Toán – Lớp 4C
Biểu đồ. ( Tiếptheo)

KIỂM TRA BÀI CŨ
- Lớp nào tham gia nhiều môn nhất? Lớp nào tham gia ít môn nhất?
- Có mấy lớp tham gia? Lớp 4A tham gia những môn nào?
* Biểu đồ sau đây nói về các môn thể thao khối 4 đã tham gia.
Toán
Biểu đồ. ( Tiếptheo)

1.Giới thiệu biểu đồ hình cột.
con
Thôn
2000
2200
1600
2750
* Đây là biểu đồ nói về số chuột mà bốn thôn đã tiêu diệt được.
* Quan sát biểu đồ cho biết:
+ Biểu đồ có mấy cột? Dưới chân của các cột ghi gì?
+Trục bên trái của biểu đồ ghi gì?
+ Số được ghi trên đỉnh mỗi cột là gì?
+ Biểu đồ có 4 cột. Dưới chân của các cột ghi tên của 4 thôn.
con
Thôn
2000
2200
1600
2750
- Hàng dưới ghi tên các thôn.
- Các số ghi ở bên trái của biểu đồ chỉ số chuột.
- Mỗi cột biểu diễn số chuột của thôn đó đã diệt
- Số ghi ở đỉnh cột chỉ số chuột biểu diễn ở cột đó.
con
Thôn
2000
2200
1600
2750
* Đây là biểu đồ nói về số chuột mà bốn hôn đã tiêu diệt được.
Số chuột bốn thôn đã tiêu diệt được.
Biểu đồ trên cho ta biết:
- Bốn thôn được nêu tên trên biểu đồ là: Đông; Đoài; Trung; Thượng
+ Số chuột đã diệt được của thôn Đông là 2000con; thôn Đoài là 2200 con; thôn Trung là 1600 con; thôn Thượng là 2750 con.
+ Cột cao hơn biểu diễn số chuột nhiều hơn. Cột thấp hơn biểu diễn số chuột ít hơn.
con
Thôn
2000
2200
1600
2750
+ Biểu đồ biểu diễn số chuột đã diệt được của các thôn nào?
+ Biểu đồ biểu diễn số chuột đã diệt được của thôn: Đông; Đoài; Trung; Thượng
+ Số chuột diệt được của mỗi thôn ?
+ Thôn Đông là 2000con; thôn Đoài là 2200 con; thôn Trung là 1600 con; thôn Thượng là 2750 con.
+ Thôn nào diệt được nhiều chuột nhất? Thôn nào diệt được ít chuột nhất?
+ Thôn diệt được nhiều chuột nhất là thôn Thượng. Thôn diệt được ít chuột nhất là thôn Trung.
con
Thôn
2000
2200
1600
2750
- Cả 4 thôn diệt đưuợc bao nhiêu con chuột?
Số chuột cả 4 thôn diệt được là:
2000 + 2200 + 1600 + 2750 = 8550 (con)
* Bài 1: Biểu đồ duưới đây nói về số cây của khối lớp 4 và khối lớp 5 đã trồng.
35
45
40
23
28
cây
Lớp
Số cây của khối lớp 4 và khối lớp 5 đã trồng.
a, Có những lớp nào đã tham gia trồng cây?
a. Có 4 lớp tham gia trồng cây là: Líp 4A, 4B, 5A, 5B, 5C
b. Lớp 4A trồng 35 cây,lớp 5B trồng đưuợc 40 cây, lớp 5C trồng đuược 23 cây.
b. Tìm số cây của 3 lớp: 4A, 5B, 5C ?
c, Khối lớp 5 có mấy lớp tham gia trồng cây, là những lớp nào?
c. Khối lớp 5 có 3 lớp tham gia trồng cây,là lớp 5A, 5B, 5C.
d,Có mấy lớp trồng đưuợc trên 30 cây? Là những lớp nào?
d. cã 3 líp trång ®­ưîc trªn 30 c©y lµ líp: 4A, 5A, 5B.
e, Lớp nào trồng đưuợc nhiều cây nhất? Lớp nào trồng ít cây nhất?
e. Lớp 5A trồng đưuợc nhiều cây nhất, lớp 5C trồng ít cây nhất.
* Bài 1: Biểu đồ duưới đây nói về số cây của khối lớp 4 và khối lớp 5 đã trồng.
35
45
40
23
28
cây
Lớp
Số cây của khối lớp 4 và khối lớp 5 đã trồng.
* Số cây trồng đưuợc của cả khối lớp 4 và khối lớp 5 là bao nhiêu cây?
Số cây cả hai khối trồng được là:
35+ 28 + 45+ 40+23 = 171( cây)
* Bài 2: Sè líp Mét cña tr­ường TiÓu häc Hßa B×nh trong 4 n¨m häc như sau:
Năm học 2001-2002: 4 lớp
Năm học 2003-2004: 6 lớp
Năm học 2002-2003: 3 lớp
Năm học 2004-2005: 4 lớp
a. Viết tiếp vào chỗ chấm trong biểu đồ dưu?i đây:
Số lớp Một của TRUONG tiểu học hòa bình
(Số lớp)
4
3
6
4
2002-2003
2004-2005
(Năm học)





* Bài 2: Sè líp Mét cña trư­êng TiÓu häc Hßa B×nh trong 4 n¨m häc như sau:
Số lớp Một của trường tiểu học hòa bình
(Số lớp)
4
3
6
4
2002-2003
2004-2005
(Năm học)
b. Dựa vào biểu đồ trả lời câu hỏi
- Số lớp 1 của năm học 2003-2004 nhiều hơn của năm học 2002-2003 là bao nhiêu lớp?
- Số lớp 1 của năm học 2003-2004 nhiều hơn của năm học 2002-2003 là: 3 l?p.
- Năm học 2002-2003 mỗi lớp 1 có 35 HS. Hỏi năm học đó tru?ng TH Hòa Bình có bao nhiêu HS lớp 1?
- Năm học 2002-2003 mỗi lớp 1 có 35 HS. Năm học đó tru?ng TH Hòa Bình có 105 h?c sinh lớp 1 .
Vì : 1 lớp : 35 học sinh. 3 lớp: 35 x 3 = 105 (học sinh)
- Năm học 2004 -2005 mỗi lớp 1 có 32 HS thỡ s? h?c sinh 1 nam h?c 2002 - 2003 ớt hon nam h?c 2004 - 2005 l� bao nhiờu h?c sinh ?
- Năm học 2004 -2005 mỗi lớp 1 có 32 HS thỡ s? h?c sinh 1 nam h?c 2002 - 2003 ớt hon nam h?c 2004 - 2005 l� 23 h?c sinh .
* Năm học : 2004 – 2005:
1 lớp : 32 học sinh.
4 lớp: 32 x 4 = 128 (học sinh)
Năm học : 2002 – 2003:
1 lớp : 35 học sinh.
3 lớp: 35 x 4 = 105 (học sinh)
Vậy: 128 – 105 = 23 (học sinh)
CỦNG CỐ
Dặn dò
CHÀO CÁC EM !