MÔN: TOÁN
LỚP 3.2
Giáo viên: Ngô Thị Hằng
BẢO VỆ
KHU PHỐ
BẢO VỆ KHU PHỐ
2
1
3
4
Hoàn thành
Câu 1: Tính nhẩm
5 x 6 =
30
Câu 2:
Trong các phép chia có dư với số chia là 3. Số dư lớn nhất của các phép chia đó là:
2
Câu 3: Tính nhẩm
42 : 6 =
7
Câu 4: Tính:
7 + 7 + 7 + 7 =
28
BẢO VỆ KHU PHỐ
Yeah!!!
Cảm ơn các bạn!!!
Thứ hai ngày18 tháng10 năm 2021
Bảng nhân 7
BẢNG NHÂN 7
LẬP BẢNG NHÂN 7
7 được lấy 1 lần, ta viết:
7 x 1 = 7
7 x 1 = 7
7 được lấy 2 lần, ta có:
7 x 2 =
7 + 7 =
14
Vậy: 7 x 2 =
14
7 x 2 = 14
7 được lấy 3 lần, ta có:
7 x 3 =
7 + 7 + 7 =
21
Vậy: 7 x 3 =
21
7 x 3 = 21
+ 7
+ 7
7 x 4 =
7 x 5 =
7 x 6 =
7 x 7 =
7 x 8 =
7 x 9 =
7 x 10 =
28
35
42
49
56
63
70
+ 7
7 × 1 = 7
7 × 2 = 14
7 × 3 = 21
7 × 4 = 28
7 × 5 = 35
7 × 6 = 42
7 × 7 = 49
7 × 8 = 56
7 × 9 = 63
7 × 10 = 70
Bảng nhân 7
7 x 3 =
7 x 5 =
7 x 7 =
7 x 8 =
7 x 6 =
7 x 4 =
7 x 2 =
7 x 10 =
7 x 9 =
7 x 1 =
0 x 7 =
7 x 0 =
21
35
49
56
42
28
14
70
63
7
0
0
1
Tính nhẩm
Mỗi tuần lễ có 7 ngày. Hỏi 4 tuần lễ có tất cả bao nhiêu ngày ?
Tóm tắt
1 tuần có: 7 ngày
4 tuần có: … ngày?
Bài giải
Số ngày của 4 tuần lễ là:
7 x 4 = 28 (ngày)
Đáp số: 28 ngày
2
Đếm thêm 7 rồi viết số thích hợp vào ô trống.
7
14
21
63
49
28
35
42
56
70
3
1
2
3
4
Số nào nhân với 0 cũng bằng…..
Bằng 0
Điền tiếp số thích hợp vào dãy:
63; 56; … ; 42; 35
Số: 49
Tính nhẩm: 7 x 6 =
42
So sánh: 7 x 5 ….. 5 x 7
=
nguon VI OLET