TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁT QUẾ A

MÔN: TOÁN - LỚP 2A
BẢNG CHIA 5 - MỘT PHẦN NĂM – LUYỆN TẬP


GV: Vũ Thị Liên
Mục tiêu:
BẢNG CHIA 5 - MỘT PHẦN NĂM - LUYỆN TẬP
Thứ năm ngày 23 tháng 4 năm 2020
Toán
- Lập được bảng chia 5, Nhận biết được một phần năm..
- Nhớ được bảng chia 5.
- Biết giải bài toán có một phép tính chia liên quan đến
bảng chia 5.
5 x 4 =
20 : 5 =
? chấm tròn
1) Bảng chia 5
20
Có 20 chấm tròn chia đều vào các tấm bìa, mỗi tấm bìa có 5 chấm tròn. Hỏi có tất cả bao tấm bìa?
4
15 : 5 = 3
5 : 5 = 1
10 : 5 = 2
20 : 5 = 4
25 : 5 = 5
30 : 5 = 6
35 : 5 = 7
40 : 5 = 8
45 : 5 = 9
50 : 5 = 10
5 x 3 = 15
5 x 1 = 5
5 x 2 = 10
5 x 4 = 20
5 x 5 = 25
5 x 6 = 30
5 x 7 = 35
5 x 8 = 40
5 x 9 = 45
5 x 10 = 50
15 : 5 = 3
5 : 5 = 1
10 : 5 = 2
20 : 5 = 4
25 : 5 = 5
30 : 5 = 6
35 : 5 = 7
40 : 5 = 8
45 : 5 = 9
50 : 5 = 10
2
4
6
8
10
9
7
5
Bài 1: Số? ( T121)
3
1
Bài 2 ( T121) : Có 15 bông hoa cắm đều vào 5 bình hoa . Hỏi mỗi bình có mấy bông hoa ?
15 bông : 5 bình
......bông hoa?
Mỗi bình có số bông hoa là :
15 : 5 = 3 ( bông hoa )
Đáp số : 3 bông hoa
Tóm tắt
Bài giải
1 bình:
Mỗi bình: :
* Chia hình vuông thành năm phần bằng nhau.
* Tô màu một phần, được một phần năm hình vuông.
2) Một phần năm
Luyện viết:
1
5
Một
phần
năm

A
B
C
D
1. Đã tô màu hình nào ?(T122)
Bài 1: Tính nhẩm:

10 : 5 = 15 : 5 = 20 : 5 = 25 : 5 =

30 : 5 = 45 : 5 = 35 : 5 = 50 : 5 =
2
3
4
5
6
9
7
10
3) Luyện tập (T123)
5 x 2 =
5 x 3 =
5 x 4 =
5 x 1 =
10 : 2 =
10 : 5 =
15 : 3 =
15 : 5 =
20 : 4 =
20 : 5 =
5 : 1 =
5 : 5 =
Bài 2: Tính nhẩm
10
5
2
15
5
3
20
5
4
5
5
1
Bài 3
Có 35 quyển vở chia đều cho 5 bạn. Hỏi mỗi bạn có mấy quyển vở ?
Bài giải :
Số quyển vở mỗi bạn có là:
35 : 5 = 7 ( quyển vở)
Đáp số: 7 quyển vở
Tóm tắt:
35 quyển vở : 5 bạn
1 bạn:…quyển vở?
Bài 4
Tóm tắt:
1 đĩa: 5 quả cam
25 quả cam:………đĩa?
Có 25 quả cam xếp vào các đĩa, mỗi đĩa 5 quả. Hỏi xếp được vào mấy đĩa?
Bài giải :
Số đĩa xếp được là:
25 : 5 = 5 ( đĩa)
Đáp số: 5 đĩa
DẶN DÒ:
Học thuộc bảng chia 2, 3,4 và 5
Hoàn thành các bài tập.
Chuẩn bị bài Luyện tập chung
CHÚC CÁC EM LUÔN
CHĂM NGOAN, HỌC GIỎI.