Bài Giảng Lưu Trữ:Bài Giảng Anqp Năm 2018

bài giảng điện tử Khác
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
w9uz0q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-04-01 16:37:23
Loại file
pptx
Dung lượng
0.23 M
Trang
28
Lần tải
0
Lần xem
1
File đã kiểm duyệt an toàn

Phần I: Ý ĐỊNH BÀI GIẢNG I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích:- Giáo dục cho dân quân tự vệ hiểu rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt nam; n

 • Bài Giảng ANQP năm 2018 - 1
 • Bài Giảng ANQP năm 2018 - 2
 • Bài Giảng ANQP năm 2018 - 3
 • Bài Giảng ANQP năm 2018 - 4
 • Bài Giảng ANQP năm 2018 - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%Phần I: Ý ĐỊNH BÀI GIẢNG
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Giáo dục cho dân quân tự vệ hiểu rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt nam; nâng cao cảnh giác, xây dựng trách nhiệm trong học tập, huấn luyện, công tác; chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hành động chống phá của chúng
2. Yêu cầu:
- Nắm vững những vấn đề cơ bản về chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước và địa phương, cơ sở trong đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, làm cơ sở liên hệ, vận dụng sát với chức trách, nhiệm vụ của mỗi chiến sĩ dân quân tự vệ.
II. NỘI DUNG.
Gồm 2 phần
1. Chiến lược “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch.
2. Nâng cao cảnh giác, kiên quyết làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Trọng tâm


Phần I: Ý ĐỊNH BÀI GIẢNG
III. ĐỐI TƯỢNG.
Cán bộ chiến sỹ DQ xã Cây Thị
V. PHƯƠNG PHÁP.
1. Đối với giáo viên: Giảng theo phương pháp thuyết trình kết hợp giảng giải, lấy ví dụ minh họa, đọc chậm các nội dung chính cho đơn vị ghi.
2. Đối với người học: tập chung chú ý nghe giảng, kết hợp ghi chép các nội dung đọc chậm và nội dung giáo viên giảng theo ý hiểu.
IV. THỜI GIAN
Thời gian toàn bài 04 giờ
Thời gian lên lớp: 03 giờ
Thời gian nghiên cứu, thảo luận đọc tài liệu bổ trợ: 01 giờ.


Phần I: Ý ĐỊNH BÀI GIẢNG
VI. TÀI LIỆU.
Đối với giáo viên: Căn cứ Luật DQTV và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.
Gi¸o viªn căn cứ: Tài liệu giáo dục chính trị cho LL DQTV.


Phần II: NỘI DUNG
I. CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH
Câu hỏi 1: Chiến lược “diễn biến hòa bình” là gì? Các thế lực thù địch thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá các nước xã hội chủ nghĩa nhằm những mục tiêu cơ bản nào?
Trả lời:
Chiến lược “diễn biến hòa bình” là chiến lược tổng hợp của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch dùng biện pháp “phi vũ trang” là chủ yếu để chống phá, tiến tới lật đổ chế độ chính trị ở các nước xã hội chủ nghĩa.
Chiến lược “diễn biến hòa bình” xuất hiện cuối những năm 40 thế kỷ XX, khi chủ nghĩa đế quốc nhận thấy: khó có thể tiêu diệt chủ nghĩa xã hội bằng biện pháp quân sự mà phải thay đổi, chuyển từ tiến công quân sự là chủ yếu, sang tiến công bằng , nghĩa là dùng các biện pháp “phi vũ trang” là chủ yếu; xóa bỏ chủ nghĩa xã hội bằng cách chuyển hóa dần chủ nghĩa xã hội sang chủ nghĩa tư bản mà không phải phát động chiến tranh.Chiến lược “diễn biến hòa bình” được gọi bằng nhiều tên khác nhau:
“Chiến tranh không tiếng súng”, “Cuộc chiến không biên giới”, “chiến tranh nhung lụa”,
“Cách mạng màu”, “chuyển hóa hòa bình”, “biến đổi hòa bình”, “Thi đua hòa bình”, “Cạnh tranh hòa bình”, v.v…
* Mục đích cuối cùng của chiến lược “diễn biến hòa bình” là xóa bỏ chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn cầu. Để đạt được mục đích đó, các thế lực thù địch đặt ra những mục tiêu cơ bản:


