Lớp 2

Lớp 2

Unit 1. Hello

8/8/2017 6:08:49 PM

Unit 1. Hello

8/8/2017 6:07:32 PM

Tuần 4. Chữ hoa: C

7/24/2017 10:41:09 AM

Tuần 3. Chữ hoa: B

7/24/2017 10:35:19 AM

Tuần 2. Chữ hoa: Ă, Â

7/24/2017 10:31:57 AM

Tuần 1. Chữ hoa: A

7/24/2017 10:28:35 AM

Bài 11. Gia đình

7/22/2017 9:24:32 PM

Tuần 16. Thời gian biểu

7/22/2017 4:11:28 PM

Tuần 16. Chữ hoa: O

7/22/2017 4:10:04 PM

Tuần 16. Nghe-viết: Trâu ơi!

7/22/2017 4:08:42 PM

Ngày, tháng

7/22/2017 4:04:43 PM

Thực hành xem lịch

7/22/2017 4:04:03 PM

Thực hành xem lịch

7/22/2017 4:03:29 PM

Thực hành xem đồng hồ

7/22/2017 4:02:57 PM

Ngày, giờ

7/22/2017 4:02:22 PM

Luyện tập Trang 74

7/22/2017 3:03:58 PM

Luyện tập chung Trang 75

7/22/2017 3:03:30 PM

Đường thẳng

7/22/2017 3:02:51 PM

Tìm số trừ

7/22/2017 3:02:16 PM

Tuần 15. Bé Hoa

7/22/2017 3:01:07 PM

Tuần 15. Tập chép: Hai anh em

7/22/2017 3:00:25 PM

Tuần 15. Nghe-viết: Bé Hoa

7/22/2017 2:59:41 PM

Tuần 15. Hai anh em

7/22/2017 2:58:23 PM

Tuần 15. Chữ hoa: N

7/22/2017 2:56:56 PM

Tuần 13. Bông hoa Niềm Vui

7/19/2017 10:26:27 PM

Tuần 13. Kể về gia đình

7/19/2017 10:25:52 PM