Chu Thị Soa – Hải Châu- Đà Nẵng
TOÁN
BIỂU THỨC CÓ CHỨA HAI CHỮ
KIỂM TRA BÀI CŨ
- Muốn thử lại phép cộng em làm thế nào ? 
- Nêu cách thử lại phép trừ ?
Toán
Biểu thức có chứa hai chữ.
* Ví dụ : Hai anh em cùng câu cá. Anh câu được… con cá. Em câu được…con cá. Cả hai anh em câu được… con cá.
3
2
3 + 2
4
0
4 + 0
0
1
0 + 1
a
b
a + b* Số cá câu được có thể là:
* a + b là một biểu thức có chứa hai chữ.
- Nếu a = 3 và b = 2 thì a + b =
5 là một giá trị của biểu thức a + b.
- Nếu a = 4 và b = 0 thì a + b =
4 là một giá trị của biểu thức a + b.
3 + 2 = 5
4 + 0 = 4
- Nếu a = 0 và b = 1 thì a + b =
1 là một giá trị của biểu thức a + b
0 + 1 = 1
* Mỗi lần thay chữ bằng số, ta tính được gì?
- Mỗi lần thay chữ bằng số, ta tính được một giá trị của biểu thức a + b.
Bài 1 : Tính giá trị của c + d
a. c = 10 và d = 25
b. c = 15cm và d = 45cm
* Nếu c = 10 và d = 25 thì c + d = 10 + 25 = 35
* Nếu c = 15 cm và d = 45 cm
thì c + d = 15cm + 45 cm = 60 cm
a. a = 32 và b = 20
b. a = 45 và b = 36
Nếu a = 32 và b = 20 thì a - b = 32 -20 = 12
Nếu a = 45 và b = 36 thì a - b = 45 - 36 = 9
Bài 2: a - b là biểu thức có chứa hai chữ. Tính giá trị của a - b nếu :
* Bài 3: a x b và a: b là các biểu thức có chứa hai chữ .
Viết giá trị của biểu thức vào ô trống ( theo mẫu ).
12
3
36
4
28
4
112
7
70
10
700
7

CHÀO CÁC EM !
nguon VI OLET