Phần II: NỘI DUNG
I. CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH
Câu hỏi 1: Chiến lược “diễn biến hòa bình” là gì? Các thế lực thù địch thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá các nước xã hội chủ nghĩa nhằm những mục tiêu cơ bản nào?
Trả lời:
Một là, xóa bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin, thay thế bằng hệ tư tưởng tư sản ở các nước xã hội chủ nghĩa.
Tư tưởng chính trị là lĩnh vực có tầm quan trọng hàng đầu. Tước bỏ vũ khí tư tưởng của đối phương là khâu đột phá của chiến lược “diễn biến hòa bình”. Muốn xóa bỏ chủ nghĩa xã hội cần trước hết xóa bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin; vì “diễn biến hòa bình” làm cho Đảng Cộng sản bị vô hiệu hóa, mất vai trò lãnh đạo, đi đôi với việc đẩy mạnh xâm nhập tư tưởng tư sản, làm cuộc đảo chính hòa bình về hệ tư tưởng trong các nước xã hội chủ nghĩa.
Hai là, xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, thực hiện “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập” ở các nước xã hội chủ nghĩa.
Chúng thường tung ra các luận điệu: Đảng Cộng sản độc quyền lãnh đạo là “độc tài”, “bóp nghẹt dân chủ”… Xã hội “đa nguyên lợi ích”, thì chế độ phải “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập”, mà thực chất là hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, hình thành các lực lượng chính trị phản động chống đối, đi đến lật đổ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, giành lại quyền thống trị xã hội cho giai cấp tư sản phản động.Phần II: NỘI DUNG
I. CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH
Câu hỏi 1: Chiến lược “diễn biến hòa bình” là gì? Các thế lực thù địch thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá các nước xã hội chủ nghĩa nhằm những mục tiêu cơ bản nào?
Trả lời:
Ba là, chống phá gây mất ổn định chính trị thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở các nước xã hội chủ nghĩa một cách thường xuyên.
Chúng tác động vào những cán bộ, đảng viên thiếu rèn luyện tu dưỡng, gây “tự diễn biến”, từng bước tha hóa họ thành những người cộng sản “đỏ vỏ xanh lòng” để có thể dùng “cộng sản lật đổ cộng sản”. Với quần chúng nhân dân thì chúng kích động những vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo”, tạo ra tâm trạng không tha thiết, gắn bó với chủ nghĩa xã hội, gây mâu thuẫn nội bộ, làm mất sự đồng thuận xã hội và khi có thời cơ sẽ lôi kéo quần chúng vào những cuộc bạo loạn chính trị.
Bốn là, làm suy yếu, làm chệch hướng phát triển của nền kinh tế, tiến tới chi phối, khống chế nền kinh tế các nước xã hội chủ nghĩa.
Bằng nhiều thủ đoạn, tác động từng bước, làm suy yếu tiềm lực kinh tế, xâm nhập, chi phối, lũng đoạn, chuyển hóa nền kinh tế chệch hướng xã hội chủ nghĩa. Khi nền kinh tế đã bị chệch hướng xã hội chủ nghĩa thì sẽ chuyển hóa xã hội, chuyển hóa chính trị theo con đường tư bản chủ nghĩa.

