Bai giang Excel 11

bài giảng điện tử Tin học Excel
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Ngày đăng 2013-07-10 09:19:39 Tác giả Kiên Nguyễn Trung loại .ppt kích thước 0.29 M số trang 35
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Tin học đại cương và ứng dụngMột số khái niệm và thao tác cơ bản với MS ExcelĐặng Xuân HàDepartment of Computer ScienceHanoi Agricultural UniversityOffice phone: 844-8276346 Ext:132Office location: 3rd floor, Administrative building.Email: dxha@hau1.edu.vnWebsite: http://www.hau1.edu.vn/cs/dxha Ch5a. Một số khái niệm và thao tác cơ bản với Microsoft Excel27/10/2013Ch5a. Khái niệm & thao tác cơ bản trong MS ExcelKhởi động Excel.Màn hình làm việc.Thoát khỏi Excel.Khởi tạo một bảng tính.Địa chỉ, mi

 • Bai giang Excel 11 - 1
 • Bai giang Excel 11 - 2
 • Bai giang Excel 11 - 3
 • Bai giang Excel 11 - 4
 • Bai giang Excel 11 - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Tin học đại cương và ứng dụng

Một số khái niệm và thao tác cơ bản với MS Excel
Đặng Xuân Hà
Department of Computer Science
Hanoi Agricultural University
Office phone: 844-8276346 Ext:132
Office location: 3rd floor, Administrative building.
Email: dxha@hau1.edu.vn
Website: http://www.hau1.edu.vn/cs/dxha
Ch5a. Một số khái niệm và thao tác cơ bản với Microsoft Excel
2
7/10/2013
Ch5a. Khái niệm & thao tác cơ bản trong MS Excel
Khởi động Excel.
Màn hình làm việc.
Thoát khỏi Excel.
Khởi tạo một bảng tính.
Địa chỉ, miền và công thức.
Các thao tác soạn thảo.
Các thao tác với tệp.
Một số hàm đơn giản.
Ch5a. Một số khái niệm và thao tác cơ bản với Microsoft Excel
3
7/10/2013
1. Khởi động Excel
Start  Programs  Microsoft Excel.Desktop  Microsoft Excel.Office Bar  Microsoft Excel.
Ch5a. Một số khái niệm và thao tác cơ bản với Microsoft Excel
4
7/10/2013
2. Màn hình làm việc
Ch5a. Một số khái niệm và thao tác cơ bản với Microsoft Excel
5
7/10/2013
Các thành phần của màn hình làm việc
Thanh tiêu đề (Title Bar).
Thanh menu (Menu Bar).
Thanh công cụ chuẩn (Standard Toolbar).
Thanh công cụ định dạng (Formating Toolbar).
Thanh biên tập công thức (Formula Bar).
Bảng tính (Sheet).
256 cột (A..Z, AA,AB…IV).
65536 dòng.
Một tệp (workbook) gồm nhiều bảng tính (sheet).
Các thanh cuốn (scroll bars).
Thanh trạng thái (status bar).
Dòng tên cột (column heading).
Cột tên hàng (row heading).

Ch5a. Một số khái niệm và thao tác cơ bản với Microsoft Excel
6
7/10/2013
3. Thoát khỏi Excel
Sử dụng Menu File
File  Exit


