Bài 9. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921) - bai 9 cach mang thang muoi nga nam 1917 va cuoc dau tranh bao ve cach mang 1917

  • 10/02/2017 11:38:55
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: pptx , dung lượng : , số trang : 12 ,tên bai 9 cach mang thang muoi nga nam 1917 va cuoc dau tranh bao ve cach mang 1917

Slides

Bài 9. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921) slide 1
Bài 9. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921) slide 2
Bài 9. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921) slide 3
Bài 9. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921) slide 4
Bài 9. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921) slide 5

Chi tiết

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN
ĐẾN THAM DỰ "GIỜ HỌC TÍCH CỰC”
CỦA LỚP 11VS
B�I 9:
CU?C C�CH M?NG TH�NG MU?I NGA NAM 1917
V� CU?C D?U TRANH B?O V? C�CH M?NG (1917 - 1921)

NGA
VI?T NAM
NỘI DUNG BÀI HỌC:
III) Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga
II) Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô Viết
I) Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
Tình hình nước Nga trước cách mạng:

I) Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
Nạn đói ở Nga đầu năm 1917
Nơi ở của nông dân Nga năm 1917
NGA HOÀNG NICOLAS II
1) Tình hình nước Nga trước cách mạng:
I) Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
Nga là nước đế quốc quân chủ chuyên chế, do Nicolas II đứng đầu.
Năm 1914, Nga Hoàng đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh đế quốc, gây nên những hậu quả nghiêm trọng cho đất nước:
+ Về kinh tế: lạc hậu, kiệt quệ vì chiến tranh, nạn đói; nông nghiệp, công nghiệp đình đốn.
+ Về xã hội: Đời sống nhân dân các dân tộc trong đế quốc Nga vô cùng cực khổ.
=> phong trào phản đối chiến tranh đòi lật đổ Nga hoàng diễn ra khắp nơi.
Nhận xét về tình hình của nước Nga trước cách mạng? Tình hình đó sẽ dẫn đến điều gì?
2) Từ cách mạng tháng Hai đến cách mạng tháng Mười:
I) Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
a) Cách mạng dân chủ tư sản tháng 2/1917:
sử dụng thông tin trong sgk để điền vào bảng sau:
Tháng 2/1917, cách mạng bùng nổ bằng cuộc biểu tình của 9 vạn nữ công nhân ở thủ đô Pê - tơ - rô - grat, sau đó nhanh chóng chuyển từ tổng bãi công chính trị sang khởi nghĩa vũ trang.

Giai cấp vô sản
Công nhân, binh lính, nông dân
+ Chế độ quân chủ chuyên chế sụp đổ.
+ Nga trở thành nước Cộng hòa; tồn tại song song hai chính quyền: Chính phủ tư sản lâm thời và Xô viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính
2) Từ cách mạng tháng Hai đến cách mạng tháng Mười:
b) Cách mạng tháng Mười Nga 1917:

I) Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
* Hoàn cảnh
-       Sau Cách mạng tháng Hai, Nga tồn tại 2 chính quyền song song:
+         Chính phủ lâm thời (tư sản)
+         Xô viết đại biểu (vô sản)
+         Nên cục diện không thể kéo dài.
-       Trước tình hình đó Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích đã xác định cách mạng Nga là chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa (lật đổ chính quyền tư sản lâm thời).
-       Đầu tháng 10/1917 không khí cách mạng bao trùm cả nước. Lê-nin đã về nước trực tiếp lãnh đạo khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.
* Diễn biến
-       Tháng 4: Lê-nin đã thông qua Đảng Bôn-sê-vích bản Luận cương tháng 4 chỉ ra mục tiêu đường lối tiếp theo của cách mạng Nga là chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa.
-       Đêm 24/10/1917 (6-11) bắt đầu khởi nghĩa.
Đội Cận vệ đỏ
-       Đêm 25/10 (7-11) tấn công cung điện Mùa Đông, bắt giữ toàn bộ Chính phủ tư sản (trừ tướng Kê - ren -xki).
-       Đầu năm 1918 chính quyền Xô viết giành thắng lợi trên khắp nước Nga rộng lớn.
II) Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô Viết (Đọc thêm)
III) Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga
- Đối với thế giới:
+ Thay đổi cục diện thế giới.
+ Cổ vũ phong trào đấu tranh của giai cấp vô sản trên thế giới.
- Đối với nước Nga:
+ Đập tan ách thống trị của phong kiến và tư sản.
+ Đưa giai cấp vô sản lên nắm quyền.
+ Mở ra thời kì mới cho lịch sử nước Nga.
Củng cố bài học
Hoàn thành bảng sau:
Tiêu chí
Tên cuộc CM
Cách mạng dân chủ tư sản KIỂU MỚI
Cách mạng xã hội chủ nghĩa
Công nhân, nông dân binh lính và quần chúng nhân dân
Giai cấp vô sản
Đảng Bôn-sê-vích, đứng đầu là Lê nin
Công nhân, nông dân binh lính và quần chúng nhân dân
- Lật đổ Nga hoàng.
- Giành chính quyền về tay nhân dân.
- Lật đổ chính phủ tư sản lâm thời.
- Đưa Nga tiến lên CNXH.
Bài học đến đây là kết thúc.
Cảm ơn quý thầy cô đã đến tham dự cùng chúng em!

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