ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA TỰ NHIÊN VIỆT NAM
 ĐẤT NƯỚC NHIỀU ĐỒI NÚI
 THIÊN NHIÊN CHỊU ẢNH HƯỞNG SÂU SẮC CỦA BIỂN
 THIÊN NHIÊN NHIỆT ĐỚI ẨM GIÓ MÙA
 THIÊN NHIÊN PHÂN HÓA ĐA DẠNG
BÀI 9-10. THIÊN NHIÊN NHIỆT ĐỚI ẨM GIÓ MÙA
Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa
Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa
KHÍ HẬU
1- Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa
Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa
a) Tính chất nhiệt đới
1- Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa:
Nằm trong vùng nội chí tuyến
1- Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa:
b) Tính ẩm (lượng mưa): độ ẩm cao, mưa nhiều
1- Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa:
c) Gió mùa
Ng.nhân phân hoá: đặc điểm hướng gió và hướng địa hình
1- Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa:
KHÍ HẬU
ĐỊA HÌNH

ĐẤT
Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa
SÔNG NGÒI
SINH VẬT
Nhiệt đới
Lượng mưa
và độ ẩm lớn
Gió mùa
Gió mùa
mùa Đông
Gió mùa
mùa Hạ
Phân mùa
Khí hậu
Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa
nguon VI OLET