Sinh học 9

Sinh học 9

Kiến thức liên môn

10/27/2017 9:20:22 AM

Bài 9. Nguyên phân

10/26/2017 6:11:44 PM

Bài 21. Đột biến gen

10/26/2017 12:22:29 AM

Bài 10. Giảm phân

10/25/2017 3:41:34 PM

Bài 9. Nguyên phân

10/25/2017 3:30:12 PM

Bài 21. Đột biến gen

10/24/2017 10:32:26 PM

Bài 18. Prôtêin

10/22/2017 7:26:11 PM

Bài 13. Di truyền liên kết

10/21/2017 7:42:09 AM

Bài 18. Prôtêin

10/18/2017 9:02:19 PM

sinh học 9:tiết 18 Protein

10/17/2017 2:05:53 PM

Sinh học 9 bài 17

10/14/2017 11:31:35 PM

Bài 15. ADN

10/14/2017 7:49:22 PM

CHUYÊN ĐỀ: BÀI TẬP DI TRUYỀN

10/13/2017 10:17:02 PM

Bài 9. Nguyên phân

10/12/2017 12:40:36 PM

Bai 14 - TH quan sat hinh thái NST

10/10/2017 10:30:08 PM

thực hành quan sát NST

10/9/2017 11:00:14 PM

Bài 15. ADN

10/9/2017 9:32:51 PM

Bài 13. Di truyền liên kết

10/9/2017 7:35:11 PM

Bài 21. Đột biến gen

10/8/2017 9:25:25 PM

Bài 15. ADN

10/8/2017 9:21:53 PM