TOÁN: BẢNG NHÂN 7
CHÀO MỪNG CÁC EM
ĐẾN VỚI GIỜ HỌC HÔM NAY
Giáo viên: Đào Thị Thu Thủy
12
6 × 2
18
6 × 3
24
6 × 4
30
6 × 5
36
6 × 6
42
6 × 7
48
6 × 8
54
6 × 9
60
6 × 10
HÁI HOA
DÂN CHỦ
6 × 1
6
Khám phá
Toán: Bảng nhân 7
LẬP BẢNG NHÂN 7
7 được lấy 1 lần, ta viết :
7 x 1 = 7
7 x 1 = 7
7 được lấy 2 lần, ta viết :
7 x 2 =
7 + 7 =
14
Vậy: 7 x 2 =
14
7 x 2 = 14
7 được lấy 3 lần, ta viết :
7 x 3 =
7 + 7 + 7 =
21
Vậy: 7 x 3 =
21
7 x 3 = 21
+ 7
+ 7
7 x 4 =
7 x 5 =
7 x 6 =
7 x 7 =
7 x 8 =
7 x 9 =
7 x 10 =
28
35
42
49
56
63
70
Thứ hai, ngày 18 tháng 10 năm 2021
7 được lấy 1 lần
7 x 1 = 7
7 được lấy 2 lần, ta có:
7 x 2 =
7 + 7 =
14
Vậy: 7 x 2 =
14
7 được lấy 3 lần, ta có:
7 x 3 =
7 + 7 + 7 =
21
Vậy: 7 x 3 =
21
Thứ hai, ngày 18 tháng 10 năm 2021
 
 
 
Em có nhận xét gì về bảng nhân 7 ?
Thừa số thứ nhất đều là 7.
Thừa số thứ 2 là dãy STN liên tiếp từ 1 đến 10.
.
Hai tích liền kề hơn kém nhau 7 đơn vị.


LUYỆN TẬP
Bài 1: Tính nhẩm
7 x 3 =
7 x 5 =
7 x 7 =
7 x 8 =
7 x 6 =
7 X 4 =
7 x 2 =
7 x 10 =
7 x 9 =
7 x 1 =
0 x 7 =
7 x 0 =
21
35
49
56
42
28
14
70
63
7
0
0
Thứ hai, ngày 18 tháng 10 năm 2021
Toán: Bảng nhân 7
+ Số 0 nhân với bất kỳ số nào cũng bằng 0 và ngược lại.
+ Số 1 nhân với bất kỳ số nào cũng bằng chính số đó và ngược lại.
Bài 2: Mỗi tuần lễ có 7 ngày. Hỏi 4 tuần lễ có tất
cả bao nhiêu ngày?
Tóm tắt
1 tuần có: 7 ngày
4 tuần có: … ngày?
Bài giải
Số ngày 4 tuần lễ có là:
7 x 4 = 28 (ngày)
Đáp số: 28 ngày
Toán: Bảng nhân 7
Thứ hai, ngày 18 tháng 10 năm 2021
Bài 3: Đếm thêm 7 rồi viết số thích hợp vào ô trống.
7
14
21
63
49
28
35
42
56
70
Toán: Bảng nhân 7
Thứ hai, ngày 18 tháng 10 năm 2021
TRÒ CHƠI
TÌM ĐƯỜNG VỀ
Có 5 chú gà lạc đường về chuồng. Các em hãy giúp các chú gà tìm được đường về.
3 x 7
7 x 8
4 x 7
9 x 7
6 x 7
Học thuộc bảng nhân 7.
Làm bài tập Toán in.
Xem trước bài: Luyện tập trang 32
DẶN DÒ
Chào tạm biệt các em
!
nguon VI OLET