Tất cả giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Kĩ thuật 4

Bài 16. Lắp xe nôi

4/9/2018 9:14:18 PM

Bài 17. Lắp ô tô tải

4/9/2018 4:05:53 PM

Bài 17. Lắp ô tô tải

4/3/2018 5:19:16 AM

Bài 16. Lắp xe nôi

4/2/2018 9:51:25 PM

Bài 17. Lắp ô tô tải

3/25/2018 9:02:35 PM

Bài 15. Lắp cái đu

3/12/2018 4:19:51 PM

Bài 15. Lắp cái đu

3/11/2018 4:27:48 PM

Bài 15. Lắp cái đu

3/4/2018 10:31:16 PM

Bài 13. Chăm sóc rau, hoa

2/26/2018 2:59:33 PM

Bài 17. Lắp ô tô tải

2/21/2018 9:57:34 PM

Bài 16. Lắp xe nôi

2/21/2018 9:57:04 PM

Bài 15. Lắp cái đu

2/21/2018 9:56:25 PM

Bài 13. Chăm sóc rau, hoa

2/21/2018 9:55:06 PM

Bài 12. Trồng cây rau, hoa

2/21/2018 9:54:12 PM

Bài 7. Thêu móc xích

2/21/2018 9:50:16 PM

Bài 5. Khâu đột thưa

2/21/2018 9:48:25 PM

Bài 3. Khâu thường

2/21/2018 9:44:21 PM

Bài 7. Thêu móc xích

2/20/2018 10:32:33 PM

Bài 13. Chăm sóc rau, hoa

2/5/2018 8:45:16 PM

Bài 13. Chăm sóc rau, hoa

2/5/2018 2:40:30 PM

Bài 13. Chăm sóc rau, hoa

1/31/2018 3:56:24 PM

Bài 12. Trồng cây rau, hoa

1/12/2018 10:12:20 AM

Bài 3. Khâu thường

12/5/2017 9:50:20 PM