KHỞI ĐỘNG
Tính giá trị của các biểu thức
a. 632 + 81 : x với x = 9
Các biểu thức trên gọi chung là biểu thức gì?
Nếu x = 9 thì 632 + 81: x = 632 + 81 : 9 = 632 + 9 = 641
- Biểu thức có chứa một chữ.
Biểu thức có chứa hai chữ.
Toán
Thứ hai ngày 18 tháng 10 năm 2021
Thứ hai, ngày 18 tháng 10 năm 2021
TOÁN – LỚP 4A1
Tiết 21: BIỂU THỨC CÓ CHỨA HAI CHỮ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức
- Nhận biết được biểu thức đơn giản chứa hai số .
2. Kĩ năng
- Biết tính giá trị một số biểu thức đơn giản có chứa hai chữ
3. Phẩm chất
- HS chăm chỉ học bài
4. Góp phần phát huy các năng lực
- Năng lực tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL tư duy - lập luận logic.
* BT cần làm: Bài 1, bài 2 (a, b), bài 3 (hai cột)
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Đồ dùng
- GV: + Đề bài toán ví dụ; bài giảng powpoint.
+ GV vẽ sẵn bảng ở phần ví dụ (để trống số ở các cột).
-HS: VBT, vở nháp
2. Phương pháp, kĩ thuật
- PP: Hỏi đáp, quan sát,
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi, trình bày 1 phút, động não, tia chớp
Toán
Biểu thức có chứa hai chữ.
* Ví dụ : Hai anh em cùng câu cá. Anh câu được… con cá. Em câu được…con cá. Cả hai anh em câu được… con cá.
3
2
3 + 2
4
0
4 + 0
0
1
0 + 1
a
b
a + b* Số cá câu được có thể là:
* a + b là một biểu thức có chứa hai chữ.
- Nếu a = 3 và b = 2 thì a + b =
5 là một giá trị của biểu thức a + b.
- Nếu a = 4 và b = 0 thì a + b =
4 là một giá trị của biểu thức a + b.
3 + 2 = 5
4 + 0 = 4
- Nếu a = 0 và b = 1 thì a + b =
1 là một giá trị của biểu thức a + b
0 + 1 = 1
* Mỗi lần thay chữ bằng số, ta tính được gì?
- Mỗi lần thay chữ bằng số, ta tính được một giá trị của biểu thức a + b.
Bài 1 : Tính giá trị của c + d
a. c = 10 và d = 25
b. c = 15cm và d = 45cm
* Nếu c = 10 và d = 25 thì c + d = 10 + 25 = 35
* Nếu c = 15 cm và d = 45 cm
thì c + d = 15cm + 45 cm = 60 cm
a. a = 32 và b = 20
b. a = 45 và b = 36
Nếu a = 32 và b = 20 thì a - b = 32 -20 = 12
Nếu a = 45 và b = 36 thì a - b = 45 - 36 = 9
* Bài 2: a - b là biểu thức có chứa hai chữ. Tính giá trị của a – b nếu :
* Bài 3: a x b và a: b là các biểu thức có chứa hai chữ .
Viết giá trị của biểu thức vào ô trống ( theo mẫu ).
12
3
36
4
28
60
4
112
7
10
6
360
300
500
800
800
3200
24 687
1800
5 000
5 000
31 894
63 805
54 036
88 492
88 492
85 930
85 930
* Bài 4 : Viết giá trị của biểu thức vào ô trống ( theo mẫu ).
VẬN DỤNG TRẢI NGHIỆM
* a - b là biểu thức có chứa hai chữ. Tính giá trị của a – b nếu :
a. a = 100 và b = 2
Nếu a = 100 và b = 2 thì a - b = 100 -2 = 98

CHÀO CÁC EM !
nguon VI OLET