Hóa học 11

Hóa học 11

Bài 1. Sự điện li

6/17/2017 3:34:40 PM

Bài 58. Anđehit-xeton(tiết 1)

4/22/2017 6:37:53 AM

Bài 16. Hợp chất của cacbon

4/6/2017 11:23:57 PM

ôn tập hóa 11

3/21/2017 9:58:54 AM

Bài 40. Ancol(tiết 1)

3/20/2017 9:44:40 PM

ancol t2

3/16/2017 9:05:00 PM

Bài 7. Nitơ

3/14/2017 6:54:16 AM

Bài 12. Phân bón hoá học

3/12/2017 3:19:15 PM

Bài 7. Nitơ

3/7/2017 9:20:14 AM

Bài 15. Cacbon

3/5/2017 11:10:02 AM

Bài 44. Anđehit - Xeton

3/2/2017 12:39:13 PM

Bài 12. Phân bón hoá học

3/1/2017 11:06:23 PM

Bài 40. Ancol (tiết 1)

2/27/2017 4:02:33 PM

Bài 41. Phenol

2/27/2017 3:58:42 PM

Bài 45. Axit cacboxylic (t1)

4/21/2015 8:10:50 PM

phenol

4/6/2015 10:34:01 PM

PHOTPHO NC

4/3/2015 4:44:18 PM

Phenol- NC

4/3/2015 3:57:33 PM

dẫn xuất Halogen

3/28/2015 1:09:15 PM

Bài 40. Ancol

3/25/2015 8:48:34 PM

Bài 41. Phenol

3/25/2015 7:02:58 PM

Bài 40. Ancol

3/24/2015 9:06:59 PM

Bài 15. Cacbon

3/19/2015 8:02:33 PM

naphtalen

3/14/2015 11:32:57 PM

Bài 32. Ankin

3/13/2015 9:24:17 PM