PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG MN HOA SEN

Lĩnh vực: Phát triển thể chất
Đề tài: Bật tại chỗ
Trò chơi: Tung và bắt bóng
LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI
Người thực hiện
Cô giáo: Phan Phương
KHỞI ĐỘNG
BÀI TẬP PHÁT TRIỂN CHUNG
VẬN ĐỘNG CƠ BẢN:

BẬT TẠI CHỖ
TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG:

TUNG VÀ BẮT BÓNG BẰNG 2 TAY
nguon VI OLET