Tin học 12

Tin học 12

Bài 8. Truy vấn dữ liệu

7/15/2017 10:43:15 PM

socket

3/17/2015 11:40:53 PM

Bài 8. Truy vấn dữ liệu

1/29/2015 1:07:33 PM

Bài 8. Truy vấn dữ liệu

1/27/2015 7:57:47 PM

Bài 6. Biểu mẫu

1/12/2015 9:40:00 PM

Bài 6. Biểu mẫu

1/6/2015 6:52:58 AM

bài giảng Tin học 12

12/6/2014 2:09:01 PM

Bài 6. Biểu mẫu

12/5/2014 11:30:07 PM

Bài 8. Truy vấn dữ liệu

12/3/2014 8:40:51 AM

Bài 8. Truy vấn dữ liệu

11/12/2014 9:39:13 AM

Bài 4. Cấu trúc bảng

11/10/2014 12:34:17 PM

BÀI 8:TRUY VẤN DỮ LIỆU

10/30/2014 2:58:56 PM

bai 9_tin 12: Báo cáo

10/21/2014 11:20:34 AM

bai 9_tin 12: Báo cáo

10/21/2014 11:19:08 AM

cau truc bang

10/16/2014 9:59:59 PM

BÀI 4: CAU TRUC BANG

9/7/2014 5:04:37 PM