bại liên tiếp .
c. Vì nhân dân ta có Đảng lãnh đạo.
d. Vì nhân dân ta có một lòng yêu nước sâu sắc, có Đảng lãnh đạo và tận dụng thời cơ ngàn năm có một.
Lịch sử
Cách mạng mùa thu
Thứ hai, ngày 21 tháng 10 năm 2019
Ý nghĩa của thắng lợi Cách mạng tháng Tám
a. Cách mạng tháng Tám thắng lợi cho thấy lòng yêu nước của nhân dân ta rất sâu sắc.
b. Cách mạng tháng Tám thắng lợi cho thấy tinh thần cách mạng của nhân dân ta rất cao.
c. Cách mạng tháng Tám thắng lợi đã giành được độc lập dân tộc, dân ta thoát khỏi kiếp nô lệ, ách thống trị của thực dân, phong kiến.
d. Tất cả các ý trên.
Lịch sử
Cách mạng mùa thu
Thứ hai, ngày 21 tháng 10 năm 2019
BÀI HỌC KẾT THÚC
Chúc các em học tốt
Hà Nội, ngày 18-8-1945.
Hà Nội, sáng 19-8-1945.
Cách mạng mùa thu 1945
- Ngày 18/8/1945 khí thế ở Hà Nội ra sao?
- Ngày 19/8/1945 cuộc khởi nghĩa ở Hà Nội diễn ra như thế nào?
- Nêu kết quả của cuộc khởi nghĩa ngày 19/8/1945?
1. Thời cơ cách mạng
2. Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà nội ngày 19/8/1945.
Lịch sử
Cách mạng mùa thu
Thứ hai, ngày 21 tháng 10 năm 2019
Đến trưa, đại diện uỷ ban khởi nghĩa đọc lời kêu gọi khởi nghĩa giành chính quyền. Ngay sau đó, cuộc mít tinh biến thành cuộc biểu tình vũ trang cướp chính quyền. Quần chúng với sự hỗ trợ của các đội tự vệ chiến đấu đã xông vào chiếm các cơ quan đầu não của kẻ thù.
Sáng ngày 19-8-1945, hàng chục vạn nhân dân Hà Nội xuống đường biểu dương lực lượng.
- Ngày 19/8/1945 cuộc khởi nghĩa ở Hà Nội diễn ra như thế nào?
Phủ Khâm sai, Sở mật thám, Sở cảnh sát, Trại Bảo an binh,...
- Quần chúng cách mạng đã xông vào chiếm những cơ quan đầu não nào của kẻ thù?
Cuộc mít tinh biến thành cuộc biểu tình, chiếm Phủ Khâm sai
19-8-1945
nguon VI OLET