Tất cả giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Công nghệ 12

Bài 18. Máy tăng âm

3/30/2018 9:53:31 PM

Bài 18. Máy tăng âm

2/4/2018 8:39:04 AM

Bài 18. Máy tăng âm

2/2/2018 8:59:31 PM

Bài 20. Máy thu hình

2/2/2018 6:45:30 PM

TKB-BÁO BÀI-KH DẠY HỌC

1/13/2018 6:27:37 AM

Bài 30. Ôn tập

1/13/2018 6:16:52 AM

Bài 20. Máy thu hình

1/13/2018 6:05:36 AM

Bài 19. Máy thu thanh

1/13/2018 6:04:32 AM

Bài 18. Máy tăng âm

1/13/2018 6:03:08 AM

Bài 6. Thực hành: Tranzito

1/13/2018 5:44:54 AM