Kích chuột vào biểu tượng đóng ứng dụng ở góc trên bên phải màn hình
Ch5a. Một số khái niệm và thao tác cơ bản với Microsoft Excel
7
7/10/2013
4. Tạo bảng tính và một số thao tác
Để tạo một tệp (workbook) mới:
FileNew.
Chọn New workbook.
Workbook có thể có nhiều trang tính (sheet). Để tạo một sheet mới:
Kích chuột phải vào tên một sheet nào đó (vd: Sheet1), chọn Insert, sau đó chọn Worksheet.
Đặt tên cho trang tính:
Kích chuột phải vào tên trang, chọn Rename
Gõ tên rồi gõ Enter.
Bố trí trật tự các sheets: Dùng chuột bấm và rê tên sheet tới vị trí mong muốn.
Ch5a. Một số khái niệm và thao tác cơ bản với Microsoft Excel
8
7/10/2013
4.1. Dịch chuyển con trỏ
Con trỏ ô (Cell poiter) là hình chữ nhật trùm quanh đường viền ô.
Di chuyển: Sử dụng các phím mũi tên, Page Up, Page Down, Home.
Nhấn Ctrl + mũi tên để di chuyển đến ô cuối cùng (đầu tiên) của bảng tính theo chiều mũi tên.
Gõ F5 rồi gõ địa chỉ ô (xem phần sau)
Kích chuột vào ô nào đó
Ch5a. Một số khái niệm và thao tác cơ bản với Microsoft Excel
9
7/10/2013
4.2. Chọn miền, cột, dòng, bảng…
Chọn miền (range)
Bấm và rê chuột từ ô trên cùng bên trái tới ô dưới cùng bên phải của vùng (hoặc theo các chiều khác).
Chọn cả dòng/cột
Kích chuột trái tại tên dòng (cột) để lựa chọn cả dòng (cột).
Nhấn thêm phím Ctrl khi chọn để chọn các miền rời nhau.
Chọn cả bảng tính
Kích chuột vào giao giữa hàng tên cột và cột tên dòng
Ch5a. Một số khái niệm và thao tác cơ bản với Microsoft Excel
10
7/10/2013
4.3. Nhập dữ liệu {1}
Sử dụng bàn phím để nhập liệu cho ô tại vị trí con trỏ. Gõ Enter để hoàn tất!!!
Nhập số:
Nhập bình thường
Sử dụng dấu chấm “.” làm dấu phân cách thập phân (Regional setting là US).
Sử dụng dấu gạch chéo “/” để nhập phân số.
Viết cách phần nguyên và phần thập phân để nhập hỗn số.
Ch5a. Một số khái niệm và thao tác cơ bản với Microsoft Excel
11
7/10/2013
Nhập dữ liệu
Nhập số:
123.456
-123.456 hoặc (123.456)
3/2
1 1/2 (hỗn số).
3E+7 (dạng kỹ thuật).
Nhập xâu văn bản (text):
Các xâu có chứa chữ, nhập bình thường
Các xâu dạng số: “1234”, có hai cách nhập:
=“1234”
‘1234
Nhập ngày tháng
Khuôn dạng: mm/dd/yyyy (Mỹ)
Ví dụ:
02/09/2004
12/31/2003
Nhập thời gian
Khuôn dạng: hh:mm:ss
Ví dụ:
13:30:55
Ch5a. Một số khái niệm và thao tác cơ bản với Microsoft Excel
12
7/10/2013
5. Địa chỉ, miền, công thức
Địa chỉ ô
Địa chỉ tương đối
Địa chỉ tuyệt đối
Miền
Khái niệm miền
Đặt tên miền
Công thức
Khái niệm
Hàm
Ch5a. Một số khái niệm và thao tác cơ bản với Microsoft Excel
13
7/10/2013
5.1. Địa chỉ ô
Mỗi ô được xác định bởi hàng và cột chứa nó.
Địa chỉ ô = tên cột + tên hàng
Ví dụ
Ô đầu tiên có địa chỉ A1 (A là cột A, 1 là hàng 1)
Địa chỉ chia làm 2 loại: tương đối và tuyệt đối
Ch5a. Một số khái niệm và thao tác cơ bản với Microsoft Excel
14
7/10/2013
Địa chỉ tương đối
Chỉ bao gồm tên cột viết liền tên hàng
Bị thay đổi theo vị trí tương đối của ô chép tới so với ô gốc khi sao chép công thức
Ví dụ
A1
F9
Ch5a. Một số khái niệm và thao tác cơ bản với Microsoft Excel
15
7/10/2013
Địa chỉ tuyệt đối
Không bị thay đổi khi sao chép công thức
Cách viết
Thêm dấu $ vào trước tên cột (hàng) không muốn thay đổi khi sao chép công thức.
Ví dụ:
$A1: Luôn ở cột A
$F$9: Luôn là ô F9
Ch5a. Một số khái niệm và thao tác cơ bản với Microsoft Excel
16
7/10/2013
5.2. Miền (range)
Tập hợp ô
Cách viết
Đ/c ô góc: Đ/c ô đối diện
C2:D8
Đ/c ô góc..Đ/c ô đối diện
A1..A5
Dùng “;” phân cách các miền rời nhau:
B2..B8; E2:E8
Ch5a. Một số khái niệm và thao tác cơ bản với Microsoft Excel
17
7/10/2013
Đặt tên cho miền
InsertName Define
Gõ tên miền (không có dấu cách)
Ví dụ: Ngày_thuê
Chọn Add
Nhấn OK
Sử dụng để truy xuất miền
Trong công thức

