bai Phương trình cân bằng nhiệt

Đăng ngày 4/22/2010 5:37:31 PM | Thể loại: | Chia sẽ bởi: Hiếu Lê Thị | Lần tải: 283 | Lần xem: 188 | Page: 14 | Kích thước: 4.20 M | Loại file: ppt

  • bai Phương trình cân bằng nhiệt - 1
  • bai Phương trình cân bằng nhiệt - 2
  • bai Phương trình cân bằng nhiệt - 3
  • bai Phương trình cân bằng nhiệt - 4
  • bai Phương trình cân bằng nhiệt - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dungVật Lý 8
Bài 25 (TIEÁT 28):
PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT
GV: L� TH? HI?U
PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN 12
TRƯỜNG THCS PHAN B?I CH�U
Kiểm tra bài cũ:
Câu 1:Nhiệt lượng vật thu vào phụ thuộc vào những
yếu tố nào?
Câu 2:Nêu công thức tính nhiệt lượng? Nêu ý nghĩa
các đại lượng trong công thức?
Câu 3:Nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K có ý
nghĩa gì?
Nhiệt truyền từ ca nước sang giọt nước ?
Nhiệt truyền từ giọt nước sang ca nước?
hay
Khi nhỏ một giọt nước sôi vào một ca nước?
?
Khi quá trình truyền nhiệt xảy ra nhiệt truyền từ vật nào sang vật nào?
1. Nhiệt truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn .
Quá trình truyền nhiệt ngừng xảy ra khi nào?
?
2. Sự truyền nhiệt xảy ra cho tới khi nhiệt độ của 02 vật bằng nhau thì ngừng lại .
Khi quá trình truyền nhiệt xảy ra vật nào thu vào nhiệt lượng? Vật nào toả ra nhiệt lượng?
Thu vào
Toả ra
3. Nhiệt lượng do vật này tỏa ra bằng nhiệt lượng do vật khác thu vào .
I/ Nguyên lý truyền nhiệt:
1. Nhiệt truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn .
2. Sự truyền nhiệt xảy ra cho tới khi nhiệt độ của 02 vật bằng nhau thì ngừng lại.
3. Nhiệt lượng do vật này tỏa ra bằng nhiệt lượng do vật khác thu vào .
Khi có hai vật truyền nhiệt cho nhau thì:
II/ Phương trình cân bằng nhiệt
Q tỏa ra
==
Q thu vào
Q thu vào được tính theo công thức nào ?
Q = m.c.Δt = m.c.(t2-t1)
Q tỏa ra được tính bằng công thức nào ?
Q = m.c.Δt = m.c.(t1-t2)
t1: nhiệt độ ban đầu.
t2: nhiệt độ cuối.
III. Ví dụ về dùng phương trình cân bằng nhiệt
Thả một quả cầu nhôm khối lượng 0,15kg được đun nóng tới 100oC vào một cốc nước ở 20oC. Sau một thời gian , nhiệt độ của quả cầu và của nước đều bằng 25oC . Tính khối lượng nước , coi như chỉ có quả cầu và nước truyền nhiệt cho nhau . Cho bieát nhieät dung rieâng cuûa nhoâm laø 880J/kg.K , cuûa nöôùc laø 4200J/kg.K

Tóm tắt
Quả cầu nhôm
Nước
m1 = 0,15kg
c1 = 880J/kg.K
t1 = 100oC
t2 = 25oC
c2 =4200J/kg.K
t1 =20oC
t 2 =25oC
m2 =?
Nhiệt lượng của quả cầu nhôm tỏa ra khi nhiệt độ hạ từ 100oC xuống 25oC là :
Qtoûa= m1.c1.(t1-t2)
Nhiệt lượng nước thu vào khi tăng nhiệt độ từ 20oC lên 25oC là :
Qthu = m2.c2.(t2-t1)
Phương trình cân bằng nhiệt: Q thu = Q tỏa
m2.c2.(t2-t1) = 9900J
m2=. 9900 .
c1.(t1 –t2)
Nhiệt lượng của quả cầu nhôm tỏa ra khi nhiệt độ hạ từ 100oC xuống 25oC là :
Qtoûa= m1.c1.(t1-t)
= 0,15.880.(100-25) = 9900 (J)
Nhiệt lượng nước thu vào khi tăng nhiệt độ từ 20oC lên 25oC là :
Qthu = m2.c2.(t-t2)
Phương trình cân bằng nhiệt:
Q thu = Q tỏa
m2.c2.(t-t2) = 9900 (J)
m2=. 9900 .
200.(25-20)
m2=0,47 (kg)
IV. Vận Dụng:
C3: Để xác định nhiệt dung riêng của một kim loại , người ta bỏ vào nhiệt lượng kế chứa 500g nước ở nhiệt độ 13oC một miếng kim loại có khối lượng 400g được đun nóng tới nhiệt độ 100oC .Nhiệt độ khi có cân bằng nhiệt là 20oC . Tính nhiệt dung riêng của kim loại . Bỏ qua nhiệt lượng làm nóng nhiệt lượng kế và không khí . Lấy nhiệt dung riêng của nước là 4190J/kg.K.
Tóm tắt
Miếng kim loại
Nước
m1 = 400g =0,4kg
t1 = 100oC
t2 = 20oC
c1 = ?
c2 = 4190 J/kg.K
t1 = 130C
t 2 = 20oC
m2 = 500g =0,5kg
Nhiệt lượng của mieáng kim loaïi tỏa ra khi nhiệt độ hạ từ 100oC xuống 20oC là :
Qtoûa= m1.c1.(t1-t2) = 0,4.c1 . (100 -20)
Nhiệt lượng nước thu vào khi tăng nhiệt độ từ 13oC lên 20oC là :
Qthu = m2.c2.(t2-t1) =
Phương trình cân bằng nhiệt:
Q thu = Q tỏa
14 665 = m1.c1.(t1-t2)
C1 = . 14 665 .
0,4. (100 -20)
0,5.4190.(20 -13 ) = 14 665 (J)
= 458 (J/kg.K)
IV. Vận Dụng:
C2: Người ta thả một miếng đồng khối lượng 0,5kg vào 500g nước . Miếng đồng nguội đi từ 80oC xuống 20oC. Hỏi nước nhận được một nhiệt lượng bằng bao nhiêu và nóng lên thêm bao nhiêu độ .
Tóm tắt
Miếng đồng
Nước
m1 = 0,5kg
c1 = 880J/kg.K
t1 = 80oC
t2 = 20oC
c2 =4200J/kg.K
m2 =500g
Qthu ?
Nhiệt lượng của quả cầu nhôm tỏa ra :
Qtoûa= m1.c1.(t1-t2)
Phương trình cân bằng nhiệt: Q thu = Q tỏa
Vậy nhiệt lu?ng nu?c thu v�o :
Độ tăng nhiệt độ là :
Qthu = m2.c2.(t2-t1)
IV.Vận Dụng:
C1
a) Hãy dùng phương trình cân bằng nhiệt để tính nhiệt độ của hỗn hợp gồm 200g nước đang sôi đổ vào 300g nước ở nhiệt độ trong phòng .
b) Tiến hành thí nghiệm để kiểm tra giá trị của nhiệt độ tính được . Giải thích tại sao nhiệt độ tính được không bằng nhiệt độ đo được?
BÀI HỌC ĐÃ KẾT THÚC
Thân ái chào các em
Thực hiện tháng 08 - 2009
DẶN DÒ: Học bài 19 ? 24
Làm bài tập trong SBT
Tiết sau: ôn tập