Chào mừng các em đến với lớp học trực tuyến 4D
GV: MẠC THỊ LUYÊN
- Bớt 1 ở bất kì số nào (khác số 0) cũng được số tự nhiên liền trước số đó. Chẳng hạn, bớt 1 ở số 1được số tự nhiên liền trước là số 0. Không có số tự nhiên nào liền trước số 0 nên số 0 là số tự nhiên bé nhất.
KIỂM TRA BÀI CŨ
Thứ ba ngày 19 tháng 10 năm 2021
Môn: Toán
Bài :
Tìm trung bình cộng của các số sau:
a. 27 và 59
b. 42 ; 48 và 57
( 27 + 59 ) : 2 = 43
( 42 + 48 + 57 ) = 49
Thứ ba ngày 19 tháng 10 năm 2021
Toán
Biểu đồ
BIỂU ĐỒ
 Đây là một biểu đồ về các con của năm gia đình.
Thứ ba ngày 19 tháng 10 năm 2021
Môn: Toán
Bài : Biểu đồ
- Biểu đồ có mấy cột, mỗi cột nói lên điều gì?
- Cột bên phải: Cho biết số con trai, số con gái trong mỗi gia đình đó.
- Biểu đồ có mấy hàng? Mỗi hàng cho biết về điều gì?
- Biểu đồ có 5 hàng. Mỗi hàng cho biết tên của một gia đình và số con của gia đình đó.
* Biểu đồ gồm hai cột:
- Cột bên trái: ghi tên các gia đình.
* Nhìn vào biểu đồ hãy cho biết:
- Tên của năm gia đình.
- Mỗi gia đình có mấy con trai và mấy con gái?
+ Gia đình cô Hồng
+ Gia đình cô Mai
+ Gia đình cô Lan
+ Gia đình cô Cúc
+ Gia đình cô Đào
có: 2 con gái.
có: 1 con trai.
có: 1con trai và 1 con gái.
có: 1con gái.
có: 2 con trai.
- Người ta dùng biểu đồ để làm gì?
- Để thống kê hoặc so sánh một nội dung liên quan.
* Bài tập 1/ Trang 29:
a. Những lớp nào được nêu tên trong biểu đồ?
a. Những lớp được nêu tên trong biểu đồ là: Lớp 4A, 4B, 4C
b. Khối lớp 4 tham gia mấy môn thể thao, gồm những môn nào?
b. Khối lớp 4 tham gia 4 môn thể thao là: bơi, nhảy dây, cờ vua, đá cầu.
c. Môn bơi có mấy lớp tham gia, là những lớp nào?
c. Môn bơi có 2 lớp tham gia là: Lớp 4A và lớp 4C.
d. Môn nào có ít lớp tham gia nhất?
d. Môn cờ vua chỉ có một lớp tham gia là lớp 4A.
e. Hai lớp 4B và 4C tham gia tất cả mấy môn? Hai lớp đó cùng tham gia những môn nào?
g. Hai lớp 4B và 4C tham gia tất cả 3 môn. Hai lớp cùng tham gia môn đá cầu.
* Bài tập 2/ Trang 29: (không làm câu c )
a. Số tấn thóc gia đình bác Hà thu hoạch được trong năm 2002 là:
10 x 5 = 50 (tạ)
Đổi 50 tạ = 5 tấn
b. Số tạ thóc năm 2000 gia đình bác Hà thu hoạch được là:
Bài giải
10 x 4 = 40 (tạ)
Năm 2002 gia đình bác Hà thu được nhiều hơn năm 2000 số tạ thóc là:
50 - 40 = 10 (tạ)
c. Số tạ thóc năm 2001 gia đình bác Hà thu hoạch được là:
10 x 3 = 30 (tạ)
Thứ ba ngày 19 tháng 10 năm 2021
Môn: Toán
Bài : Biểu đồ
Xem trước bài Luyện tập!
Chúc các em chăm ngoan, học giỏi !
nguon VI OLET