Công nghệ 12

Công nghệ 12

Bài 20. Máy thu hình

11/17/2017 11:33:21 PM

Bài 3: Thực hành R - C - L

9/19/2017 2:46:40 PM

Công nghệ 11

9/6/2017 7:31:25 PM

Bài 30. Ôn tập

4/12/2017 4:54:55 PM

Bài 18. Máy tăng âm lop 12

3/3/2015 11:55:38 AM

Bài 20. Máy thu hình

2/12/2015 9:15:36 AM

Bài 20. Máy thu hình

1/13/2015 6:56:28 AM

Bài 19. Máy thu thanh

1/13/2015 12:15:19 AM

Đồng hồ đếm ngược

12/27/2014 9:49:29 AM

bài 8

10/26/2014 2:13:28 PM

Bài 7 Khai niem mach dien tu...

10/5/2014 3:41:40 PM

bai 5

10/3/2014 3:58:56 PM