Ch5a. Một số khái niệm và thao tác cơ bản với Microsoft Excel
18
7/10/2013
5.3. Công thức (formula)
Sử dụng để tính toán, thống kê trên dữ liệu.
Bắt đầu bằng dấu bằng ( = )
Tiếp theo là:
Các hằng, địa chỉ,…
Phép toán số học: +,-,*,/,^
Hàm
Ví dụ:
=A1/B1+COS(A1)*SIN(B1)
Ch5a. Một số khái niệm và thao tác cơ bản với Microsoft Excel
19
7/10/2013
Formula bar
Có thể sử dụng thanh công thức để nhập công thức cho tiện.
Ví dụ
=G3+G3*F3+J3-H3-I3
Ch5a. Một số khái niệm và thao tác cơ bản với Microsoft Excel
20
7/10/2013
6. Các thao tác soạn thảo
Sao chép
Chuyển
Sửa
Xoá
Bỏ miền
Chèn
Dán đặc biệt
Undo và Redo
Ch5a. Một số khái niệm và thao tác cơ bản với Microsoft Excel
21
7/10/2013
6.1. Sao chép {1}
Chọn miền cần sao chép (nếu là một ô thì di chuyển con trỏ tới ô đó).
Nhấn Ctrl+C hoặc chọn menu EditCopy.
Miền sẽ được bao bởi HCN nhấp nháy.
Di chuyển tới nơi cần chép tới.
Nhấn Ctrl+V hoặc chọn menu EditPaste.
Ch5a. Một số khái niệm và thao tác cơ bản với Microsoft Excel
22
7/10/2013
6.1. Sao chép {2}
Chép bằng chuột
Chọn vùng cần sao chép.
Nhấn Ctrl, di con trỏ tới biên vùng đến khi xuất hiện dấu + ở cạnh chuột.
Bấm và rê chuột để kéo vùng cần sao chép sang vị trí khác rồi thả chuột.
Chép tới các ô cùng hàng/cột liền kề:
Di chuột tới góc dưới bên phải vùng chọn tới khi chuột chuyển thành dấu cộng (+).
Bấm và rê để chép tới các ô liên tiếp cùng hàng (cột).
Ch5a. Một số khái niệm và thao tác cơ bản với Microsoft Excel
23
7/10/2013
6.2. Chuyển
Chọn miền cần chuyển (nếu là một ô thì di chuyển con trỏ tới ô đó).
Nhấn Ctrl+X hoặc chọn menu EditCut.
Miền sẽ được bao bởi HCN nhấp nháy.
Di chuyển tới nơi cần chép tới.
Nhấn Ctrl+V hoặc chọn menu EditPaste.
Ch5a. Một số khái niệm và thao tác cơ bản với Microsoft Excel
24
7/10/2013
6.3. Sửa và xóa dữ liệu
Sửa:
Di chuyển con trỏ tới ô cần sửa.
Nhấn phím F2 hoặc kích đúp chuột trái.
Sửa nội dung.
Nhấn Enter.
Xóa dữ liệu:
Chọn miền cần xoá
Nhấn phím Delete để xoá dữ liệu
(các ô không bị xoá).
Ch5a. Một số khái niệm và thao tác cơ bản với Microsoft Excel
25
7/10/2013
6.4. Bỏ miền và chèn ô
Bỏ miền:
Chọn miền cần bỏ
Chọn menu EditDelete…
Shift cells left: Đẩy sang trái.
Shift cells up: Đẩy ô lên trên.
Entire row: Xoá toàn bộ hàng.
Entire column: Xoá toàn bộ cột.
Chèn ô: Chọn menu Insert
Cells: Chèn ô
Columns: Chèn cột vào bên trái cột hiện thời.
Rows: Chèn hàng lên phía trên hàng hiện thời.
Ch5a. Một số khái niệm và thao tác cơ bản với Microsoft Excel
26
7/10/2013
6.5. Dán đặc biệt
Thực hiện động tác sao (Ctrl+C)
Chọn EditPaste Special
All: Dán toàn bộ
Formulas: Chỉ dán công thức
Values: Chỉ dán giá trị

Operation: Lấy dữ liệu ở vùng bị dán đè thực hiện phép toán với dữ liệu dán vào.
Chọn OK để chấp nhận dán
Ch5a. Một số khái niệm và thao tác cơ bản với Microsoft Excel
27
7/10/2013
6.6. Undo và Redo
Undo
Tác dụng: Huỷ bỏ thao tác vừa làm trước đó
Cách làm: Nhấn Ctrl+Z hoặc chọn EditUndo…
Redo
Tác dụng: Lặp lại thao tác vừa làm trước đó
Cách làm: Nhấn Ctrl+Y hoặc chọn EditRedo…
Ch5a. Một số khái niệm và thao tác cơ bản với Microsoft Excel
28
7/10/2013
7. Các thao tác với tệp
Tệp Excel có phần mở rộng là “xls”.
Các thao tác chính với tệp
Tạo tệp mới
Mở tệp đã có
Ghi tệp
Ghi tệp với tên khác
Ghi tệp với kiểu khác
Đóng tệp
Ch5a. Một số khái niệm và thao tác cơ bản với Microsoft Excel
29
7/10/2013
7.1. Tạo tệp mới
Chọn menu File New

Kích chuột vào nút New trên thanh công cụ chuẩn

Nhấn tổ hợp phím Ctrl+N
Ch5a. Một số khái niệm và thao tác cơ bản với Microsoft Excel
30
7/10/2013
7.2. Mở tệp đã có trên đĩa
File  Open.
Kích chuột vào nút Open trên thanh công cụ chuẩn.
Ctrl + O.

