Tất cả giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Tin học 12

bai 4 tin 12

2/24/2014 3:02:20 AM

Bai 13- Tin hoc 12 (hay)

2/19/2014 4:17:50 PM

Bài 9 Báo cáo

2/18/2014 12:35:49 PM

Tin học 12 - Bài 11

1/16/2014 3:01:44 AM

Tin học 12- Bài 10

1/16/2014 3:01:35 AM

Tin học 12 - Bài 13

1/16/2014 3:01:28 AM

Tin học 12 - Bài 6

1/16/2014 3:01:26 AM

Tin học 12 - Bài 8

1/16/2014 3:01:25 AM

Tin học 12 - Bài 7

1/16/2014 3:01:20 AM

Tin học 12 - Bài 12

1/16/2014 3:01:19 AM

Tin học 12 - Bài 9

1/16/2014 3:01:18 AM

Tin học 12 - Bài 5

1/15/2014 11:01:56 AM

Tin học 12 - Bài 3

1/15/2014 11:01:50 AM

Tin học 12 - Bài 1

1/15/2014 11:01:26 AM

Tin học 12 - Bài 4

1/15/2014 11:01:22 AM

Tin học 12 - Bài 2

1/15/2014 11:01:05 AM

BAI 9: BAO CAO VA KET XUAT BAO CAO

1/14/2014 11:01:46 AM

BAI 10: CSDL QUAN HE

1/14/2014 11:01:21 AM

bài 6 - biểu mẫu

12/29/2013 9:51:54 PM

Bài Giảng Query Eccess 2003

12/16/2013 11:11:14 AM

Bài 8: Truy vấn dữ liệu

11/25/2013 10:09:49 PM

giao an nghe

11/21/2013 3:29:10 PM

Truy vấn dữ liệu - Long

11/21/2013 11:11:01 AM

Báo cáo và kết xuất báo cáo

11/21/2013 7:11:44 AM

Liên kết giữa các bảng-Thi

11/20/2013 10:11:49 AM

Truy vấn dữ liệu-Thi

11/20/2013 10:11:46 AM

Bai7_LIEN KET GIUA CAC BANG

11/20/2013 9:11:55 AM

BAI8_TRUY VAN DU LIEU

11/20/2013 9:11:42 AM

BAI 4_GIOI THIEU VE ACCESS

11/20/2013 9:11:21 AM