Chào mừng các em đến với lớp học trực tuyến!
GV thực hiện:
Nguyễn Hạnh Quỳnh Chi
Thứ năm ngày 23 tháng 9 năm 2021Môn: Toán
Bài: Biểu thức có chứa một chữ
Ví dụ: Lan có 3 quyển vở, mẹ cho Lan thêm . . . quyển vở. Lan có tất cả . . . quyển vở.
1
3 + 1
2
3 + 2
3
3 + 3
. . .
. . .
a
3 + a
3 + a là biểu thức có chứa một chữ
+ Nếu a = 1 thì 3 + a = 3 + 1 = 4; 4 là một giá trị của biểu thức 3 + a
+ Nếu a = 2 thì 3 + a = 3 + 2 = 5; 5 là một giá trị của biểu thức 3 + a
+ Nếu a = 3 thì 3 + a = 3 + 3 = 6; 6 là một giá trị của biểu thức 3 + a
Mỗi lần thay chữ a bằng số ta tính được một giá trị của biểu thức 3+a
3 + a là biểu thức có chứa một chữ
*Cấu tạo của biểu thức có chứa một chữ:
- số
- 1 chữ
- dấu phép tính
*Bước 1: Thay chữ bằng số
*Bước 2: Tính
*Các bước tính giá trị biểu thức có chứa một chữ:
*Ví dụ: a – 2; 12 + b x 4; ….
a – 2 + a x 7; b : 4 - c
Luyện tập
1. Tính giá trị của biểu thức (theo mẫu):
a) 6 – b với b = 4
Mẫu: Nếu b = 4 thì 6 – b = 6 – 4 = 2.
b) 115 – c với c = 7
Nếu c = 7 thì 115 – c = 115 – 7 = 108.
c) a + 80 với a = 15
Nếu a = 15 thì a + 80 = 15 + 80 = 95.
2. Viết vào ô trống (theo mẫu ):
125 + 8 = 133
125 + 30 = 155
125 + 100 = 225
a)
Bài3/b: Tính giá trị của biểu thức 873 - n
với: n = 10; n = 0; n = 70; n = 300
Nếu n = 10
thì 873 - n = 873 - 10 = 863.
Nếu n = 70
thì 873 - n = 873 - 70 = 803.
Nếu n = 300
thì 873 - n = 873 - 300 =573.
Thứ năm ngày 23 tháng 9 năm 2021

Môn: Toán
Bài: Biểu thức có chứa một chữ
Nếu n = 0
thì 873 - n = 873 - 0 = 873.
Dặn dò:
Hoàn thiện hết các bài tập vào vở toán
Xem trước bài : Luyện tập (Trang7)
Chúc các em chăm ngoan, học giỏi!!
nguon VI OLET