Tập đọc 4

Tập đọc 4

Tuần 16. Kéo co

12/17/2017 8:48:13 PM

Tuần 16. Kéo co

12/17/2017 2:29:13 PM

Tuần 16. Kéo co

12/16/2017 11:29:37 AM

Tuần 26. Thắng biển

12/12/2017 2:35:00 PM

Tuần 16. Kéo co

12/11/2017 11:39:36 PM

Tuần 24. Đoàn thuyền đánh cá

12/11/2017 10:22:39 PM

Tuần 16. Kéo co

12/11/2017 2:51:51 PM

Tuần 15. Cánh diều tuổi thơ

12/11/2017 11:13:13 AM

Tuần 16. Kéo co

12/10/2017 9:41:58 PM

Tuần 15. Cánh diều tuổi thơ

12/10/2017 11:13:16 AM

Tuần 15. Tuổi Ngựa

12/10/2017 9:29:26 AM

Tuần 15. Cánh diều tuổi thơ

12/10/2017 9:09:47 AM

BÀI 11B. BÊN GAN VỮNG CHÍ

12/8/2017 9:23:48 PM

Tuần 15. Tuổi Ngựa

12/8/2017 5:52:25 PM

Tuần 15. Tuổi Ngựa

12/8/2017 4:14:44 PM

Tuần 14. Chú Đất Nung

12/7/2017 8:11:45 AM

Tuần 15. Tuổi Ngựa

12/5/2017 8:36:05 PM

Tuần 14. Chú Đất Nung

12/4/2017 7:27:32 PM

Tuần 7. Trung thu độc lập

12/4/2017 9:03:51 AM

Tuần 16. Kéo co

12/3/2017 8:54:37 PM

CẤU TẠO BÀI VĂN MIÊU TẢ

12/3/2017 6:03:57 AM

Tuần 30. Dòng sông mặc áo

12/1/2017 11:06:33 PM

Tuần 14. Chú Đất Nung

12/1/2017 9:10:12 PM

Tuần 13. Văn hay chữ tốt

11/30/2017 8:49:49 AM

Tuần 13. Văn hay chữ tốt

11/29/2017 7:38:39 PM

Tập đọc 4 tập 1 tuần 11

11/29/2017 7:03:45 AM

Tuần 13. Văn hay chữ tốt

11/29/2017 4:51:39 AM