bo de tin hoc nghe

bài giảng điện tử Tin học Excel
  Đánh giá    Viết đánh giá
 17       9      0
Ngày đăng 2013-08-22 21:24:16 Tác giả Tính Đào Trọng loại .xls kích thước 0.03 M số trang 25
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

BAÛNG THANH TOAÙN LÖÔNG STT Hoï loùt Löông ngaøy Soá ngaøycoâng Löông thaùng Chöùc vuï Thöôûng Phuï caápchöùc vuï Thöïclaõnh 1 Cao Vaên Coát 50000 26 1300000 GÑ 2 Buøi Thò Beùo 45000 23 1035000 PGÑ 3 Ñoã Vaên Ñaäu 40000 25 1000000 PGÑ 4 Nguyeãn Vaên Cam 37000 26 962000 TP 5 Baïch Thò Taïng 45000 22 990000 NV 6 Tröông Vaên Sình 40000 20 800000 NV 7 Phaïm Thò Luaät 37000 18 666000 NV 8 Taï Vaên Toán 50000 25 1250000 TP 9 Ñinh Thò Seùt 50000 26 1300000 NV 10 Laâm Vaên Taëc 37000 17 629000 NV Toångc

  • bo de tin hoc nghe - 1
  • bo de tin hoc nghe - 2
  • bo de tin hoc nghe - 3
  • bo de tin hoc nghe - 4
  • bo de tin hoc nghe - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

BAÛNG THANH TOAÙN LÖÔNG
STT Hoï loùt "Löông
ngaøy" "Soá ngaøy
coâng " "Löông
thaùng" "Chöùc
vuï" Thöôûng "Phuï caáp
chöùc vuï" "Thöïc
laõnh"
1 Cao Vaên Coát 50000 26 1300000 GÑ
2 Buøi Thò Beùo 45000 23 1035000 PGÑ
3 Ñoã Vaên Ñaäu 40000 25 1000000 PGÑ
4 Nguyeãn Vaên Cam 37000 26 962000 TP
5 Baïch Thò Taïng 45000 22 990000 NV
6 Tröông Vaên Sình 40000 20 800000 NV
7 Phaïm Thò Luaät 37000 18 666000 NV
8 Taï Vaên Toán 50000 25 1250000 TP
9 Ñinh Thò Seùt 50000 26 1300000 NV
10 Laâm Vaên Taëc 37000 17 629000 NV
"Toång
coäng"


Löông cao nhaát Soá ngöôøi laøm hôn 22 ngaøy
Löông trung bình "Soá ngöôøi coù löông hôn 1,000,000"
Löông thaáp nhaát

Yeâu caàu:
1. Tính coät Löùông Thaùng = Löông ngaøy*soá ngaøy coâng
"2. Laäp coâng thöùc cho coät thöôûng, vôùi möùc thöôûng ñöôïc aán ñònh nhö sau:"
Neáu soá ngaøy coâng >=25: Thöôûng 20%* Löông Thaùng
Neáu soá ngaøy coâng >=22: Thöôûng 10%* Löông Thaùng
Neáu soá ngaøy coâng <22 :Khoâng Thöôûng
"HD: Duøng haøm if(soá ngaøy coâng > 25,25%*Löông thaùng,if(…))"
"3.Laäp coâng thöùc cho coät phuï caáp chöùc vuï, bieát raèng:"
"Neáu chöùc vuï laø GÑ: 250,000 PGÑ:200,000 TP:180,000 NV: 150,000"
4. Tính coät Löông= Löông thaùng +Thöôûng + Phuï caáp chöùc vuï
"5. Laäp coâng thöùc laáy soá lieäu cho caùc oâ toång coäng, Löông cao nhaát, thaáp nhaát, trung bình"
"6. Laäp coâng thöùc laáy soá lieäu cho caùc ngöôøi laøm hôn 20 ngaøy, soá ngöôøi löông hôn 1 trieäu."
HD: Duøng haøm Countif
7. Ñònh daïng caùc oâ thuoäc coät löông sao cho:
"neáu löông >= 1,000,000 thì in ra vôùi maøu ñoû"
"neáu 500,000 < löông < 1,000,000 thì in ra vôùi maøu xanh Blue"
"Neáu löông < 500,000 thì in ra vôùi maøu tím(Magenta)"
HD: Duøng leänh Menu FormatConditional Formatting

Nguồn:Tính Đào Trọng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử bo de tin hoc nghe
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

xls.pngDE-thuchanh.XLS[0.03 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
lv0bzq
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2013-08-22 21:24:16
Loại file
xls
Dung lượng
0.03 M
Trang
25
Lần tải
17
Lần xem
9
bài giảng điện tử bo de tin hoc nghe

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng có liên quan