Vật lí 11

Vật lí 11

Bài 1. Điện tích.

6/5/2017 2:18:36 PM

tranqui

5/23/2017 6:07:30 AM

Bài 33. Kính hiển vi

5/7/2017 10:21:50 PM

Bài 32. Kính lúp

4/26/2017 2:56:35 PM

Bài 28. Lăng kính

4/26/2017 2:47:10 PM

Bài 29. Thấu kính mỏng

4/26/2017 2:43:39 PM

Bài 34. Kính thiên văn

4/25/2017 11:01:44 AM

Bài 34. Kính thiên văn

4/23/2017 7:32:14 PM

Bài 34. Kính thiên văn

4/23/2017 7:16:36 PM

Bài 31. Mắt

4/22/2017 8:40:55 AM

Bài 31. Mắt

4/21/2017 8:26:06 PM

Bài 33. Kính hiển vi

4/20/2017 11:06:48 AM

Bài 34. Kính thiên văn

4/18/2017 5:27:14 AM

Bài 31. Mắt

4/18/2017 5:24:39 AM

Bài 34. Kính thiên văn

4/16/2017 8:04:42 PM

Bài 31. Mắt (tiết 1)

4/10/2017 2:49:32 AM

Bài 26. Khúc xạ ánh sáng

4/7/2017 8:06:17 PM

Tiết 54. Bài tập

4/7/2017 7:59:23 PM

Bài 29. Thấu kính mỏng

4/5/2017 8:07:16 PM

Bài 28. Lăng kính

4/5/2017 8:04:37 PM

Bài 26. Khúc xạ ánh sáng

4/4/2017 12:15:53 AM

Bài 28. Lăng kính

4/1/2017 8:46:41 PM

Bài 31. Mắt

3/31/2017 3:27:31 PM

Bài 31. Mắt

3/31/2017 1:57:00 PM

Bài 27. Phản xạ toàn phần

3/30/2017 9:54:54 PM

Bài 29. Thấu kính mỏng

3/30/2017 9:27:52 PM

lý 11CB bài 31 mắt

3/23/2017 8:44:25 PM

bài 31. mắt viễn thị

3/22/2017 5:41:40 PM

Bài 27. Phản xạ toàn phần

3/22/2017 8:48:31 AM