Chào mừng quý thầy cô về dự giờ
Môn: Toán
LỚP: 3C
Giáo viên: Trần Thị Thu Trang
KHỞI ĐỘNG
Trò chơi:“Hái hoa”
Luật chơi: Trên lẳng hoa có rất nhiều bông hoa, bạn nào hái được bông hoa nào thì thực hiện theo yêu cầu bông hoa mình hái được. Nếu trả lời đúng thì sẽ được nhận một lá cờ đỏ. Nếu trả lời sai sẽ nhận hình phạt nhảy lò cò từ dưới lớp lên bục giảng.
a)9 x 6= 9 x 7= 9 x 8 = 9 x 9=

54 : 9= 63 : 9= 72 : 9= 81 : 9=
54

6
63

7

72

8
81

9
b)18 : 9= 27 : 9= 36 : 9= 45 : 9=

18 : 2= 27 : 3= 36 : 4= 45 : 5=
2

9
3

9
4

9
5

9
Bài 1: Tính nhẩm:
Bài 2: Soá ?
3
9
27
9
63
7
Bài 3: Moät coâng ti döï ñònh xaây 36 ngoâi nhaø, ñeán nay ñaõ xaây ñöôïc soá nhaø ñoù. Hoûi coâng ti coøn phaûi xaây tieáp bao nhieâu ngoâi nhaø nöõa?
Bài giải:
Số ngôi nhà đã xây được là:
36 : 9 = 4 (ngôi nhà)
Số ngôi nhà còn phải xây tiếp là:
36 – 4 = 32 (ngôi nhà)
Đáp số: 32 ngôi nhà
18 : 9 = 2 ( ô vuông )
18 : 9 = 2 ( ô vuông )

Trò chơi
Ai nhanh?
Ai đúng?
45 : 9 = ?
A: 7
B: 6
C: 5

A: Lấy thương nhân với số bị chia.
B: Lấy số bị chia chia cho thương.

C: Lấy số bị chia nhân với thương.
Trong phép chia hết, muốn tìm số chia ta làm thế nào?
của 18 là?
A: 2
B: 4
C: 6
Kiến thức cần nắm:
Bảng nhân, chia 9 đã học.
Cách tìm số chia, số bị chia chưa biết.
Giải toán bằng hai phép tính.
Tìm một trong các phần bằng nhau của một số.
Chúc các em chăm ngoan – học giỏi!...
Kính chúc quý thầy cô mạnh khỏe
Chúc các em ngoan, học giỏi !
Tiết học kết thúc