Tất cả giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Tập đọc 5

Tuần 26. Nghĩa thầy trò

3/12/2018 2:47:47 PM

Tuần 27. Đất nước

3/12/2018 8:14:17 AM

Tuần 27. Tranh làng Hồ

3/12/2018 7:49:59 AM

Tuần 26. Nghĩa thầy trò

3/11/2018 8:37:34 PM

Tuan 27 . Tranh làng Hồ

3/11/2018 3:31:12 PM

Tuần 25. Phong cảnh đền Hùng

3/11/2018 10:03:41 AM

Tuần 26. Nghĩa thầy trò

3/10/2018 9:52:52 PM

Tuần 27. Tranh làng Hồ

3/10/2018 8:19:29 PM

Tuần 25. Cửa sông

3/10/2018 11:24:57 AM

Tuần 27. Tranh làng Hồ

3/10/2018 10:07:01 AM

Tuần 27. Tranh làng Hồ

3/8/2018 1:32:57 PM

Tuần 25. Cửa sông

3/7/2018 10:49:43 AM

Tuần 25. Cửa sông

3/6/2018 1:07:59 PM

Tuần 27. Đất nước

3/4/2018 10:23:02 PM

Tuần 27. Tranh làng Hồ

3/4/2018 10:21:12 PM

Tuần 25. Cửa sông

3/4/2018 4:12:30 PM

Tuần 26. Nghĩa thầy trò

3/4/2018 10:40:55 AM

Tuần 26. Nghĩa thầy trò

3/3/2018 10:08:44 PM

Tuần 26. Nghĩa thầy trò

3/2/2018 3:53:16 PM

Tuần 25. Cửa sông

3/1/2018 2:21:10 PM

Tuần 26. Nghĩa thầy trò

3/1/2018 10:34:26 AM

Tuần 4. Bài ca về trái đất

2/28/2018 10:39:04 PM

Tuần 25. Cửa sông

2/28/2018 8:22:42 PM

Tuần 25. Cửa sông

2/27/2018 8:08:58 PM