Hóa học 12

Hóa học 12

Bài 14. Vật liệu polime

12/16/2017 3:13:53 PM

Bài 11. Peptit va protein

11/28/2017 9:22:14 PM

polime

11/21/2017 10:01:41 PM

Bài 9. Amin

11/21/2017 9:39:25 PM

Bài 14. Vật liệu polime

11/14/2017 10:00:26 PM

Bài 31. Sắt

11/13/2017 9:16:51 PM

Bài 14. Vật liệu polime

11/10/2017 12:35:11 AM

Bài 14. Vật liệu polime

11/6/2017 9:32:13 AM

Bài 14. Vật liệu polime

11/4/2017 1:48:34 PM

Bài 14. Vật liệu polime

11/3/2017 10:09:46 PM

Bài 10. Amino axit

10/27/2017 6:57:53 PM

Bài 14. Vật liệu polime

10/23/2017 8:19:30 AM

Giao an

10/20/2017 9:37:38 AM

Bài 13. Đại cương về polime

10/18/2017 10:52:05 PM

Bài 9. Amin

10/14/2017 8:21:45 AM

Bài 9. Amin

10/8/2017 10:56:48 AM

Bài 1. Este

9/24/2017 7:43:34 PM

Bài 5. Glucozơ

9/18/2017 8:38:35 AM

Bài 5. Glucozơ

9/16/2017 10:19:49 PM

Bài 1. Este

9/14/2017 12:55:21 AM

Bài 2. Lipit

9/9/2017 7:52:19 AM

Bài 1. Este

9/9/2017 7:49:34 AM

Bài 5. Glucozơ

9/7/2017 4:11:01 PM

BÀI ESTE

8/25/2017 8:50:31 PM

Bài 5. Glucozơ

6/14/2017 4:17:08 PM

Bài 21. Điều chế kim loại

4/9/2017 8:55:45 PM