Tin học

Tin học

Bài 9. Bài trình chiếu

10/28/2017 8:50:02 PM

PowerPoint

10/27/2017 10:39:59 AM

PowerPoint

10/27/2017 10:39:40 AM

Bài 7. Câu lệnh lặp

10/26/2017 1:17:35 PM

Bài 5. Thao tác với bảng tính

10/25/2017 4:18:04 PM

Bài 1. Thông tin và tin học

10/24/2017 10:28:24 PM

Bài 5. Ngôn ngữ lập trình

10/24/2017 8:44:35 PM

Bài tập lần 1

10/24/2017 2:52:45 PM

bài 4 tin hoc 7

10/21/2017 6:11:56 PM

bai giang hoc go muoi ngon

10/20/2017 10:36:29 AM