Phần II: NỘI DUNG
I. CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH
Câu hỏi 1: Chiến lược “diễn biến hòa bình” là gì? Các thế lực thù địch thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá các nước xã hội chủ nghĩa nhằm những mục tiêu cơ bản nào?
Trả lời:
Năm là, chuyển hóa văn hóa, đạo đức, lối sống xã hội chủ nghĩa theo giá trị Phương Tây.
Trong chiến lược “diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch coi trọng xáo bỏ nền văn hóa, đạo đức, lối sống chủ nghĩa xã hội, thay vào đó là văn hóa, đạo đức, lối sống tư sản. Từ đó làm tha hóa con người, tha hóa cả một xã hội.
Sáu là, lợi dụng chống phá quan hệ đối ngoại
Chia rẽ các nước xã hội chủ nghĩa với nhau; các nước xã hội chủ nghĩa với các nước, các tổ chức quốc tế.
Bảy là, “phi chính trị hóa” để “vô hiệu hóa” quân đội và công an ở các nước xã hội chủ nghĩa
Các thế lực thù địch biết rằng, sức mạnh bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa của quân đội và công an bắt nguồn từ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Muốn “vô hiệu hóa” thì phải “phi chính trị hóa” quân đội và công an, trước hết và quyết định là phải xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng cộng sản. CÁ thế lực thù địch hy vọng, khi các lực lượng phản động chúng chỉ đạo, tiếp tay đứng lên lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa, quân đội và công an sẽ đứng “trung lập”, “án binh bất động”, mặc cho CNXH sụp đổ (thực tiễn ở Liên Xô và Đông Âu đã chứng minh).
Phần II: NỘI DUNG
I. CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH
Câu hỏi 2: Vì sao chủ nghĩa đế quốc coi Việt Nam là trọng điểm trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch?
Trả lời:
Việt Nam là một trọng điểm trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, vì:
Thứ nhất, Việt Nam là nước XHCN đầu tiên ở Đông Nam Á, một trong những ngọn cờ đầu của phong trào giải phóng dân tộc, chống thực dân, đế quốc vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
Bản chất tốt đẹp và sức mạnh ưu việt của chế độ XHCN ở Việt Nam được khẳng định và phát huy trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, trong đấu tranh cải tạo xã hội cũ, xây dựng và phát triển xã hội mới, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nhất là trong công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Cuộc đấu tranh anh dũng của nhân dân Việt Nam chống đế quốc, thực dân, phong kiến, giành độc lập, tự do và tiến lên CNXH đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ - Latinh.
Thứ hai, Việt Nam không những không sụp đổ sau sự kiện Liên Xô và các nước XHCN ở Đông Âu tan rã mà còn đổi mới thành công, phát triển nhanh, bền vững và có sự đổn định cao của thể chế chính trị, vững bước tiến lên trong một thế giới biến động, phức tạp, khó lường, thể hiện sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa xã hội hiện thực.


Phần II: NỘI DUNG
I. CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH
Câu hỏi 2: Vì sao chủ nghĩa đế quốc coi Việt Nam là trọng điểm trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch?
Trả lời:
Các thế lực thù địch mưu đồ tạo dựng một nước Việt Nam mới sau khi CNXH thế giới thoái trào. CNXH ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, nhưng, Việt Nam vẫn đứng vững vàng, vượt qua mọi nguy cơ, thách thức với bản lĩnh, ý chí quyết tâm sắt đá không gì lay chuyển vào chủ nghĩa xã hội, vào tương lai dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, các tầng lớp nhân dân Việt Nam đoàn kết, quyết tâm đổi mới đất nước giành được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các mặt; nhân dân ngày càng tin yêu Đảng, yêu chế độ XHCN và quyết tâm bảo vệ CNXH, bảo vệ con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn.
Thứ ba, trong chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc với khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Việt Nam có vị trí hết sức quan trọng về địa – chính trị, địa – kinh tế và địa – quân sự.
Thứ tư, chống phá Việt Nam, các lực lượng thù địch còn nhằm làm sụp đổ “biểu tượng chiến thắng” Việt Nam trong chiến tranh giải phóng dân tộc chống chủ nghĩa thực dân đế quốc trong thế kỷ XX. Chúng tìm kiến thắng lợi tinh thần, hòng khôi phục “danh dự” của kẻ chiến bại.Phần II: NỘI DUNG
I. CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH
Câu hỏi 2: Vì sao chủ nghĩa đế quốc coi Việt Nam là trọng điểm trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch?
Trả lời:
“Hội chứng Việt Nam” sau năm 1975 vẫn còn tác động mạnh mẽ đến tư tưởng, tinh thần, tâm lý của những kẻ hiếu chiến; chúng tìm mọi cách để “rửa hận”, “phục thù” đối với Việt Nam. Đánh bại Việt Nam không chỉ vì Việt Nam là một quốc gia cộng sản kiên cường, một trong những ngọn cờ đầu của phong trào chống đế quốc thực dân, mà còn vì lý do nhiều nước đế quốc chủ nghĩa rửa nỗi nhục thất bại trong chiến tranh xâm lược Việt Nam trước đây.
 


