Học vần 1

Học vần 1

Tập đọc: Bàn tay mẹ

4/21/2015 8:47:15 AM

Tập đọc: Ngôi nhà

4/21/2015 8:45:29 AM

Bài 41. iêu, yêu

4/20/2015 8:09:24 AM

Bài 26. y, tr

4/18/2015 10:55:28 AM

Bài 88. ip, up

4/18/2015 10:54:48 AM

Bài 25. ng, ngh

4/18/2015 10:53:34 AM

Bài 80. iêc, ươc

4/15/2015 8:57:28 PM

Bài 47. en, ên

4/15/2015 4:14:26 PM

Chính tả :Bài Ngưỡng cửa

4/15/2015 8:36:41 AM

Hồ Gươm

4/14/2015 2:41:44 PM

tập đọc: Hai chị em

4/14/2015 2:40:33 PM

Bài 101. uât, uyêt

4/13/2015 8:36:12 PM

Bài 29. ia

4/13/2015 8:31:35 PM

Bài 23. g, gh

4/10/2015 9:37:01 AM

Bài 54. ung, ưng

4/8/2015 3:15:50 PM

Bài 60. om, am

4/7/2015 8:55:07 PM

Bài 73. it, iêt

4/7/2015 3:12:08 PM

Bài 58. inh, ênh

4/7/2015 7:58:46 AM

Bài 56. uông, ương

4/7/2015 7:58:07 AM

Bài 64. im, um

4/7/2015 7:56:52 AM

ong ong

4/7/2015 7:56:00 AM

Bài 38. eo, ao

4/7/2015 7:55:21 AM

Bài 35. uôi, ươi

4/7/2015 7:54:58 AM

Bài 44. on, an

4/7/2015 7:54:28 AM

Bài 68. ot, at

4/7/2015 7:53:42 AM

Bài 68. ot, at

4/7/2015 7:53:20 AM

Bài 32. oi, ai

4/7/2015 7:52:37 AM

Bài 52. ong, ông

4/7/2015 7:52:10 AM

Bài 88. ip, up

4/7/2015 7:51:47 AM

Bài 57. ang, anh

4/6/2015 10:54:29 AM

Bài 47. en, ên

4/4/2015 8:07:24 PM

Bài 35. uôi, ươi

4/3/2015 9:39:44 PM

Bài 80. iêc, ươc

4/3/2015 7:55:39 AM

Bài 98. uê, uy

3/30/2015 4:35:10 PM

Bài 91. oa, oe

3/30/2015 4:34:19 PM

Bài 89. iêp, ươp

3/30/2015 4:33:39 PM

Bài 77. ăc, âc

3/30/2015 6:14:07 AM

ăc âc

3/30/2015 6:01:57 AM

Bài 85. ăp, âp

3/28/2015 8:47:32 PM

Bài 21. Ôn tập

3/28/2015 9:27:37 AM