Tất cả giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Hóa học 11

ÔN TẬP CHƯƠNG HIDROCACBON NO

5/9/2018 3:32:27 PM

4/12/2018 10:10:09 PM

4/12/2018 10:02:31 PM

bài 44: anđehit-xeton

4/10/2018 3:15:57 PM

Bài 44: Anđehit-xeton (tiết 2)

4/10/2018 3:12:48 PM

bài phenol

3/31/2018 9:51:51 PM

Bài 41. Phenol

3/30/2018 10:23:44 PM

Bài 45. Axit cacboxylic (tiết 1)

3/30/2018 12:58:52 PM

Bài 41. Phenol

3/24/2018 6:18:22 PM

Bài 12. Phân bón hoá học

3/18/2018 8:42:01 PM

Bài 40. Ancol

3/9/2018 8:29:39 PM

Bài 29. Anken

3/4/2018 3:21:30 PM

Bài 32. Ankin

2/28/2018 4:58:33 PM

Bài 41. Phenol

2/18/2018 10:05:01 PM

Bài 33. Luyện tập: Ankin

2/18/2018 10:02:57 PM

Bài 29. Anken

2/6/2018 11:34:13 PM

Bài 15. Cacbon

1/25/2018 4:09:27 PM

Bài 12. Phân bón hoá học

1/19/2018 1:06:18 PM

Bài 32. Ankin

1/19/2018 10:54:32 AM

Bài 25. Ankan

1/11/2018 10:48:59 PM

Bài 18. Công nghiệp silicat

12/26/2017 10:08:53 PM

Bài 25. Ankan

12/18/2017 9:28:21 PM

hoá 11 bài cacbon

12/6/2017 9:31:30 PM

Bài 25. Ankan

12/1/2017 10:20:31 AM