UBND HUYỆN ĐAN PHƯỢNG
TRƯỜNG MẦM NON LIÊN HÀ
BÀI THUYẾT TRÌNH
GV: Nguyễn Thị Hồng Nhung
Một số giải pháp giáo dục
kỹ năng sống cho trẻ 4-5 tuổi
I. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI
II. CÁC BIỆN PHÁP
III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
CẤU TRÚC BÀI
I. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI
Phối hơp với phụ huynh
Hướng dẫn trẻ phối hợp với bạn
Rèn kỹ năng trong các hoạt động
XD kế hoạch rèn luyện KN cho trẻ
II. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
Biện pháp 1:
Xây dựng kế hoạch rèn KN cho trẻ
Biện pháp 2:
Rèn KN trong các hoạt động
2.1: Rèn kỹ năng chào hỏi.
Biện pháp 2:
Rèn KN trong các hoạt động
2.2. Rèn kỹ năng cất đồ chơi sau giờ học
Biện pháp 2:
Rèn KN trong các hoạt động
2.3 Rèn Kỹ năng ăn văn minh
Biện pháp 2:
Rèn KN trong các hoạt động
2.4 Rèn Kỹ năng lấy gối cất gối
2.5 Kỹ năng gấp quần gấp áo
2.6 Dạy trẻ KN lau giá đồ dùng
Biện pháp 2:
Rèn KN trong các hoạt động
Biện pháp 3:
Hướng dẫn trẻ biết cách hợp tác với các bạn trong nhóm
Biện pháp 4:
Phối hợp với phụ huynh
III. KẾT QUẢ
Xin chân thành cảm ơn.
nguon VI OLET