Tất cả giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Vật lí 11

Bài 31. Mắt

5/17/2018 4:11:25 PM

Bài 29. Thấu kính mỏng

5/17/2018 1:55:30 PM

Bài 28. Lăng kính

5/17/2018 1:42:48 PM

Bài 27. Phản xạ toàn phần

5/11/2018 10:16:10 AM

Bài 28. Lăng kính

5/11/2018 9:28:36 AM

Bài 31.Mắt (Hay)

5/1/2018 10:21:44 AM

Bài 33 kính hiển vi

4/21/2018 5:06:58 PM

bài 33 kính hiển vi

4/20/2018 5:24:58 PM

dien tich tap 1

4/16/2018 8:37:08 PM

4/16/2018 8:38:00 AM

Bài 34:Kính thiên văn

4/12/2018 11:37:52 AM

Bài 29. thấu kính mỏng

4/4/2018 11:13:16 AM

thấu kính mỏng t2

4/2/2018 4:10:27 PM

Bài 27. Phản xạ toàn phần

3/29/2018 11:02:18 PM

Bài 32. Kính lúp

3/29/2018 7:39:21 PM

Bài 28. Lăng kính

3/29/2018 4:02:34 PM

Bài 28. Lăng kính

3/29/2018 3:56:58 PM

Bài 31. Mắt

3/28/2018 2:27:33 PM

Bài 32. Kính lúp

3/27/2018 10:14:27 PM

Bài 28. Lăng kính

3/22/2018 4:21:01 PM

Bài 27. Phản xạ toàn phần

3/19/2018 12:19:33 PM

Bài 27. Phản xạ toàn phần

3/19/2018 12:02:39 PM

Bài 25. Tự cảm

3/16/2018 8:10:35 PM

Bài 25. Tự cảm

3/16/2018 7:36:48 PM

Bài 27. Phản xạ toàn phần

3/16/2018 4:58:34 PM

Bài 29. Thấu kính mỏng

3/14/2018 8:05:40 PM

Bài 28. Lăng kính

3/12/2018 5:14:09 PM

Bếp từ& lò nung cảm ứng

3/10/2018 11:40:02 PM

Bài 31. Mắt

3/10/2018 9:27:15 PM

Bài 31. Mắt

3/10/2018 9:24:57 PM

Bài 31. Mắt

3/10/2018 9:23:09 PM

Bài 27. Phản xạ toàn phần

3/8/2018 8:46:11 AM