Phần II: NỘI DUNG
I. CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH
Câu hỏi 3: Mục tiêu và âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” chống Việt Nam là gì?
Trả lời:
* Mục tiêu cơ bản của chiến lược “diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đối với Việt Nam là nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, xóa bỏ CNXH, xóa bỏ độc lập dân tộc của Việt Nam và buộc Việt Nam đi theo con đường tư bản chủ nghĩa.
Để thực hiện mục tiêu đó, tư tưởng chỉ đạo của chúng là: Kết hợp “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ với quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thúc đẩy “tư nhân hóa kinh tế”, “tự do hóa chính trị”, “vô hiệu hóa” lực lượng vũ trang, từng bước làm “đổi màu”, “biến chất” Đảng cộng sản Việt Nam, chế độ XHCN Việt Nam. Chống toàn diện nhưng tập trung mũi nhọn vào lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa. Hướng trọng tâm chống phá vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang và các tầng lớp trí thức, văn nghệ sĩ, thế hệ trẻ. Kích động, chia rẽ nội bộ, gây mất đoàn kết, nghi ngờ lẫn nhau, kích thích quá trình “tự diễn biến”. Lợi dụng dân chủ, nhân quyền chia rẽ các dân tộc, chia rẽ các tôn giáo, chia rẽ người theo đạo với người không theo đạo, chia rẽ dân với Đảng, Nhà nước, quân đội, công an để phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.


Phần II: NỘI DUNG
I. CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH
Câu hỏi 3: Mục tiêu và âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” chống Việt Nam là gì?
Trả lời:
* Âm mưu, thủ đoạn chống phá
- Chống phá trên lĩnh vực kinh tế.
Các thế lực thù địch sử dụng kinh tế để lũng đoạn nền kinh tế Việt Nam, chuyển hóa nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam đi theo quỹ đạo kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa và từ chuyển hóa về kinh tế tiến tới chuyển hóa về chính trị. Thông qua các hoạt động đầu tư, liên doanh, liên kết, hợp tác kinh tế để đẩy mạnh phát triển khu vực kinh tế tư nhân, tìm mọi cách hạ thấp, xóa bỏ vai trò kinh tế nhà nước, làm biến đổi dần cơ sở kinh tế - xã hội của CNXH ở nước ta. Lợi dụng các khoản viện trợ kinh tế, cho vay ưu đãi, hiệp định thương mại và các quan hệ kinh tế khác để gây sức ép về chính trị, can thiệp nội bộ, từng bước chuyển hóa Việt Nam theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa.


Phần II: NỘI DUNG
I. CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH
Câu hỏi 3: Mục tiêu và âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” chống Việt Nam là gì?
Trả lời:
* Âm mưu, thủ đoạn chống phá
- Chống phá trên lĩnh vực chính trị
Âm mưu của các thế lực thù địch thực hiện “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực chính trị là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm thay đổi định hướng XHCN trong đường lối chính trị của Đảng, Nhà nước ta, thực hiện “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập”, tự do, dân chủ tư sản; thực chất là gây dựng các thế lực chống đối chính trị ngay trong lòng Việt Nam, tạo dựng “ngọn cờ” để tập hợp các lực lượng chống CHXN, làm đối trọng chính trị với Đảng cộng sản tiến tới xóa bỏ chế độ XHCN ở Việt Nam. Các thế lực thù địch cũng ra sức lợi dụng các vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo” để chống phá Việt Nam, gây sức ép về chính trị đối với Đảng, Nhà nước ta, can thiệp và mặc cả với Việt Nam trong các quan hệ quốc tế.


