Chào mừng các em đến với lớp học trực tuyến
Toán – Lớp 4
KH?I D?NG :

Nhắc lại công thức và quy tắc “Tính chất giao hoán của phép cộng” ?

Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi
TOÁN

BIỂU THỨC CÓ CHỨA
HAI CHỮ

Ví dụ : Hai anh em cùng câu cá. Anh câu được … con cá . Em câu được … con cá. Cả hai anh em câu được… con cá.

Muốn biết cả hai anh em câu được bao nhiêu con cá ta làm thế nào ?
Thực hiện phép tính cộng số con cá của hai anh em với nhau
Số cá câu được có thể là3
3 + 2a
b
a + b
2
4
0
4 + 0
0
1
0 + 1
Nếu a = 3 và b = 2 thì a + b =
Nếu a = 4 và b = 0 thì a + b =
- Nếu a = 0 và b = 1 thì a + b =

Mỗi lần thay chữ bằng số, ta tính được một giá trị của biểu thức a + b
3 + 2 = 5
4 + 0 = 4
0 + 1 = 1
a + b là biểu thức có chứa hai chữ
Luyện tập

Bài 1/ Tính giá trị của c + d nếu :
c= 10 và d= 25
thì c+ d = 10 + 25 = 35

c= 15 cm và d = 45 cm
c + d = 15 cm + 45 cm= 60 cm


Bài 2/ a -b là biểu thức có chứa hai chữ. Tính giá trị của a-b
Nếu a= 32và b= 20 thì giá trị của biểu thức
a - b là : a – b = 32 -20 = 12

Nếu a= 45và b= 36 thì giá trị của biểu thức
a - b là : a – b = 45 -36 = 9
Bài 3: axb và a: b là biểu thức có chứa hai chữ. Viết giá trị của biểu thức vào ô trống (theo mẫu)
112
7
360
10
Bài 3/ a x b và a: b là biểu thức có chứa hai chữ . Viết giá trị của biểu thức vào ô trống ( theo mẫu)
92
7
360
10
Củng cố
Định hướng hoạt động tiếp theo
Chúc các con sức khỏe và học tập tốt !
nguon VI OLET