Lớp 1

Lớp 1

Bài 48. in, un( tiet 1+2)

12/17/2017 10:21:37 PM

Bài 66. uôm, ươm

12/16/2017 8:41:31 PM

Bài 65. iêm, yêm

12/16/2017 8:40:04 PM

GIO AN HOC VAN LOP 1 BAI 64 IM - UM

12/15/2017 9:10:42 PM

Bài 44. on, an

12/15/2017 9:44:44 AM

Bài 57. ang, anh

12/15/2017 9:44:14 AM

Bài 55. eng, iêng

12/15/2017 9:43:47 AM

bài 37. Ôn tập

12/15/2017 8:32:58 AM

bài 34. ui, ưi

12/15/2017 8:32:05 AM

Bài 46 on, ơn

12/15/2017 8:31:06 AM

Bài 65. iêm, yêm

12/14/2017 9:17:52 AM

Phép trừ trong phạm vi 10

12/14/2017 9:16:55 AM

Nhiều hơn, ít hơn

12/14/2017 8:53:07 AM

Phép trừ trong phạm vi 8

12/13/2017 2:46:43 PM

Phép cộng trong phạm vi 6

12/13/2017 2:45:35 PM

Phép cộng dạng 14+3

12/13/2017 2:44:42 PM

Đồng hồ. Thời gian

12/13/2017 2:42:32 PM

Đồng hồ. Thời gian

12/13/2017 2:40:29 PM

Tiny talk 1 unit 7

12/13/2017 7:52:37 AM

Phép cộng trong phạm vi 4

12/12/2017 9:07:43 PM

Bài 11. Gia đình

12/12/2017 9:04:11 PM

Bài 12. Nhà ở

12/12/2017 8:58:42 PM

Bài 62. ôm, ơm

12/12/2017 8:43:46 PM

toan hoc 2

12/11/2017 9:55:40 PM

Bài 56. uông, ương

12/11/2017 9:46:25 PM

Bài 13. Vẽ cá

12/11/2017 7:39:32 PM

Phép cộng trong phạm vi 10

12/11/2017 10:21:06 AM

Bài 8. Ăn, uống hàng ngày

12/10/2017 10:41:14 PM

Học vần 1 bai k kh.

12/10/2017 8:39:05 PM

Bài 4. Gia đình em

12/10/2017 7:00:39 PM

Phép cộng trong phạm vi 5

12/10/2017 6:57:03 PM

Bài 16. Hoạt động ở lớp

12/10/2017 2:33:45 PM

Unit 2. What’s this?

12/9/2017 7:59:00 PM

ôn tập cuối học kì 1

12/9/2017 7:54:51 PM

Bài 44. on, an

12/9/2017 2:45:34 PM

bai 60

12/9/2017 10:35:39 AM

Bài 5. Đàn gà con

12/8/2017 8:10:17 PM

Unit 1. What colour is it?

12/8/2017 7:07:03 PM

Bài 23. Cây hoa

12/8/2017 3:27:45 PM