Lớp 1

Lớp 1

Bài 11. Đi bộ đúng quy định

10/28/2017 8:51:39 PM

Bài 44. on, an

10/28/2017 6:39:00 PM

Bài 57. ang, anh tiết 2

10/28/2017 4:39:39 PM

Số 0 trong phép cộng

10/28/2017 4:36:49 PM

Bài 13. Công việc ở nhà.

10/28/2017 8:32:04 AM

Phép cộng trong phạm vi 4

10/26/2017 9:12:18 PM

Bài 24. q-qu, gi

10/26/2017 8:37:48 PM

Bài 33. ôi, ơi

10/26/2017 5:15:08 PM

Bài 33. ôi, ơi

10/26/2017 12:34:46 PM

Bài 8. Ăn, uống hàng ngày

10/26/2017 12:29:57 PM

GIÁO ÁN

10/26/2017 6:10:29 AM

Bài 4. Gia đình em

10/25/2017 8:57:38 PM

Tiết 27 luyện tập

10/25/2017 8:55:27 PM

Tuần 5. Ngôi nhà

10/25/2017 8:52:44 PM

Bài 39. au, âu

10/25/2017 8:47:11 PM

Bài 36. ay, â-ây

10/25/2017 8:43:45 PM

Bài 22. p-ph, nh

10/25/2017 8:42:40 PM

Phép trừ trong phạm vi 3

10/25/2017 8:26:06 PM

Bài 38. eo, ao

10/25/2017 7:46:54 PM

Bài 38. eo, ao

10/25/2017 5:20:34 PM

Điểm. Đoạn thẳng

10/25/2017 1:08:30 PM

Các số tròn chục

10/25/2017 1:05:48 PM

Phép cộng trong phạm vi 10

10/25/2017 1:05:00 PM

Luyện tập chung Trang 42

10/25/2017 1:04:28 PM

Phép trừ trong phạm vi 5

10/25/2017 12:54:06 PM

Phép trừ trong phạm vi 4

10/25/2017 12:53:41 PM

Phép trừ trong phạm vi 3

10/25/2017 12:53:07 PM

Bài 96. oat, oăt

10/25/2017 10:54:36 AM

Bài 99. uơ, uya

10/25/2017 10:45:55 AM

Bài 102. uynh, uych

10/25/2017 10:36:56 AM

Bài 40. iu, êu

10/25/2017 5:29:12 AM

Học vần Bài 42. ưu, ươu

10/25/2017 4:20:03 AM

Bài 31. Ôn tập

10/24/2017 8:29:50 PM

Các số tròn chục

10/24/2017 6:15:44 PM