Môn Toán
.
Thứ năm, ngày 14 tháng 10 năm 2021
1) Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số ta làm như thế nào?
*Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng các số đó, rồi chia tổng đó cho số các số hạng.
Toán
Khởi động
2)Tìm số trung bình cộng của các số sau:
34; 91; 64.
(34 + 91+ 64) : 3 = 63
Thứ năm, ngày 14 tháng 10 năm 2021
Toán
Khởi động
Thứ năm, ngày 14 tháng 10 năm 2021
Toán
Biểu đồ
Thứ năm, ngày 14 tháng 10 năm 2021
Toán :
Biểu đồ
Biểu đồ có mấy cột, mỗi cột nói lên điều gì?
Toán
Biểu đồ
Thứ năm, ngày 14 tháng 10 năm 2021
Biểu đồ gồm hai cột:
- Cột bên trái: ghi tên các gia đình.
- Cột bên phải: Cho biết số con trai, số con gái trong mỗi gia đình đó.
Biểu đồ có mấy cột, mỗi cột nói lên điều gì?
Biểu đồ có mấy hàng? Mỗi hàng cho biết về điều gì?
Biểu đồ có 5 hàng.
Mỗi hàng cho biết tên của một gia đình và số con của 5 gia đình đó.
Nhìn vào biểu đồ hãy cho biết:
1/ Tên của năm gia đình.
2/ Mỗi gia đình có mấy con trai và mấy con gái?
Nhìn vào biểu đồ hãy cho biết:
1/ Tên của năm gia đình.
Tên của 5 gia đình là: gia đình cô Mai, gia đình cô Lan, gia đình cô Hồng, gia đình cô Đào, gia đình cô Cúc.
Thứ năm, ngày 14 tháng 10 năm 2021
Toán
Biểu đồ
2/ Mỗi gia đình có mấy con trai và mấy con gái?
+ Gia đình cô Mai có: 2 con gái
+ Gia đình cô Lan có: 1 con trai.
+ Gia đình cô Hồng có: 2 con,
một trai và một gái.
+ Gia đình cô Cúc có: 2 con trai
Thứ năm, ngày 14 tháng 10 năm 2021
Toán
Biểu đồ
Bài tập 1
Toán
Biểu đồ
Bài tập 1
Biểu đồ trên có mấy cột?
- Mỗi cột cho biết về điều gì?
Biểu đồ trên có 5 cột.
Cột đầu tiên bên trái ghi tên các lớp 4 tham gia chơi thể thao.
Bốn cột còn lại cho biết các môn thể thao.
Toán
Biểu đồ
Bài tập 1
Biểu đồ trên có mấy hàng?
Mỗi hàng cho biết về điều gì?
Biểu đồ trên có 3 hàng.
Mỗi hàng ghi tên một lớp và cho biết lớp đó tham gia những môn thể thao nào.
Toán
Biểu đồ
Bài tập 1
Toán
Biểu đồ
4A
4B
4C
a/ Những lớp nào được nêu tên trong biểu đồ?
Bài tập 1
Lớp 4A, 4B, 4C
Toán
Biểu đồ
b/ Khối lớp 4 tham gia mấy môn thể thao, gồm những môn nào?
Khối lớp 4 tham gia 4 môn thể thao là: bơi, nhảy dây, cờ vua, đá cầu
Bài tập 1
Toán
Biểu đồ
c/ Môn bơi có mấy lớp tham gia, là những lớp nào?
Môn bơi có 2 lớp tham gia là lớp 4A và lớp 4C.
Bài tập 1
Toán
Biểu đồ
d/ Môn nào có ít lớp tham gia nhất?
Môn cờ vua chỉ có một lớp tham gia là lớp 4A.
Bài tập 1
Toán
Biểu đồ
e/ Hai lớp 4B và 4C tham gia tất cả mấy môn? Hai lớp
đó cùng tham gia những môn nào?
Hai lớp 4B và 4C tham gia tất cả 3 môn. Hai lớp cùng tham gia môn đá cầu.
Bài tập 1
Toán
Biểu đồ
Bài tập 2
Toán
Biểu đồ
Bài tập 2
Biểu đồ trên gồm mấy cột?
Biểu đồ trên gồm 2 cột: Cột bên trái ghi tên năm. Cột bên phải ghi số tạ thóc mà gia đình bác Hà thu hoạch.
Thứ năm, ngày 14 tháng 10 năm 2021
Toán
Biểu đồ
Bài tập 2
Biểu đồ trên gồm mấy hàng?
Biểu đồ trên gồm 3 hàng. Mỗi hàng ghi tên một năm và cho biết năm đó bác Hà thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc.
Toán
Biểu đồ
Bài tập 2
Toán
Biểu đồ
Bài tập 2
a) Năm 2002 gia đình bác Hà thu hoạch được mấy tấn thóc ?

A. 3 tấn
B. 4 tấn
C. 5 tấn
10 tạ = 1 tấn
50 tạ = 5 tấn
Toán
Biểu đồ
Bài tập 2
b) Năm 2002 gia đình bác Hà thu hoạch được nhiều hơn năm 2000 bao nhiêu tạ thóc?

A. 1 tạ
B. 5 tạ
C. 10 tạ
Toán
Biểu đồ
Bài tập 2
c) Cả 3 năm gia đình bác Hà thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc?
Năm nào thu hoạch được nhiều thóc nhất? Năm nào thu hoạch được ít thóc nhất?
3 năm gia đình bác Hà thu được 12 tấn thóc.
Năm 2002 gia đình bác Hà
thu hoạch được nhiều thóc nhất.
Năm 2001 thu hoạch được
ít nhất.
Thứ năm, ngày 14 tháng 10 năm 2021
Toán :
Biểu đồ
Bài 2 :
a) aa) Năm 2002 gia đình bác Hà thu hoạch được … tấn thóc.
a) ab) Năm 2002 gia đình bác Hà thu hoạch nhiều hơn năm 2000 số tấn thóc là:
a) ac) Cả 3 năm gia đình bác Hà thu hoạch đước số tấn thóc là:
a) ab) Năm thu hoạch nhiều thóc là:
a) ab) Năm thu hoạch ít thóc là:
a) 50 – 40 = 10 (tạ)
A40 + 30 + 50 = 120 (tạ)
5 tấn
năm 2002
năm 2001
Vở
Thứ năm, ngày 05 tháng 10 năm 2017
Toán
Biểu đồ
Củng cố
A) 1 người
B) 2 người
C) 3 người
Gia đình cô Hồng có mấy người con trai ?
Thứ năm, ngày 05 tháng 10 năm 2017
Toán
Biểu đồ
Củng cố
A) 1 người
B) 2 người
C) 3 người
Gia đình cô Mai có mấy người con gái ?
SỐ NHÃN VỞ CỦA BA BẠN SƯU TẦM
Chú ý: Mỗi chỉ 10 cái nhãn vở
SỐ NHÃN VỞ CỦA BA BẠN SƯU TẦM
1) Bạn Bích có bao nhiêu cái nhãn vở?
A) 10 cái
B) 20 cái
C) 30 cái
C)
SỐ NHÃN VỞ CỦA BA BẠN SƯU TẦM
2) Bạn Thanh có nhiều hơn bạn Hồng bao nhiêu cái nhãn vở?
A) 20 cái
B) 30 cái
C) 40 cái
A)
SỐ NHÃN VỞ CỦA BA BẠN SƯU TẦM
3) Trung bình mỗi bạn có bao nhiêu cái nhãn vở?
A) 10 cái
B) 20 cái
C) 30 cái
C)
nguon VI OLET