Phần II: NỘI DUNG
I. CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH
Câu hỏi 3: Mục tiêu và âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” chống Việt Nam là gì?
Trả lời:
* Âm mưu, thủ đoạn chống phá
- Chống phá trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.
Các thế lực thù địch xác định tiến công trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa là “mũi đột phá”, là một nội dung trong yếu, là vũ khí lợi hại nhất. Âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa đối với Việt Nam là xóa bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phá vỡ nền tảng tư tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam và của toàn xã hội Việt Nam, tạo ra trong xã hội Việt Nam “khoảng trống về ý thức hệ”, từ đó truyền bá tư tưởng tư sản vào trong các tầng lớp nhân dân; làm giảm niềm tin của nhân dân vào con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Chúng tuyên truyền, xuyên tạc tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; tách rời và đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác-Lênin.
Chúng xuyên tạc, bôi đen giá trị văn hóa, đạo đức, lối sống XHCN; đồng thời du nhập văn hóa, đạo đức, lối sống tư sản, làm mất bản sắc văn hóa Việt Nam, làm phai mờ các giá trị văn hóa truyền thống và cách mạng, biến văn hóa Việt Nam thành “thuộc địa văn hóa”, dùng “đòn văn hóa” để tiến công về chính trị, chuyển hóa chế độ XHCN.


Phần II: NỘI DUNG
I. CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH
Câu hỏi 3: Mục tiêu và âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” chống Việt Nam là gì?
Trả lời:
* Âm mưu, thủ đoạn chống phá
- Chống phá trên lĩnh vực xã hội.
Âm mưu của các thế lực thù địch là làm cho xã hội Việt Nam rối loạn và mất ổn định về mọi mặt, từ suy sụp về kinh tế đến rối loạn về chính trị, từ mất ổn định cục bộ đến mất ổn định toàn bộ, tạo điều kiện cho các thế lực thống đối tuyên truyền, kích động, gây mâu thuẫn, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chia rẽ nhân dân với Đảng, nhân dân với các lực lượng vũ trang, chia rẽ các vùng miền; làm sâu sắc thêm quá trình phân hóa giai cấp, phân hóa giàu nghèo, phân tầng xã hội, phá vỡ sự thống nhất đất nước và sự đồng thuận của xã hội, gây hoang mang, dao động niềm tin trong dân chúng vào con đường XHCN.
Chúng sử dụng bọn phản động người Việt Nam ở nước ngoài móc nối với các tổ chức phản động trong các tôn giáo, dân tộc ở trong nước để can thiệp vào công việc nội bộ, đe dọa an ninh quốc gia; chủ trương “tôn giáo hóa các dân tộc thiểu số”, hỗ trợ, kích động các đối tượng cực đoan, phản động trong tôn giáo phát triển lực lượng và tổ chức các hoạt động chống phá chính quyền, tạo ra nhiều “điểm nóng” về chính trị - xã hội.


Phần II: NỘI DUNG
I. CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH
Câu hỏi 3: Mục tiêu và âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” chống Việt Nam là gì?
Trả lời:
* Âm mưu, thủ đoạn chống phá
- Chống phá trên lĩnh vực quốc phòng – an ninh.
Âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực quốc phòng – an ninh nhằm làm suy yếu tiềm lực của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, sức mạnh chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc, làm suy yếu lực lượng vũ trang; đặc biệt bằng việc thực hiện “phi chính trị hóa” quân đội, “vô hiệu hóa” các lực lượng vũ trang của Đảng, Nhà nước, tách các lực lượng vũ trang ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ đó sử dụng các lực lượng vũ trang vào các mục đích chính trị phản động chống lại Đảng, chống lại nhân dân, chống lại chế độ XHCN.
Đối với các lực lượng vũ trang, trong đó có dân quân tự vệ, các thế lực thù địch âm mưu làm suy yếu về chính trị, làm phai nhạt mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập tự do, vì CNXH, phai nhạt bản chất, truyền thống; làm tha hóa về chính trị, đạo đức, lối sống một bộ phận lớn cán bộ, chiến sĩ để dễ truyền bá lối sống tư sản, thực dụng các nhân vị kỷ vào các lực lượng vũ trang. Chúng thường ve vãn, móc nối, lôi kéo ta tham gia các hoạt động hợp tác quân sự để tìm kiếm sự có mặt trở lại của lực lượng quân sự nước ngoài tại Việt Nam; đồng thời chủ trương thông qua liên kết làm ăn kinh tế với doanh nghiệp, đơn vị quân đội và hợp tác đào tạo để xâm nhập vào các lĩnh vực quân sự nhằm khai thác tin tức tình báo, chuyển giao công nghệ lạc hậu và chuyển hóa về chính trị.