Sau đó:
Chọn thư mục.
Nhấn chuột chọn tệp.
Nhấn Open.
Ch5a. Một số khái niệm và thao tác cơ bản với Microsoft Excel
31
7/10/2013
7.3. Ghi tệp
File  Save (Ctrl + S, biểu tượng đĩa mềm trên thanh công cụ).
Sau đó:
Chọn thư mục.
Gõ tên tệp.
Gõ Enter hoặc nhấn Save.
Ch5a. Một số khái niệm và thao tác cơ bản với Microsoft Excel
32
7/10/2013
7.4. Ghi tệp với tên khác
File  Save As
Sau đó:
Gõ tên khác cho tệp.
Gõ Enter hoặc nhấn Save.
Kết quả:
Excel ghi tệp hiện hành sang tệp mới.
Tệp mới được mở thay thế tệp cũ.
Sử dụng khi muốn tạo phiên bản mới để sửa chữa mà không ảnh hưởng đến tệp cũ
Ch5a. Một số khái niệm và thao tác cơ bản với Microsoft Excel
33
7/10/2013
7.4. Ghi tệp với kiểu khác
File  Save As, sau đó:
Gõ tên tệp.
Chọn kiểu tệp ở mục Save as type
*.HTML: trang web
*.DBF: cơ sở dữ liệu dBASE,

Kết quả:
Excel ghi tệp hiện hành sang tệp mới có kiểu đã chọn.
Tệp mới được mở thay thế tệp cũ.
Sử dụng khi muốn xuất dữ liệu sang dạng khác.
Ch5a. Một số khái niệm và thao tác cơ bản với Microsoft Excel
34
7/10/2013
7.5. Đóng tệp
File  Close, hoặc
Kích chuột vào nút đóng tại cửa sổ tệp, hoặc:
Gõ Ctrl + F4
Kết quả:
Tệp đang soạn thảo được đóng
Excel và các tệp khác vẫn được mở
Ch5a. Một số khái niệm và thao tác cơ bản với Microsoft Excel
35
7/10/2013
8. Một số hàm đơn giản.
SUM (miền)
Tính tổng các số trong miền
Ví dụ: SUM(A1:A5); SUM(số_ngày_thuê)
AVERAGE (miền)
Tính trung bình các số trong miền
Ví dụ: AVERAGE(B2:E10)
MAX(miền): Giá trị lớn nhất trong miền
MIN(miền): Giá trị nhỏ nhất trong miền
COUNT(miền): Số ô chứa số trong miền
IF(điều_kiện, giá_trị_1, giá_trị_2):
Nếu điều_kiện đúng, trả về giá_trị_1.
Nếu điều_kiện sai, trả về giá_trị_2.
Các lệnh IF có thể lồng nhau.

Nguồn:Kiên Nguyễn Trung

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Bai giang Excel 11
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

ppt.pngBai_giang_Excel_11.ppt[0.29 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
woz9yq
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2013-07-10 09:19:39
Loại file
ppt
Dung lượng
0.29 M
Trang
35
Lần tải
0
Lần xem
1
bài giảng điện tử Bai giang Excel 11

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng có liên quan

 • Bai giang Excel 11
  Bài giảng Excel
  Bai giang Excel 11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/7/2013

  Xem: 0

 • Bài Giảng Excel
  Tài liệu tham khảo
  Bài Giảng Excel

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tài liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/12/2010

  Xem: 0

 • Bài giảng Excel
  Bài giảng
  Bài giảng Excel

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/12/2008

  Xem: 154

 • Bai giang Excel
  Tin học
  Bai giang Excel

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/11/2009

  Xem: 42

 • Bài Giảng Excel
  Tin học
  Bài Giảng Excel

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/10/2008

  Xem: 22

 • bai giang excel
  Tin học
  bai giang excel

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/2/2009

  Xem: 17

 • Bai giang Excel
  Tin học
  Bai giang Excel

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/7/2008

  Xem: 26

 • Bài giảng Excel
  Tin học 12
  Bài giảng Excel

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/4/2009

  Xem: 6

 • BÀI GIẢNG EXCEL
  Tin học 7
  BÀI GIẢNG EXCEL

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/4/2009

  Xem: 1

 • bai giang Excel
  Excel
  bai giang Excel

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/6/2011

  Xem: 0