Tập đọc 4

Tập đọc 4

Tuần 27. Con sẻ

4/22/2015 5:10:09 PM

LUYEN TAP QUAN SAT CÂY CỐI

4/21/2015 7:53:25 PM

Tuần 22. Chợ Tết

4/21/2015 7:50:50 PM

MO RONG VON TU CAI ĐẸP

4/21/2015 7:50:13 PM

Tập đọc: Bè xuôi sông La

4/21/2015 9:10:53 AM

Tuần 30. Dòng sông mặc áo

4/20/2015 3:01:15 PM

Tuần 29. Đường đi Sa Pa

4/19/2015 5:20:21 AM

Tuần 30. Dòng sông mặc áo

4/15/2015 5:12:16 PM

Tuần 30. Dòng sông mặc áo

4/14/2015 3:25:42 PM

Tuần 30. Dòng sông mặc áo

4/13/2015 9:28:59 AM

Tuần 31. Ăng-co Vát

4/10/2015 3:10:48 PM

luyện từ và câu

4/9/2015 4:26:34 PM

Tuần 31. Ăng-co Vát

4/8/2015 10:25:35 PM

Tuần 30. Dòng sông mặc áo

4/8/2015 8:33:26 AM

Tuần 7. Trung thu độc lập

4/7/2015 7:49:51 AM

Tuần 6. Chị em tôi

4/7/2015 7:48:49 AM

Tuần 13. Văn hay chữ tốt

4/6/2015 4:47:34 PM

Tuần 7. Trung thu độc lập

4/6/2015 4:43:34 PM

Tuần 26. Thắng biển

4/6/2015 4:39:19 PM