Phần II: NỘI DUNG
I. CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH
Câu hỏi 3: Mục tiêu và âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” chống Việt Nam là gì?
Trả lời:
* Âm mưu, thủ đoạn chống phá
- Chống phá trên lĩnh vực đối ngoại.
Lợi dụng Việt Nam mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng quan hệ với nhiều quốc gia, dân tộc trên thế giới, các thế lực thù địch âm mưu dùng các hoạt động ngoại giao để hướng Việt Nam đi theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa. Chúng ngăn cản Việt Nam mở rộng quan hệ với các nước trên thế giới, tuyên truyền gây chia rẽ Việt Nam với các nước XHCN, Việt Nam với Trung Quốc, với Lào, Campuchia và các nước ASEAN; hạ thấp vị thế và vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế; mặt khác âm mưu mua chuộc, lôi kéo Việt Nam bằng các khoản đầu tư, viện trợ, giúp đỡ về kinh tế nhằm từng bước chuyển hóa chế độ chính trị ở Việt Nam theo hướng tư bản chủ nghĩa.


Phần II: NỘI DUNG
II. NÂNG CAO CẢNH GIÁC, KIÊN QUYẾT LÀM THẤT BẠI ÂM MƯU “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH.
Câu hỏi 1: Quan điểm, phương châm của Đảng ta trong đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” được thể hiện như thế nào?
Trả lời:
Quan điểm chỉ đạo của Đảng ta:
- Chống “diễn biến hòa bình” là cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc gay go quyết liệt, lâu dài và phức tạp trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
- Chống “diễn biến hòa bình” là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu hiện nay của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân để bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
- Chống “diễn biến hòa bình” phải kết hợp chặt chẽ với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia, chống bạo loạn lật đổ, chống chiến tranh xâm lược.
- Phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước, của chế độ XHCN, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”.


Phần II: NỘI DUNG
II. NÂNG CAO CẢNH GIÁC, KIÊN QUYẾT LÀM THẤT BẠI ÂM MƯU “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH.
Câu hỏi 1: Quan điểm, phương châm của Đảng ta trong đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” được thể hiện như thế nào?
Trả lời:
Phương châm chỉ đạo của Đảng:
- Kết hợp chặt chẽ giữa chủ động ngăn chặn, phòng ngừa với chủ động tiến công làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch phản động.
- Kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” làm chính, tích cực, chủ động phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong quá trình đấu tranh.
- Giữ vững bên trong, làm thất bại tác động chuyển hóa từ bên ngoài; coi giữ vững bên trong là chính, làm thất bại tác động chuyển hóa từ bên ngoài là quan trọng.
- Kiên định các nguyên tắc chiến lược, đi đôi với sự vận dụng linh hoạt sách lược, tranh thủ sự ủng hộ rộng rãi của nhân dân trong nước, dư luân quốc tế, phân hóa, cô lập các phần tử ngoan cố, các lực lượng hiếu chiến.


Phần II: NỘI DUNG
II. NÂNG CAO CẢNH GIÁC, KIÊN QUYẾT LÀM THẤT BẠI ÂM MƯU “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH.
Câu hỏi 2: Chủ trương của Đảng ta trong đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực Quốc phòng – An ninh, thể hiện trên những nội dung nào?
Trả lời:
Chủ trương đấu tranh của Đảng ta thể hiện trên những nội dung cơ bản sau:
Một là, quán triệt sâu sắc và tích cực triển khai thực hiện thắng lợi Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
- Tuyên truyền sâu rộng về Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới để làm cho mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” và yêu cầu, biện pháp dấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Đặc biệt, nhận thức đúng đắn về vấn đề đối tác và đối tượng theo quan điểm của Đảng:
+ Những ai chủ trương tôn trọng độc lập chủ quyền, thiết lập và mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với Việt Nam đều là đối tác của chúng ta.
+ Bất kể thế lực nào có âm mưu và hành động chống phá mục tiêu của nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều là đối tượng đấu tranh.


Phần II: NỘI DUNG
II. NÂNG CAO CẢNH GIÁC, KIÊN QUYẾT LÀM THẤT BẠI ÂM MƯU “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH.
Câu hỏi 2: Chủ trương của Đảng ta trong đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực Quốc phòng – An ninh, thể hiện trên những nội dung nào?
Trả lời:
- Quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng – an ninh; đẩy mạnh việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo đảm Nhà nước thực sự là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, do Đảng lãnh đạo. Tích cực thực hành tiết kiệm, phòng ngừa và kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí. Phát huy trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”.
Hai là, xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có số lượng hợp lý, với chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, đồng thời quan tâm xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, dân quân tự vệ rộng khắp, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.


Phần II: NỘI DUNG
II. NÂNG CAO CẢNH GIÁC, KIÊN QUYẾT LÀM THẤT BẠI ÂM MƯU “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH.
Câu hỏi 2: Chủ trương của Đảng ta trong đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực Quốc phòng – An ninh, thể hiện trên những nội dung nào?
Trả lời:
Ba là, thực hiện nghiêm ngặt những yêu cầu về quốc phòng, an ninh trong các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực kinh tế. Đề cao cảnh giác, mài sắc ý chí chiến đấu, nhạy bén trong việc đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.
Bốn là, đấu tranh làm thất bại âm mưu “vô hiệu hóa” lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch. Xây dựng LL DQTV vững mạnh toàn diện; thực sự là lực lượng bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước tại địa phương.
.


Phần II: NỘI DUNG
II. NÂNG CAO CẢNH GIÁC, KIÊN QUYẾT LÀM THẤT BẠI ÂM MƯU “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH.
Câu hỏi 3: Để góp phần làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, LL DQTV phải làm gì?
Trả lời:
Để góp phần làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, các LL DQTV phải:
- Thường xuyên quán triệt và nhận thức sâu sắc quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng; nhiệm vụ của LLVT; xây dựng bản lĩnh chính trị, tư tưởng kiên định, vững vàng; ý chí quyết tâm cao, xứng đáng là lực lượng bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước tại địa phương, góp phần làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ và “vô hiệu hóa” LLVT của các thế lực thù địch.
- Nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động phát hiện, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch trong mọi tình huống.


Phần II: NỘI DUNG
II. NÂNG CAO CẢNH GIÁC, KIÊN QUYẾT LÀM THẤT BẠI ÂM MƯU “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH.
Câu hỏi 3: Để góp phần làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, LL DQTV phải làm gì?
Trả lời:
- Phát huy trách nhiệm, quyền làm chủ của chiến sĩ DQTV trong học tập, công tác và rèn luyện, chấp hành pháp luật Nhà nước, quy định của địa phương. Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ, đoàn kết toàn dân; chủ động ngăn chặn, phòng ngừa có hiệu quả những tác động, ảnh hưởng tiêu cực bên ngoài xâm nhập địa phương, cơ sở; xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh gắn với đơn vị DQTV vững mạnh toàn diện.
- Tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương trong xây dựng đơn vị an toàn gắn với địa bàn an toàn; tham gia tích cực phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, góp phần làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta.
 


Phần II: NỘI DUNG
II. NÂNG CAO CẢNH GIÁC, KIÊN QUYẾT LÀM THẤT BẠI ÂM MƯU “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH.
Câu hỏi 4: Để góp phần làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, mỗi chiến sĩ DQTV phải làm gì?
Trả lời:
Để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phòng, chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, sẵn sàng đối phó thắng lợi các tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương, mỗi chiến sĩ DQTV phải:
- Thường xuyên học tập nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy định của địa phương, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng và trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.
- Nhận rõ bản chất, âm mưu và thủ đoạn chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta. Thấy rõ tính chất nguy hiểm, thâm độc của “diễn biến hòa bình” là một nguy cơ lớn đối với cách mạng nước ta hiện nay. Từ đó phâ biệt rõ đối tác, đối tượng; xác định đúng đối tượng tác chiến, luôn đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng; vững vàng kiên định với mục tiêu lý tưởng chiến đấu của lực lượng vũ trang; nhạy bén, sắc sảo, kịp thời phát hiện, kiên định, góp phần tích cực vào việc bảo về nền tảng tư tưởng, cương lĩnh của Đảng và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đồng thời, chuẩn bị tốt về tư tưởng và điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho nhiệm vụ, chủ động trước tình hình, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
 


Phần II: NỘI DUNG
II. NÂNG CAO CẢNH GIÁC, KIÊN QUYẾT LÀM THẤT BẠI ÂM MƯU “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH.
Câu hỏi 4: Để góp phần làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, mỗi chiến sĩ DQTV phải làm gì?
Trả lời:
- Tích cực tham gia xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, xây dựng LL DQTV vững mạnh toàn diện, lấy việc xây dựng chính trị làm cơ sở, đủ sức vô hiệu hóa mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.
- Ra sức học tập rèn luyện nâng cao trình độ về mọi mặt, thành thạo, tinh thông về kỹ thuật, chiến thuật, thuần thục các phương án chiến đấu, nhất là phương án phòng chống bạo loạn, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đối phó thắng lợi với mọi tình huống có thể xảy ra trên địa bàn.
- Thường xuyên học tập nâng cao trình độ nhận thức và hành động thực tiễn về công tác vận động quần chúng. Tham gia tích cực và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng “thế trận lòng dân” góp phần xây dựng cơ sở chính trị - xã hội vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự ATXH của địa phương; kiên quyết chống lại mọi sự chia rẽ nội bộ, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân.
 


Phần III: HƯỚNG DẪN THẢO LUẬN
I. NỘI DUNG;
1. Nội dung: Gồm 2 vấn đề
Vấn đề 1. Mục tiêu, tư tưởng chỉ đạo, thủ đoạn hoạt động trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đối với Việt Nam.
Vấn đề 2. Để góp phần thực hiện chống “diễn biến hòa bình” có hiệu quả, mỗi DQTV phải nhận thức và làm tốt những nội dung gì? (Tập trung vào vấn đề 2)
II. TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP
Tổ chức.
Lªn líp tËp trung t¹i héi tr­êng, nghiªn cøu, th¶o luËn theo tiÓu ®éi.
2. Ph­¬ng ph¸p:
§èi víi ng­êi d¹y: DiÔn gi¶i, nªu vÊn ®Ò ph©n tÝch, quy n¹p, kÕt hîp lÊy vÝ dô minh häa.
§èi víi ng­êi häc: TËp trung nghe gi¶ng, ghi chÐp nh÷ng néi dung chñ yÕu theo ý hiÓu
III. THỜI GIAN;
1. Thời gian: 01 giờ
IV. ĐỊA ĐIỂM
Hội trường UBND xã Cây Thị.


Phần III: HƯỚNG DẪN THẢO LUẬN
VI. CÁC HOẠT ĐỘNG BỔ TRỢ
- Phê phán quan điểm, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia;
- Góp phần phòng, chống “phi chính trị hóa” quân đội, Nxb Quân đội nhân dân 2010;
Phòng, chống “diễn biến hòa bình” ở Việt Nam – Những vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb Chính trị quốc gia 2009.

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Bài Giảng ANQP năm 2018
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

pptx.pngbai_ppoint.pptx[0.23 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng tương tự

 • Bài Giảng ANQP năm 2018
  Lưu trữ
  Bài Giảng ANQP năm 2018

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/4/2018

  Xem: 2

bài giảng TIẾP THEO

bài giảng MỚI ĐĂNG

bài giảng XEM NHIỀU